ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

           privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2013.

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Având în vedere:

  - expunerea de motive nr.2489 din 21 februarie 2013 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea ;

  - raportul de specialitate nr.2490 din 21 februarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria ;

- adresa nr.5 din 10 ianuarie 2013 a Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria;

  - prevederile Hotărârii Adunării Generale nr.5 din 15 noiembrie 2012 privind stabilirea bugetului și contribuția sub formă de cotizație pentru anul 2013; 

         - prevederile art.17 din Statutul Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria, actualizat ;  

         - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul local al municipului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv, cu activitate principală baschet ;   

                       -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Județean Teleorman;

         - prevederile art.46 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-  prevederile art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a), punctul 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.3 alin.(1) și ale art.71 alin.(2) litera d) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare ;

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă contribuția sub formă de cotizație în sumă de 200.000 lei a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman-în calitate de membru asociat la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman- Alexandria, pentru anul 2013.

 

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Teleorman prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

                Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 28 din 27 februarie 2013