Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2013

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 18 ianuarie 2013 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman  în Adunarea Generală a Asociaților a societății comerciale  “EUROBAC”S.R.L. Turnu Măgurele
Hotararea nr. 2 din 18 ianuarie 2013

privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală și  Consiliul Director ale Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria

Hotararea nr. 3 din 18 ianuarie 2013

privind: darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman

Hotararea nr. 4 din 18 ianuarie 2013

privind: darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spații, proprietate  publică a județului Teleorman

Hotararea nr. 5 din 18 ianuarie 2013

pentru: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 19 din 25 februarie 2010

Hotararea nr. 6 din 18 ianuarie 2013

privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru  obiectivul de investiții ,,Modernizare bloc operator Spitalul Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea  lucrărilor la acest obiectiv 

Hotararea nr. 7 din 18 ianuarie 2013 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.170 din 18 decembrie 2012
Hotararea nr. 8 din 18 ianuarie 2013 privind: actualizarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Teleorman
Hotararea nr. 9 din 18 ianuarie 2013

privind: desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a functiei de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești

Hotararea nr. 10 din 18 ianuarie 2013

privind:    desemnarea   reprezentantului  Consiliului   Județean  Teleorman  în  Consiliul  Consultativ   al   Inspectoratului   Școlar al Județului  Teleorman

Hotararea nr. 11 din 18 ianuarie 2013 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie  2012, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare  în anul 2013
Hotararea nr. 12 din 31 ianuarie 2013

pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.11 din 18 ianuarie 2013

Hotararea nr. 13 din 31 ianuarie 2013 privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România,  pentru anul 2013.
Hotararea nr. 14 din 31 ianuarie 2013 privind: aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de birouri parlamentare
Hotararea nr. 15 din 31 ianuarie 2013

privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2013.

Hotararea nr. 16 din 31 ianuarie 2013

privind: încetarea raportului de muncă al domnului Ivașcu Gheorghe - director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

Hotararea nr. 17 din 31 ianuarie 2013

privind: desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a functiei de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman - instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

Hotararea nr. 18 din 31 ianuarie 2013 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2013
Hotararea nr. 19 din 27 februarie 2013

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie

Hotararea nr. 20 din 27 februarie 2013

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Zorilă Nicolaie, prin demisie

Hotararea nr. 21 din 27 februarie 2013 pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 21 iunie 2012
Hotararea nr. 22 din 27 februarie 2013

privind: validarea mandatelor unor consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman

Hotararea nr. 23 din 27 februarie 2013

pentru : modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012

Hotararea nr. 24 din 27 februarie 2013

privind:  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman

Hotararea nr. 25 din 27 februarie 2013 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman
Hotararea nr. 26 din 27 februarie 2013 privind: constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului
Hotararea nr. 27 din 27 februarie 2013 privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2013.
Hotararea nr. 28 din 27 februarie 2013 privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2013.
Hotararea nr. 29 din 27 februarie 2013 privind: aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf. Maria’’ din comuna Talpa, județul Teleorman, pentru anul 2013
Hotararea nr. 30 din 27 februarie 2013 privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea  cotei-părți de finanțare  pentru           anul 2013
Hotararea nr. 31 din 27 februarie 2013

privind:  aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale - Lița - Turnu Măgurele”, pentru anul 2013 

Hotararea nr. 32 din 27 februarie 2013

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, pentru anul 2013 

Hotararea nr. 33 din 27 februarie 2013

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului      Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești -  Slobozia Mândra”, pentru anul 2013

Hotararea nr. 34 din 27 februarie 2013

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2013

Hotararea nr. 35 din 27 februarie 2013

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2013

Hotararea nr. 36 din 27 februarie 2013

pentru: modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009

Hotararea nr. 37 din 27 februarie 2013

privind:    aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul  Teleorman, pentru anul școlar 2013-2014

Hotararea nr. 38 din 27 februarie 2013

privind:   desemnarea   reprezentantului  Consiliului   Județean  Teleorman  în  Consiliul  de Administrație  al   Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman

Hotararea nr. 39 din 27 februarie 2013 privind:   aprobarea     depunerii     cererii   de   finanțare   pentru Proiectul  „From   Dropout   to   Inclusion”   derulat   prin Programul Lifelong   Learning   Program-Comenius Regio  
Hotararea nr. 40 din 27 februarie 2013

pentru: modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009

Hotararea nr. 41 din 27 februarie 2013 pentru: modificarea  anexei la Hotărârea  nr. 178 din 21 decembrie 2012
Hotararea nr. 42 din 4 martie 2013 privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru cofinanțarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2013.
Hotararea nr. 43 din 4 martie 2013 privind:   repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat  pe anul 2013 pentru finanțarea cheltuielilor   privind drumurile județene și comunale.
  Hotararea nr. 44 din 4 martie 2013

privind : stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda  se exprimă în natură, pentru anul 2013.

Hotararea nr. 45 din 4 martie 2013

privind :  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2013.

Hotararea nr. 46 din 8 aprilie 2013 privind: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Stanca Dorin, prin demisie
Hotararea nr. 47 din 8 aprilie 2013 privind: preluarea in administrarea Consiliului Judetean Teleorman a drumului de interes local DC39, Segarcea Vale (DJ546)-Gara Lita, km 0+000-6+020, L=6,020km, din administrarea Consiliului Local al comunei Segarcea Vale
Hotararea nr. 48 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea Programului activitatilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-sportive si de tineret, religioase, educative si de divertisment-recreere care se organizeaza si finanteaza de Consiliul Judetean Teleorman in anul 2013
Hotararea nr. 49 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013 si estimarile pentru anii 2014-2016
Hotararea nr. 50 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a numarului de personal si a fondului salariilor de baza pe anul 2013 si estimarile pentru anii 2014-2016, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 51 din 8 aprilie 2013 privind: prelungirea perioadei de rambursare a facilitatii, de la 42 de luni la 54 de luni, respectiv pana la data de 30.06.2014, la Contractul de Linie de Credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene pentru Administratii Publice locale nr. 27/17.11.2009
Hotararea nr. 52 din 8 aprilie 2013 privind: desemnarea persoanei care tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale ale Judetului Teleorman
Hotararea nr. 53 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 54 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole Judetene Teleorman
Hotararea nr. 55 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Marin Preda" - Teleorman
Hotararea nr. 56 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului de Deservire, Paza si Protocol
Hotararea nr. 57 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului de Cooperare Interna si Internationala
Hotararea nr. 58 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Informatic
Hotararea nr. 59 din 8 aprilie 2013 privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Caminului pentru Persoanele Varstince Cervenia
Hotararea nr. 60 din 8 aprilie 2013 privind: constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului Judetean Teleorman - Institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 61 din 8 aprilie 2013 privind: constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Judetene "Marin Preda" Teleorman - institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 62 din 8 aprilie 2013 privind: desemnarea managerului interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman
Hotararea nr. 63 din 8 aprilie 2013 privind: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman si stabilirea calendarului de desfasurare a concursului
Hotararea nr. 64 din 8 aprilie 2013 privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Nicula Transcom SRL pentru traseul Navodari-Turnu Magurele
Hotararea nr. 65 din 8 aprilie 2013 privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr. 66 din 8 aprilie 2013 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''Teleormanul'
Hotararea nr. 67 din 8 aprilie 2013 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 120 din 20 septembrie 2012
Hotararea nr. 68 din 8 aprilie 2013 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010
Hotararea nr. 69 din 8 aprilie 2013 pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012
Hotararea nr. 70 din 8 aprilie 2013 privind: atribuirea in folosinta gratuita, a unui spatiu proprietate publica a judetlui Teleorman
Hotararea nr. 71 din 8 aprilie 2013 pentru: modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012
Hotararea nr. 72 din 8 aprilie 2013 pentru: modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 127 din 10 noiembrie 2009
Hotararea nr. 73 din 27 mai 2013 privind: privind aprobarea modelului legitimatei pentru presedintele, vicepresedintii si consilierii judeteni din cadrul Consiliului Judetean Teleorman.
Hotararea nr. 74 din 27 mai 2013 privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean  de Urgenta Alexandria pe anul 2013
Hotararea nr. 75 din 27 mai 2013 privind : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2013
Hotararea nr. 76 din 27 mai 2013 privind : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede pe anul 2013
Hotararea nr. 77 din 27 mai 2013 privind: aprobarea remltatului final al evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Judetene "Marin Preda", institutie publica de cultura aflata In subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 78 din 27 mai 2013 privind: aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managementului Muzeului Judetean Teleorman, institutie publica de cultura aflata in  subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 79 din 27 mai 2013 privind:aprobarea organigramei si a statului de functii ala Muzeului Judelean Teleorman
Hotararea nr. 80 din 27 mai 2013 privind: numirea doamnei Tudor Mihaela Simona in functia conducere de director al Serviciului de Cooperare Interna si Internationala  institutie publica sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman.
Hotararea nr. 81 din 27 mai 2013 privind: numirea domnului Potbaniceanu Marian Liviu in functia de conducere de director general al Directiei Generale de Paza a Judetului Teleorman -institutie publica sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman.
Hotararea nr. 82 din 27 mai 2013 privind : aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Teleorman, pe anul 2012.
Hotararea nr. 83 din 27 mai 2013 privind : aprobarea executiei bugetului propriu al judetului pentru trimestrul I al anului 2013
Hotararea nr. 84 din 27 mai 2013 privind: aprobarea situatiilor financiare anuale si repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2012 de catre S.c. Piscicola Teleorman S.R.L.
Hotararea nr. 85 din 27 mai 2013 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013
Hotararea nr. 86 din 27 mai 2013 privind : aprobarea incadrarii drumurilor judetene pe niveluri de viabilitate si de interventie in timpul iemii 2013-2014
Hotararea nr. 87 din 27 mai 2013 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 61 din 15 mai 2007
Hotararea nr. 88 din 27 mai 2013 privind: trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al Judetului Teleorman
Hotararea nr. 89 din 27 mai 2013 privind: aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil din domeniul privat al judetului Teleorman
Hotararea nr. 90 din 27 mai 2013 privind: preluarea imobilului "Po ligon Tir-Talere" din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului-Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria, in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 91 din 27 mai 2013 privind: preluarea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 92 din 27 mai 2013 privind: preluarea imobilului "Centrul Militar Judetean Teleorman" din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 93 din 27 mai 2013 privind: prelungirea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011
Hotararea nr. 94 din 27 mai 2013 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 130 din 28 octombrie 2011
Hotararea nr. 95 din 27 mai 2013 privind: aprobarea participlirii Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, la pregatirea si promovarea proiectului "Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judetean Teleorman si 15 VAT-uri" din cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competivitatii Economice" 2007-2013.
Hotararea nr. 96 din 27 mai 2013 privind: aprobarea "Raportului privind stadiul realizarii masurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului pentru localitatile Turnu Magurele si Zimnicea" pentru anul 2012
Hotararea nr. 97 din 12 iunie 2013

privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria

Hotararea nr. 98 din 12 iunie 2013

privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 99 din 12 iunie 2013

privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Hotararea nr. 100 din 12 iunie 2013

privind:rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013 

Hotararea nr. 101 din 12 iunie 2013

privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.50 din 08 aprilie 2013.

Hotararea nr. 102 din 12 iunie 2013

privind: atribuirea ill folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Managementul Deseurilor Teleorman" a unor bunuri si echipamente din domeniul privat al judetului Teleorman.

Hotararea nr. 103 din 26 iulie 2013

pentru :  infiintarea Comitetului judetean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, pe langa Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman

Hotararea nr. 104 din 26 iulie 2013

pentru : modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.74 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 105 din 26 iulie 2013

pentru :  modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 106 din 26 iulie 2013

pentru :  modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.76 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 107 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea executiei bugetului propriu al judetului pentru trimestrul II al anului 2013

Hotararea nr. 108 din 26 iulie 2013

pentru :  aprobarea contributiei financiare a Judetului Teleorrnan, prin Consiliul Judetean Teleorman, la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, pentru anul2013

Hotararea nr. 109 din 26 iulie 2013

pentru :  completarea anexei la Hotiirarea Consiliului Judetean Teleorman nr. 48 din 08 aprilie 2013

Hotararea nr. 110 din 26 iulie 2013

pentru : stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Comisiei de Orientare scolara si Profesionala, din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman.

Hotararea nr. 111 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

Hotararea nr. 112 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea programului de activitate si al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SC Piscicola Teleorman S.R.L.

Hotararea nr. 113 din 26 iulie 2013

pentru : modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.44 din 04 martie 2013

Hotararea nr. 114 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 115 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole Judetene Teleorman

Hotararea nr. 116 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Marin Preda" -Teleorrnan

Hotararea nr. 117 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 118 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Informatic

Hotararea nr. 119 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului de Cooperare Intema si Intemationala

Hotararea nr. 120 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului de Deservire, Paza si Protocol

Hotararea nr. 121 din 26 iulie 2013

pentru : aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Hotararea nr. 122 din 26 iulie 2013

pentru : desemnarea managerului interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman

Hotararea nr. 123 din 26 iulie 2013

pentru : modificarea anexelor nr.1 si 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 18 din 31 ianuarie 2013

Hotararea nr. 124 din 26 iulie 2013

pentru : constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman si stabilirea calendarului de desfasurare a concursului

Hotararea nr. 125 din 26 iulie 2013

pentru : preluarea unor imobile din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice-Administratia Nationala "APELE ROMANE", in proprietatea publica a Judetului Teleorman si administrarea Consiliului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 126 din 26 iulie 2013

pentru :acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului judetean Teleorman In Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Teleormanul"

Hotararea nr. 127 din 26 iulie 2013

pentru : preluarea in administrarea Consiliului Judetean Teleorman a drumului de interes local DC 42 Maldaeni -Stejaru, km 0+000-2+000, L=2,000 km , din administrarea Consiliului Local al comunei Maldaeni

Hotararea nr. 128 din 26 iulie 2013

pentru : modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009

Hotararea nr. 129 din 26 iulie 2013

pentru : modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010

Hotararea nr. 130 din 26 iulie 2013

pentru : alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul propriu al judetului pe anul 2013, bugetului local al Comunei Storobineasa

Hotararea nr. 131 din 26 iulie 2013

pentru : rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013

Hotararea nr. 132 din 26 iulie 2013

pentru : modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.50 din 08 aprilie 2013.

Hotararea nr. 133 din 26 iulie 2013

pentru : numirea In functia de director al Caminului pentru Persoanele Varstnice Cervenia -serviciu public de interes judetean

Hotararea nr. 134 din 26 iulie 2013

pentru : numirea in functia de director al Caminului pentru Persoanele Varstnice Furculesti -serviciu public de interes judetean

Hotararea nr. 135 din 26 iulie 2013

pentru :  actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Teleorman

Hotararea nr. 136 din 29 august 2013

privind: validarea mandatului unui conslier judetean in Consiliul Judetean  Teleorman

Hotararea nr. 137 din 29 august 2013

pentru : modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean, Teleorman nr.74 din 27 mai 2013.

Hotararea nr. 138 din 29 august 2013

privind: acordul de principiu pentru asocierea Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dlmbovita, In vederea reabilitarii si modernizarii unor drumuri judetene

Hotararea nr. 139 din 29 august 2013

privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman

Hotararea nr. 140 din 29 august 2013

pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliul Judetean Teleorman Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013

Hotararea nr. 141 din 29 august 2013

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman In Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. EuROBAC S.R.L. Turnu Magurele

Hotararea nr. 142 din 29 august 2013

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman in Comitetul Judetean de Initiativa Teleorman, pentru organizarea alegerilor la Camera Agricola Teleorman

Hotararea nr. 143 din 29 august 2013

privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013

Hotararea nr. 144 din 29 august 2013

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.50 din 08 aprilie 2013.

Hotararea nr. 145 din 29 august 2013

privind: aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatia Secretarilor de Judete din Romania

Hotararea nr. 146 din 29 august 2013

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.28 din 27 februarie 2013.

Hotararea nr. 147 din 29 august 2013

privind: aprobarea Acordului de parteneriat intre judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, si S.C. Artzinmed S.R.L., in vederea promovarii judetului

Hotararea nr. 148 din 29 august 2013

privind: aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul judetului Teleorman

Hotararea nr. 149 din 29 august 2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012
Hotararea nr. 150 din 30 septembrie 2013 pentru: modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001
Hotararea nr. 151 din 30 septembrie 2013 privind: preluarea in administrarea Consiliului Judetean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 32 Cringu-Voievoda, km 0+000-2+140, L=2,140 km, din administrarea Consiliului Local al Comunei Cringu
Hotararea nr. 152 din 30 septembrie 2013 privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilul situat in municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 32, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 153 din 30 septembrie 2013 privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilul situat in municipiul Rosiorii de Vede, str. Oltului, nr. 59, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 154 din 30 septembrie 2013 privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilele situate in municipiul Alexandria, str. Turnu Magurele, bloc 508, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 155 din 30 septembrie 2013 privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilul situat in municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 156 din 30 septembrie 2013 pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 130 din 28 octombrie 2011
Hotararea nr. 157 din 30 septembrie 2013 pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013
Hotararea nr. 158 din 30 septembrie 2013 pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 36 din 20 aprilie 2012
Hotararea nr. 159 din 30 septembrie 2013 privind: aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea Consiliului Judetean Teleorman, la finantarea proiectului "Achizitie echipamente pentru interventii de urgenta in conditii de iarna (autofreze de zapada), in Regiunea Sud Muntenia", precum si a activitatilor pe care la va desfasura pentru implementarea proiectului
  Hotararea nr. 160 din 30 septembrie 2013 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013
Hotararea nr. 161 din 30 septembrie 2013 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013
Hotararea nr. 162 din 30 septembrie 2013 privind: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman si stabilirea calendarului de desfasurare a concursului
Hotararea nr. 163 din 30 septembrie 2013 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 120 din 26 iulie 2013
Hotararea nr. 164 din 30 septembrie 2013 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 165 din 30 septembrie 2013 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013
Hotararea nr. 166 din 30 septembrie 2013 privind: stabilirea pretului mediu pentru masa verde de pe pajisti, pentru anul 2013
Hotararea nr. 167 din 30 septembrie 2013 privind: asocierea Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman cu unitatile administrativ-teritoriale, in vederea participarii la "Programul privind masurile de protectie a mediului prin cresterea suprafetelor impadurite in judetul Teleorman pe perioada 2011-2020
Hotararea nr. 168 din 30 septembrie 2013

privind: aprobarea suplimentarii cheltuielilor de arbitraj in litigiul cu Wilhelm Geiger Gmbh&CO.K.G, aflat pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International

Hotararea nr. 169 din 18 octombrie  2013

pentru : modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman , nr.74 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 170 din 18 octombrie  2013

pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean , Teleorman nr.75 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 171 din 18 octombrie  2013

pentru : modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.

Hotararea nr. 172 din 18 octombrie  2013

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009, modificata si completata

Hotararea nr. 173 din 18 octombrie  2013

privind: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilu1ui Te1eorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Teleorman si Camera Agricola Judeteana Teleorman, pentru anul 2014

Hotararea nr. 174 din 18 octombrie  2013

privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru presedinte, vicepresedinte si membrii Comisiei pentru protectia copilului Teleorman, precum si pentru secretarul acesteia

Hotararea nr. 175 din 18 octombrie  2013

privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul2013

Hotararea nr. 176 din 18 octombrie  2013

privind : repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuieIilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea proiectelor de infrastructura, pentru anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017.

Hotararea nr. 177 din 14 noiembrie  2013

privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Teleorman si Inspectoratul scolar Judetean Teleorman

Hotararea nr. 178 din 14 noiembrie  2013

privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Transiscom S.R.L. pentru traseul Calinesti­Alexandria

Hotararea nr. 179 din 14 noiembrie  2013

privind : aprobarea "Planului operativ de acliune pe timpul iernii 2013 -2014"

Hotararea nr. 180 din 14 noiembrie  2013

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011

Hotararea nr. 181 din 14 noiembrie  2013

privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2014

Hotararea nr. 182 din 14 noiembrie  2013

pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.74 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 183 din 14 noiembrie  2013

pentru: modificarea anexei la Hotararea Consillului Judelean Teleorman nr.75 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 184 din 14 noiembrie  2013

pentru: modificarea anexei la Hotararea Consillului Judelean Teleorman nr.76 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 185 din 14 noiembrie  2013

privind : aprobarea executiei bugetului propriu al judetului pentru trimestrul III al anului 2013

Hotararea nr. 186 din 14 noiembrie  2013

privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013

Hotararea nr. 187 din 14 noiembrie  2013

pentru : modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.50, din 08 aprilie 2013

Hotararea nr. 188 din 14 noiembrie  2013

privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilul situat in municipiul Alexandria, str Libertatii nr 1 bis, proprietate publica a judetului Teleorman

Hotararea nr. 189 din 14 noiembrie  2013

privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Hotararea nr. 190 din 14 noiembrie  2013

privind: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman sl stabilirea calendarului de desfasurare a concursului

Hotararea nr. 191 din 29 noiembrie  2013

pentru: modificarea anexei nr.1 la Hoti'iri'irea Consiliului Judelean Teleorman nr. 167 din 30 septembrie 2013

Hotararea nr. 192 din 29 noiembrie  2013

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judelean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009, modificata si completata

Hotararea nr. 193 din 17 decembrie  2013

pentru :modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.74 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 194 din 17 decembrie  2013

pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 27 mai 2013.

Hotararea nr. 195 din 17 decembrie  2013

pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.76 din 27 mai 2013.

Hotararea nr. 196 din 17 decembrie  2013

privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede

Hotararea nr. 197 din 17 decembrie  2013

privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia

Hotararea nr. 198 din 17 decembrie  2013

pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetea  Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013

Hotararea nr. 199 din 17 decembrie  2013

privind: desemnarea managerului interimar al Centrului Judetean pentm Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman

Hotararea nr. 200 din 17 decembrie  2013

privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013

Hotararea nr. 201 din 17 decembrie  2013

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.50  din 08 aprilie 2013

Hotararea nr. 202 din 17 decembrie  2013

privind : aprobarea executiei estimate a bugetului propriu al judetului pentru sectiunile de functionare si dezvoItare, pentru trimestrul patru al anului 2013

Hotararea nr. 203 din 17 decembrie  2013

privind: darea in administrare unor unitati administrativ teritoriale din judetul Teleorman, a plantatiilor de arbori din zona drumurilor judetene

Hotararea nr. 204 din 17 decembrie  2013

privind: aprobarea raportului de evaluare si a pretului minim de pornire a licitatiei publice deschise cu strigare pentru vanzarea unui imobil din domeniul privat al judetului Teleorman

Hotararea nr. 205 din 17 decembrie  2013

privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la un imobil, proprietate publica a judetului Teleorman

Hotararea nr. 206 din 17 decembrie  2013

pentru: aprobarea indicatorilor si a documentatiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investitii ce privesc reabilitarea si/sau modernizarea drumurilor judetene in faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

Hotararea nr. 207 din 17 decembrie  2013

privind: aprobarea indicatorilor si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Instalatii termice si centrala termica, Muzeul Judetean Teleorman", in faza studiu de fezabilitate

Hotararea nr. 208 din 17 decembrie  2013

privind: asocierea dintre judetele Teleorman, Giurgiu si Dambovita in vederea dezvoltarii infrastructurii rutiere de transport interjudetean

Hotararea nr. 209 din 17 decembrie  2013

pentru: modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 190 din 14 noiembrie 2013

Hotararea nr. 210 din 23 decembrie  2013

pentru : modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.74 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 211 din 23 decembrie  2013

pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 212 din 23 decembrie  2013

pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.76 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 213 din 23 decembrie  2013

privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier declarati castigatori inl urma licitatiei electronice din data de 18 decembrie 2013

Hotararea nr. 214 din 23 decembrie  2013

privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Actionarilor a SC APA SERV SA

Hotararea nr. 215 din 23 decembrie  2013

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 95 din 27 mai 2013

Hotararea nr. 216 din 23 decembrie  2013

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009, modificata si completata

Hotararea nr. 217 din 23 decembrie  2013

privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2013

Hotararea nr. 218 din 23 decembrie  2013

privind: acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

 

 

 

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004