ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

  pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.170 din 18 decembrie 2012

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-  expunerea de motive nr.730 din 17 ianuarie 2013 a Vicepreședintelui Gâdea Adrian Ionuț desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin hotărârea autorității publice județene nr.175 din 21 decembrie 2012;

- raportul comun de specialitate nr.731 din 17 ianuarie 2013 al Serviciului privind asigurarea  managementului  asistenței sociale și de sănătate și al Direcției economice, buget-finanțe pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.170 din 18 decembrie 2012;

-       avizul nr. XI/A/EN/180/EN/353/17.01.2013 al Ministerului Sănătății, transmis prin adresa nr.728/17.01.2013.

-        raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile  Hotărârii Guvernului României nr.1262 din 18 decembrie 2012 privind desființarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci și reorganizarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman;

-       prevederile art.171 alin.(3) lit.a), art.173, art.174 alin.(5), art.182 alin.(1) lit.a) și d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile Ordinului M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului M.S.P. nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

-       prevederile Ordinului M.S. nr 375/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de sănătate mintală;

-       prevederile Ordinului M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

-       prevederile Ordinului nr.975/1.10.2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

             Art.1. –Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.170 din 18 decembrie 2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  Spitalului Județean de Urgență Alexandria,  se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1 și 2.

 

Art.2. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

 

Alexandria

Nr.7 din 18 ianuarie  2013