Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2016

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 27 ianuarie 2016 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, cu completările ulterioare
Hotararea nr. 2 din 27 ianuarie 2016 privind: darea în folosinţă gratuită Autorităţii Electorale Permanente a unui spatiu din Palatul administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 3 din 27 ianuarie 2016 privind: darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Judeţului Teleorman, către Comuna Vîrtoape, prin Consiliul Local al Comunei Vîrtoape
Hotararea nr. 4 din 27 ianuarie 2016 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 23 martie 2011
Hotararea nr. 5 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiţii ce privesc reabilitarea şi/sau modernizarea drumurIlor Judeţene
Hotararea nr. 6 din 27 ianuarie 2016 privind: desemnarea reprezentantului Judeţului Teleorman în Consiliul de Administraţie al S.c. APA SERV S.A.
Hotararea nr. 7 din 27 ianuarie 2016 pentru: modificarea anexei la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr.181 din 22 decembrie 2015
Hotararea nr. 8 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, pe anul 2016
Hotararea nr. 9 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, pe anul 2016
Hotararea nr. 10 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2016
Hotararea nr. 11 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de intreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2016.
Hotararea nr. 12 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculesti în anul 2016.
Hotararea nr. 13 din 27 ianuarie 2016 privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2016
Hotararea nr. 14 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 16 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Poroschia
Hotararea nr. 17 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 18 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea contribuţiei Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman la finanţarea Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Dependente "Sf.Maria" din comuna Talpa, pentru anul 2016
Hotararea nr. 19 din 27 ianuarie 2016 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman în Comisia de evaluare şi asigura~e a calităţii educaţiei a Centrului Şcolar de Educatie IncIuzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 20 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman pentru anul şcolar 2016-2017
Hotararea nr. 21 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea Programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor cultural sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment-recreere care se organizează şi finanţează de Consiliul Judetean Teleorman În anul 2016
Hotararea nr. 22 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de membru asociat la Asociaţia Club Sportiv Baschet Teleorman -Alexandria, pentru anul 2016.
Hotararea nr. 23 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 2016.
Hotararea nr. 24 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, pentru anul 2016.
Hotararea nr. 25 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, În calitate de membru asociat la Uniunea Natională a Cdnsiliilor Judetene din România, pentru anul 2016.
Hotararea nr. 26 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie2015, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2016.
Hotararea nr. 27 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019
Hotararea nr. 28 din 27 ianuarie 2016 privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 29 din 23 februarie 2016 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil situat în municipiul Tumu Măgurele, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 30 din 23 februarie 2016 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deşeurilor Teleorman, pentru anul 2016
Hotararea nr. 31 din 23 februarie 2016 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul", pentru anul 2016
Hotararea nr. 32 din 23 februarie 2016 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", pentru anul 2016
Hotararea nr. 33 din 23 februarie 2016 privind: modificarea anexei nr. I la Hotărărea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 34 din 23 februarie 2016 privind: atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier
Hotararea nr. 35 din 23 februarie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 36 din 23 februarie 2016 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016
Hotararea nr. 37 din 23 februarie 2016 privind: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.16 din 27 ianuarie 2016
Hotararea nr. 38 din 23 februarie 2016

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede

Hotararea nr. 39 din 23 februarie 2016 privind: repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masa, pentru anul 2016
Hotararea nr. 40 din 23 februarie 2016 privind: aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Bibliotecii Judeţene" Marin Preda", Teleorman
Hotararea nr. 41 din 23 februarie 2016 privind: aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de Încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole Judeţene Teleorman, pentru anul 2016
Hotararea nr. 42 din 23 februarie 2016 privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2016
Hotararea nr. 43 din 23 februarie 2016 privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2016
Hotararea nr. 44 din 23 februarie 2016 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 45 din 23 februarie 2016 privind: modificarea anexelor nr.1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 46 din 23 februarie 2016 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Te1eorman nr.111 din 16 iulie 2015
Hotararea nr. 47 din 23 februarie 2016

privind: includerea în domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor echipamente şi bunuri specializate achiziţionate în cadrul proiectului Imbunătăţirea

managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră (IMES)

Hotararea nr. 48 din 23 februarie 2016 privind: atribuirea în folosinţă gratuită a unor echipamente şi bunuri specializate, proprietatea privată a Judeţului Teleorman, achiziţionate prin proiectul "Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră (IMES)"
Hotararea nr. 49 din 11 martie 2016

privind: asigurarea disponibilităţii resurselor financiare. in vederea implementării proiectului "Focus cetăţeni - Deschiderea administraţiei publice catre şi

pentru cetăţeni în contextul activităţilor transfrontaliere"

Hotararea nr. 50 din 11 martie 2016 privind: asigurarea disponibilităţii resurselor financiare în vederea implementării proiectului "eSustHealt - măsuri eficiente şi sustenabile în domeniul sănătăţii"
Hotararea nr. 51 din 11 martie 2016 privind: asigurarea disponibilităţii resurselor financiare în vederea implementării Proiectului "Actiune comună România -Bulgaria pentru eficientizarea cooperării instituţionale În regiunea transfrontalieră"
Hotararea nr. 52 din 11 martie 2016 privind: asigurarea disponibilităţii resurselor financiare în vederea implementării proiectului" Sprijin comun transfrontalier România - Bulgaria pentru şcolile în care Învaţă copii cu nevoi speciale"
Hotararea nr. 53 din 11 martie 2016 privind: asigurarea disponibilităţii resurselor financiare în vederea implementării proiectului "Servicii medicale îmbunătăţite - Abordare eficientă şi inovativa În zona transfrontalieră".
Hotararea nr. 54 din 29 martie 2016 privind:modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 23 februarie 2016
Hotararea nr. 55 din 29 martie 2016 privind:atribuirea în folosinţă gratuită a unor echipamente şi bunuri specializate, proprietatea privată a Judeţului Teleorman, achiziţionate prin proiectul "Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă În regiunea transfrontalieră (IMES)"
Hotararea nr. 56 din 29 martie 2016 privind:constituirea comisiei pentru evaluarea noului proiect de management precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării noului proiect de management de la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda"
Hotararea nr. 57 din 29 martie 2016

privind:exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana

Hotararea nr. 58 din 29 martie 2016

privind:aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol

Hotararea nr. 59 din 29 martie 2016 privind:modificarea arondării actuale a unităţilor administrativ -teritoriale deservite de Serviciul Public Com unitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Videle, prin Înfiinţarea unui nou serviciu public com unitar local de evidenţă a persoanelor în comuna Trivalea-Moşteni
Hotararea nr. 60 din 25 aprilie 2016 privind:modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 61 din 25 aprilie 2016 privind:acordul Consiliului Judeţean Teleonnan pentru eXecutarea unor lucrări la unele imobile, proprietate publică a judeţului Teleonnan
Hotararea nr. 62 din 25 aprilie 2016 privind:includerea in domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor echipamente şi bunuri achiziţionate în cadrul proiectului "Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 63 din 25 aprilie 2016 privind:darea in administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă, Alexandria a unor echipamente şi bunuri aflate în domeniul privat al Judeţului Teleorman, achiziţionate în cadrul proiectului "Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 64 din 25 aprilie 2016 privind:modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 65 din 25 aprilie 2016 privind:modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.38 din 23 februarie 2016
Hotararea nr. 66 din 25 aprilie 2016 privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.8 din 27 ianuarie 2016
Hotararea nr. 67 din 25 aprilie 2016 privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.10 din 27 ianuarie 2016
Hotararea nr. 68 din 25 aprilie 2016 privind:modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015
Hotararea nr. 69 din 25 aprilie 2016 privind:aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 31 martie 2016
Hotararea nr. 70 din 25 aprilie 2016 privind:rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 71 din 25 aprilie 2016 privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.28 din 27 ianuarie 2016.
Hotararea nr. 72 din 25 aprilie 2016 privind:exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleonnan de către doamna Şefu Olguţa
Hotararea nr. 73 din 25 aprilie 2016 privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul ele investiţii Reabilitare Clădire Centru de Recoltat în faza proiect tehnic
Hotararea nr. 74 din 30 mai 2016 pentru:modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 75 din 30 mai 2016 privind: aprobarea prelungirii perioadei de inchiriere a unor spatii, pentru partide politice
Hotararea nr. 76 din 30 mai 2016 privind: darea in administrare Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman a unor spatii proprietate privata a judetului
Hotararea nr. 77 din 30 mai 2016 privind: aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2015
Hotararea nr. 78 din 30 mai 2016 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 72 din 25 aprilie 2016
Hotararea nr. 79 din 30 mai 2016 pentru: modificarea anexelor nr. 1 si nr. 3 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 156 din 29 octombrie 2015
Hotararea nr. 80 din 30 mai 2016 privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 81 din 30 mai 2016 privind: includerea in domeniul privat al Judetului Teleorman a unor echipamente si bunuri specializate achizitionate in cadrul proiectului "Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera (IMES)"
Hotararea nr. 82 din 30 mai 2016 privind: atribuirea in folosinta gratuita a unor echipamente si bunuri specializate, proprietate privata a Judetului Teleorman, achizitionate prin proiectul "Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera (IMES)"
Hotararea nr. 83 din 30 mai 2016 privind: aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Teleorman, editia 2016
Hotararea nr. 84 din 23 iunie 2016 privind: alegerea Comisiei de validare  a mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 10 iunie 2012
Hotararea nr. 85 din 23 iunie 2016 privind:  validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de10 iunie 2012         
Hotararea nr. 86 din 23 iunie 2016 privind: constituirea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 87 din 23 iunie 2016 privind: alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 88 din 23 iunie 2016 privind: alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 89 din 23 iunie 2016 privind: organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 90 din 29 iunie 2016 privind: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 91 din 26 iulie 2016 privind: Încetarea de drept, Înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Caţan Alina Luminita. prin demisie
Hotararea nr. 92 din 26 iulie 2016 privind: validarea unui mandat de consilier judeţean
Hotararea nr. 93 din 26 iulie 2016 pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016
Hotararea nr. 94 din 26 iulie 2016 pentru: modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 95 din 26 iulie 2016 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii  Reabilitare şi modernizare DJ 679B. Scrioaştea (DN 65A) Stejaru-lim. Jud. Olt. km 0+000-13+500)-(13.500) km
Hotararea nr. 96 din 26 iulie 2016 privind: atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.c. Transvalady S.R.L. Alexandria
Hotararea nr. 97 din 26 iulie 2016 privind: aprobarea încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2016-2017
Hotararea nr. 98 din 26 iulie 2016 privind: aprobarea "Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016-2017"
Hotararea nr. 99 din 26 iulie 2016 privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 679B, Scrioaştea (DN 65A) - Stejaru - lim.Jud. Olt, km 0+000 - 13+500 (13,500 km)", în faza proiect tehnic
Hotararea nr. 100 din 26 iulie 2016 privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 30 iunie 2016
Hotararea nr. 101 din 26 iulie 2016 pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013, cu modificările şi completări le ulterioare
Hotararea nr. 102 din 26 iulie 2016 pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.116 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 103 din 26 iulie 2016 pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.58 din 29 martie 2016
Hotararea nr. 104 din 26 iulie 2016 privind: constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată in subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 105 din 26 iulie 2016 privind: numirea doamnei Stoica Ionela Otilia să exercite cu caracter temporar funcţia de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia - serviciu public de interes judeţean
Hotararea nr. 106 din 26 iulie 2016 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman in Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. EUROBAC S RL. Turnu Măgurele
Hotararea nr. 107 din 26 iulie 2016 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 108 din 26 iulie 2016 privind: încetarea activităţii Direcţiei Generale de Pază a Judeţului Teleorman, -serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 109 din 26 iulie 2016 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către doamna Şefu Olguţa
Hotararea nr. 110 din 16 august 2016 privind: delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 111 din 30 august 2016 privind: încheierea acordului de parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi comuna Saelele prin Consiliul Local al comunei Saelele în vederea finantării cheltuielilor de functi onare a "Centrului social pentru Îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeţul Teleorman
Hotararea nr. 112 din 30 august 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 17 din 27 ianuarie 2016
Hotararea nr. 113 din 30 august 2016 privind: modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.38 din 23 februarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 114 din 30 august 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 115 din 30 august 2016 privind: repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016
Hotararea nr. 116 din 30 august 2016 privind: includerea in domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor echipamente şi bunuri achiziţionate în cadrul proiectului "Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 117 din 30 august 2016 privind: darea in administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă, Alexandria a unor echipamente şi bunuri aflate în domeniul privat al Judeţului Teleorman, achiziţionate în cadrul proiectului "Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 118 din 30 august 2016 privind: desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi a 3 consilieri judeţeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman
Hotararea nr. 119 din 30 august 2016 privind: darea în administrare Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, a unui spaţiu din "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 120 din 30 august 2016 privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 021 Alexandria-Mavrodin-Rădoieşti cuprins in Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport mtier, precum şi a tarifului utilizat de acesta
Hotararea nr. 121 din 30 august 2016 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări de reparaţii la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 122 din 30 august 2016 privind: aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivele de investiţii "Modernizare DJ 601C, Cosmeşti (DJ 601B) - GăIăteni (DJ 506), km 0+000 - km 7+338" (7,338 km) şi "Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) - Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363, (9,999 km)"
Hotararea nr. 123 din 30 august 2016 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Consolidare DJ 679E, km 19+535 -km 19+615, pe raza comunei Tătărăstii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L=0,080 km)", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 124 din 30 august 2016 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleomlan pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 125 din 30 august 2016 privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 126 din 30 august 2016 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 127 din 30 august 2016 privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 128 din 30 august 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 129 din 30 august 2016 privind: aprobarea Planului judeţean privind asigurarea cu resurse _umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţa pentru anul 2016
Hotararea nr. 130 din 30 august 2016 privind: plata unor cotiza ţii anuale
Hotararea nr. 131 din 30 august 2016 privind: exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel
Hotararea nr. 132 din 27 septembrie 2016 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 133 din 27 septembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016
Hotararea nr. 134 din 27 septembrie 2016 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.l5 din 27 ianuarie 2016. cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 135 din 27 septembrie 2016 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

Anexa la aceasta hotarare poate fi consultata la sediul CJ Teleorman

Hotararea nr. 136 din 27 septembrie 2016 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleonnan pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în Municipiul Alexandria. str. Mihăiţă Filipescu, nr. 12-14. proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 137 din 27 septembrie 2016 privind: completarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleonnan nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările şi completări le ulterioare
Hotararea nr. 138 din 27 septembrie 2016 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare Secţie exterioară de psihiatrie cronici, Balaci, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria ", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

Anexa la aceasta hotarare poate fi consultata la sediul CJ Teleorman

Hotararea nr. 139 din 27 septembrie 2016 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico -economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi extinderea centrului de îngrijire şi asistenţă Olteni, a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare", in faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi studiu de fezabilitate

Anexa la aceasta hotarare poate fi consultata la sediul CJ Teleorman

Hotararea nr. 140 din 27 septembrie 2016 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, modernizare, extinderea Căminului pentru persoane vârstnice Furculeşti, a staţiei de epurare şi a reţelei de canalizare", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi studiu de fezabilitate

Anexa la aceasta hotarare poate fi consultata la sediul CJ Teleorman

Hotararea nr. 141 din 27 septembrie 2016 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Amenajare şi dotare secţii dermato-venerice şi oncologie, realizare centru de îngrijiri paliative pe lângă secţia de oncologie şi extindere clădire cu secţie de recuperare medicală, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", in faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi studiu de fezabilitate

Anexa la aceasta hotarare poate fi consultata la sediul CJ Teleorman

Hotararea nr. 142 din 27 septembrie 2016 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea centralei termice, a staţiei de oxigen şi a reţelelor de distribuţie de incintă (energie electrică, energie tennică, alimentare cu apă, canalizare) din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

Anexa la aceasta hotarare poate fi consultata la sediul CJ Teleorman

Hotararea nr. 143 din 27 septembrie 2016 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria -corp C (D+P+2E) şi extinderea la 5 etaje", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi studiu de fezabilitate

Anexa la aceasta hotarare poate fi consultata la sediul CJ Teleorman

Hotararea nr. 144 din 27 septembrie 2016 privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.42 din 23 februarie 2016 - preţul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă În natură
Hotararea nr. 145 din 27 septembrie 2016 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013, cu moditicările ulterioare
Hotararea nr. 146 din 27 septembrie 2016 privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 147 din 27 septembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 148 din 27 septembrie 2016 privind: desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman
Hotararea nr. 149 din 27 septembrie 2016 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman În Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman
Hotararea nr. 150 din 27 septembrie 2016 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie IncIuzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2016-2017
Hotararea nr. 151 din 27 octombrie 2016 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare a funcţiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman de către doamna Ionescu luliana şi revenirea pe functia publică de conducere de di rector executiv al Directiei juridice şi administraţie publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 152 din 27 octombrie 2016 privind: revenirea doamnei Dan Carmen Daniela pe functia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 153 din 27 octombrie 2016 privind: încetarea raportului de serviciu al doamnei Dan Carmen Daniela director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 154 din 27 octombrie 2016 privind: delegarea atribuţiilor corespunzatoare funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 155 din 31 octombrie 2016 privind: validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016 - 2020
Hotararea nr. 156 din 31 octombrie 2016 privind: atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. a unui spaţiu proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 157 din 31 octombrie 2016 privind: darea în administrare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăCentrul Judeţean Teleorman a unei părţi din imobilul situat în oraşul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 158 din 31 octombrie 2016 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în oraşul Vide le, strada Intrarea Spitalului nr. 38, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 159 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 160 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 161 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.38 din 23 februarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 162 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 163 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 164 din 31 octombrie 2016 privind: aprobarea Protocolului de colaborare Între Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 165 din 31 octombrie 2016 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman În Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman
Hotararea nr. 166 din 31 octombrie 2016 privind: aprobarea Caietului de obiective În vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Muzeului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 167 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 62 din 25 aprilie 2016
Hotararea nr. 168 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 63 din 25 aprilie 2016
Hotararea nr. 169 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea anexelor nr.1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 116 din 30 august 2016
Hotararea nr. 170 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea anexelor nr.1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 117 din 30 august 2016
Hotararea nr. 171 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, cu modi ficările ulterioare
Hotararea nr. 172 din 31 octombrie 2016 privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 30 septembrie 2016
Hotararea nr. 173 din 31 octombrie 2016 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 174 din 31 octombrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 175 din 31 octombrie 2016 privind: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru analizarea noului proiect de management precum si aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management de la Muzeul Judetean Teleorman
Hotararea nr. 176 din 31 octombrie 2016 privind: aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuţie de la bugetul Judeţului Teleorman unităţilor de cult din Judeţul Teleorman, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România
Hotararea nr. 177 din 14 noiembrie 2016 privind: aprobarea participării Consiliului Judeţean Teleonnan la Programul Casa Verde prin proiectul "Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Teleorman"
Hotararea nr. 178 din 14 noiembrie 2016 privind:aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie "Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituţiile publice subordonate Consiliului Judetean Teleorman", în faza studiu de fezabilitate

Anexele la aceasta hotarare pot fi consultate la sediul CJ Teleorman

Hotararea nr. 179 din 14 noiembrie 2016 privind: asigurarea disponibilităţii surselor financiare necesare în vederea susţinerii contributiei proprii pentru proiectul "Instalarea sistemelor de incalzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituţiile publice subordonate Consiliului Judetean Teleorman "
Hotararea nr. 180 din 14 noiembrie 2016 privind: incetarea numirii domnului Potbăniceanu Marian Liviu din funcţia de director general al Direcţiei Generale de Pază a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 181 din 14 noiembrie 2016 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a functiei de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia - serviciu public de interes judeţean, de către doamna Stoica Ionela Otilia.
Hotararea nr. 182 din 14 noiembrie 2016 privind: numirea în funcţia de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia - serviciu public de interes judeţean
Hotararea nr. 183 din 28 noiembrie 2016 privind: darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate privată a judeţului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleonnan
Hotararea nr. 184 din 28 noiembrie 2016 privind: aprobarea închirierii unui spaţiu, proprietate privată a judeţului Teleorman, Partidului Mişcarea Populară Organizaţia Judeţeană Teleonnan
Hotararea nr. 185 din 28 noiembrie 2016 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleonllan pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 186 din 28 noiembrie 2016 privind: aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
Hotararea nr. 187 din 28 noiembrie 2016 privind: modificarea anexelor nr.l şi nr.2 la Hotărâre a Consiliului Judetean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 188 din 28 noiembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.8 din 27 ianuarie 2016
Hotararea nr. 189 din 28 noiembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 190 din 28 noiembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 191 din 28 noiembrie 2016 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administratie al Muzeului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 192 din 28 noiembrie 2016 privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 193 din 28 noiembrie 2016 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel
Hotararea nr. 194 din 28 noiembrie 2016 privind: delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 195 din 28 noiembrie 2016 privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale ş.i nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 196 din 28 noiembrie 2016 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 197 din 28 noiembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 198 din 28 noiembrie 2016 privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman şi Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pentru anul 2017
Hotararea nr. 199 din 28 noiembrie 2016 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 200 din 28 noiembrie 2016 privind: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cringeneanu Gabriel, prin demisie
Hotararea nr. 201 din 9 decembrie 2016 privind: validarea mandatelor unor consilieri judeţeni în Consiliul Judetean Teleorman
Hotararea nr. 202 din 9 decembrie 2016 privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările  ulterioare
Hotararea nr. 203 din 9 decembrie 2016 privind: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016
Hotararea nr. 204 din 9 decembrie 2016 privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,50/0 din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016.
Hotararea nr. 205 din 9 decembrie 2016 privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 206 din 9 decembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 207 din 21 decembrie 2016 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Pîrvulescu Eugen, prin demisie
Hotararea nr. 208 din 21 decembrie 2016 privind: validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 209 din 21 decembrie 2016 privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 210 din 21 decembrie 2016 privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2017
Hotararea nr. 211 din 21 decembrie 2016 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în Municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a judeţului Teleonnan
Hotararea nr. 212 din 21 decembrie 2016 privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 213 din 21 decembrie 2016 privind: atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier
Hotararea nr. 214 din 21 decembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr.8 din 27 ianuarie 2016
Hotararea nr. 215 din 21 decembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 216 din 21 decembrie 2016 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2016-2017
Hotararea nr. 217 din 21 decembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.150 din 27 septembrie 2016
Hotararea nr. 218 din 21 decembrie 2016 privind: numirea domnului Dragomirescu Florinel în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 219 din 21 decembrie 2016 privind: desemnarea unui vicepreşedinte pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, În caz de vacanţă a acestei funcţii
Hotararea nr. 220 din 21 decembrie 2016 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 221 din 21 decembrie 2016 privind: aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2016
Hotararea nr. 222 din 21 decembrie 2016 privind: aprobarea alocării sprijinului financiar sub formă de contribuţie de la bugetul judeţului Teleorman, Parohiei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Alexandria
Hotararea nr. 223 din 21 decembrie 2016 privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016
Hotararea nr. 224 din 21 decembrie 2016 privind: acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
   

 

         2015

         2014

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004