ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: darea īn administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spaţii, proprietate  publică a judeţului Teleorman

 

Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                               

         Avānd īn vedere :                                                    

   - expunerea de motive nr. 604 din 14 ianuarie 2013 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Gādea Adrian Ionuţ, desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, prin hotărārea autorităţii publice judeţene nr. 175 din 21 decembrie 2012;

   - raportul comun de specialitate nr. 605 din 14 ianuarie 2013 al Direcţiei Dezvoltare Locală şi Serviciului privind Asigurarea Managementului Asistenţei Sociale şi de Sănătate, privind necesitatea dării īn administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spaţii, proprietate  publică a judeţului Teleorman;

     - adresa nr. 324 din 12 ianuarie 2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria;

    -adresa nr. 12 din 12 ianuarie 2013 a Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

     - prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu  modificările  şi completările ulterioare;

      - prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. a) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  şi completările ulterioare;

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art. 1. - Se aprobă darea īn administrare, Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria, pe o perioadă de 5 ani, a clădirii īn suprafaţă construită de 430,04 mp, situată īn imobilul din municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 12-14, judeţul Teleorman, proprietate publică a judeţului Teleorman, identificată conform anexei nr. 1

   

          Art. 2. - Consiliul Judeţean Teleorman va īncheia, īn termen de 30 de zile, contract de administrare, conform modelului-cadru prevăzut īn anexa nr. 2.

          Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

         Art. 4. - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Gādea Adrian Ionuţ şi Secretarul judeţului, prin Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală, asigură punerea īn aplicare a prevederilor prezentei hotărāri.

Art. 5. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

p. P R E Ş E D I N T E,

 

Gādea Adrian Ionuţ

VICEPREŞEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al judeţului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Alexandria,

Nr. 4 din 18 ianuarie 2013