Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2014

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 13 ianuarie 2014 privind : validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr.865 din 23 decembrie 2013 pentru rectificarea bugetului propriu al judetului pe anuL 2013.
Hotararea nr. 2 din 13 ianuarie 2014

privind : aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la 31 decembrie 2013, pentru finantarea unor cheltuieli ale Sectiunii de dezvoltare in anul 2014

Hotararea nr. 3 din 13 ianuarie 2014

privind: aprobarea costului mediu lunar si a contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoanele Varstnice Furculesti in anul 2014

Hotararea nr. 4 din 13 ianuarie 2014

privind: aprobarea costului mediu lunar si a contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoanele Varstnice Cervenia in anul 2014

Hotararea nr. 5 din 13 ianuarie 2014

privind: aprobarea Protocolului de colaborare Intre Administratia Nationala "Apele Romane" si  Consiliului Județean Teleorman

Hotararea nr. 6 din 13 ianuarie 2014

pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 7 din 13 ianuarie 2014 privind: desemnarea reprezentantului Judetului Teleorman in Consiliul de Administratie al S.C.APA SERV S.A.
Hotararea nr. 8 din 13 ianuarie 2014 privind: repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2014 si estimari pe anii 2015-2017
Hotararea nr. 9 din 13 ianuarie 2014

privind :repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei ce reprezinta 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si a celor retinute din cota de 80% ca urmare a diminuarii cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor si pentru cofinantarea de proiecte de dezvoltare locala sau de proiecte de infrastructura, pentru anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017.

Hotararea nr. 10 din 30 ianuarie 2014 privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2014.
Hotararea nr. 11 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2014.
Hotararea nr. 12 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman -Alexandria, pentru anul 2014.
Hotararea nr. 13 din 30 ianuarie 2014 privind :aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul.Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională "Sud Nluntenia", pentru anul 2014.
Hotararea nr. 14 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea contributiei, sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară "Situații de Urgență Sud Muntenia", pentru anul 2014
Hotararea nr. 15 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Beciu -Plopii Slăvitești -Slobozia Mândra", pentru anul 2014
Hotararea nr. 16 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea contributiei, sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Uda Clocociov-Saelele-Lunca", pentru anul 2014
Hotararea nr. 17 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație a Județului Teleorrnan, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele", pentru anul 2014
Hotararea nr. 18 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea contributiei, sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman , prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deșeurilor Teleorman", pentru anul 2014
Hotararea nr. 19 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleonnan, la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente "Sf. Maria" din comuna Talpa, județul Teleorman, pentru anul 2014
Hotararea nr. 20 din 30 ianuarie 2014 privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2014
Hotararea nr. 21 din 30 ianuarie 2014 privind: stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2014.
Hotararea nr. 22 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumui tarifelor, precum și modalitățile de Încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2014.
Hotararea nr. 23 din 30 ianuarie 2014 privind: stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2014.
Hotararea nr. 24 din 30 ianuarie 2014 pentru aprobarea Programului activitatilor, manifestarilor, competitiilor si  acțiunilor cultural sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2014
Hotararea nr. 25 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 26 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Hotararea nr. 27 din 30 ianuarie 2014 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.
Hotararea nr. 28 din 30 ianuarie 2014 privind: aprobarea rezultatului final al concursului de manaaement organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman
Hotararea nr. 29 din 30 ianuarie 2014 privind: scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria
Hotararea nr. 30 din 26 februarie 2014 completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr 4S din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman
Hotararea nr. 31 din 26 februarie 2014 privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019 operatorilor de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de aceștia
Hotararea nr. 32 din 26 februarie 2014 privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier
Hotararea nr. 33 din 26 februarie 2014 privind: darea în administrare Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 34 din 26 februarie 2014 privind: aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a Județului Teleorman, în scopul organizării de birouri parlamentare
Hotararea nr. 35 din 26 februarie 2014 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul"
Hotararea nr. 36 din 26 februarie 2014 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.
Hotararea nr. 37 din 26 februarie 2014 privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile etice ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale
Hotararea nr. 38 din 26 februarie 2014 privind: acordul Consiliui Județean Teleorman pentru realizarea unei statii de neutralizare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria
Hotararea nr. 39 din 26 februarie 2014 privind : prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 54 de luni la 66 luni, respectiv până la data de 30.06.2015, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009
Hotararea nr. 40 din 26 februarie 2014 privind: acceptarea unei sposorizări din partea Băncii Comerciale Române S.A. pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.
Hotararea nr. 41 din 26 februarie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014
Hotararea nr. 42 din 26 februarie 2014 privind: constituirea comisiei de concurs și a comisiei ele solutionare a contestațiilor pentru concursul de management organizat in vederea încredințării managementului  Cenntrului Județean ele Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului
Hotararea nr. 43 din 26 februarie 2014 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.170 din 18 decembrie 2012, cu modificările si completările ulterioare
Hotararea nr. 44 din 18 martie 2014 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.102 din 28 august 2009
Hotararea nr. 45 din 18 martie 2014 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.103 din 28 august 2009
Hotararea nr. 46 din 18 martie 2014 pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotărâre a Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013
Hotararea nr. 47 din 18 martie 2014 privind: rectifica rea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014
Hotararea nr. 48 din 27 martie 2014 privind: alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 49 din 27 martie 2014 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului .Județean Teleorman.
Hotararea nr. 50 din 27 martie 2014 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul"
Hotararea nr. 51 din 27 martie 2014 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru cesiunea unui contract de închiriere
Hotararea nr. 52 din 27 martie 2014 privind: darea în administrare Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 53 din 27 martie 2014 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu :Măgurele
Hotararea nr. 54 din 27 martie 2014 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul" pentru aprobarea J\!Iaster Planului Actualizat "Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman"
Hotararea nr. 55 din 27 martie 2014 privind: trecerea unor tronsoane din trotuarele drumului județean DJ 642 limită jud.Olt -Moldoveni -Islaz, din administrarea Consiliului Judetean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz.
Hotararea nr. 56 din 27 martie 2014 pentru: aprobarea documentației tehnico -economice pentru obiectivul de investiții: "Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman", în faza de proiect tehnic
Hotararea nr. 57 din 27 martie 2014 pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
Hotararea nr. 58 din 27 martie 2014 privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2014
Hotararea nr. 59 din 27 martie 2014 privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2014
Hotararea nr. 60 din 27 martie 2014 privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2014
Hotararea nr. 61 din 27 martie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014
Hotararea nr. 62 din 27 martie 2014 privind: aprobarea Regulamentului de organizare ȘI funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol
Hotararea nr. 63 din 27 martie 2014 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman
Hotararea nr. 64 din 27 martie 2014 privind: constituirea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copilului prin muncă și a violenței în familie.
Hotararea nr. 65 din 27 martie 2014 privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 206 din 17 decembrie 2013
Hotararea nr. 66 din 28 aprilie 2014

PLAM Teleorman

privind: aprobarea Planului local de acțiune pentru mediu, revizuirea a-II-a -județul Teleorman
Hotararea nr. 67 din 28 aprilie 2014 privind: aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman, România și Județul Veliko Târnovo , Republica Bulgaria
Hotararea nr. 68 din 28 aprilie 2014 privind: aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Judetului , Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia
Hotararea nr. 69 din 28 aprilie 2014 privind: modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de  Ordine Publică Teleorman
Hotararea nr. 70 din 28 aprilie 2014 privind: asigurarea disponibilității resurselor fmanciare în vederea implementării proiectului "Imbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)"
Hotararea nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind: privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman;
Hotararea nr. 72 din 28 aprilie 2014 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorrnan, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul", pentru anul 2014
Hotararea nr. 73 din 28 aprilie 2014 privind: aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul propriu al județului Teleorman pentru realizarea unor obiective de investiții
Hotararea nr. 74 din 28 aprilie 2014 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleorman , nr.58 din 27 martie 2014
Hotararea nr. 75 din 28 aprilie 2014 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleorman , nr.60 din 27 martie 2014
Hotararea nr. 76 din 28 aprilie 2014 privind: constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene "Marin Preda" Teleorman -instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 77 din 28 aprilie 2014 privind: constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman -instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 78 din 28 aprilie 2014 privind: modificarea anexei m.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman m.170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 79 din 28 aprilie 2014 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011
Hotararea nr. 80 din 28 aprilie 2014 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărâre a Consiliului Județean Teleorman nr.197 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 81 din 28 aprilie 2014 privind: desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman
Hotararea nr. 82 din 28 aprilie 2014 privind: scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidentele Camerei , Agricole Județene Teleorman
Hotararea nr. 83 din 28 aprilie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014
Hotararea nr. 84 din 28 aprilie 2014 privind: aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2014.
Hotararea nr. 85 din 28 aprilie 2014

MASTER PLANUL se poate consulta la sediul CJ  Teleorman

privind: aprobarea Master Planului Actualizat "Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman"
Hotararea nr. 86 din27 mai 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.
  Hotararea nr. 87 din27 mai 2014 pentru:modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014.
Hotararea nr. 88 din27 mai 2014 pentru:modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.
Hotararea nr. 89 din27 mai 2014 privind: scoaterea din functiune a unor mijloace fixe medicale si nemedicale din evidentele Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria.
Hotararea nr. 90 din27 mai 2014 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Magurele.
Hotararea nr. 91 din27 mai 2014 privind: aprobarea situatiilor financiare, repartizarea profitului si descarcarea de activitate a Consiliului de administratie al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pe anul financiar 2013.
Hotararea nr. 92 din27 mai 2014 privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., pe anul 2014.
Hotararea nr. 93 din27 mai 2014 privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru inchirierea, prin licitatie publica, a uni spatiu din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, proprietate publica a judetului Teleorman.
Hotararea nr. 94 din27 mai 2014 privind: aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Teleorman, pe anul 2013.
Hotararea nr. 95 din27 mai 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014.
Hotararea nr. 96 din27 mai 2014 privind: aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Judetene "Marin Preda", insitutie publica de cultura aflat in subordinea Consiliului Judetean Teleorman.
Hotararea nr. 97 din27 mai 2014 privind: aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managementului Muzeului Judetean Teleorman, insitutie publica de cultura aflat in subordinea Consiliului Judetean Teleorman.
Hotararea nr. 98 din 24 iunie 2014 pentru: completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Hotararea nr. 99 din 24 iunie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010
Hotararea nr. 100 din 24 iunie 2014 privind: aprobarea incadrarii drumurilor judetene pe niveluri de viabilitate si de interventie in timpul iernii 2014-2015
Hotararea nr. 101 din 24 iunie 2014 privind: repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, pentru finantarea expertizarii tehnice a constructiilor cu destinatia de locuinte multietajate situate in judetul Teleorman
Hotararea nr. 102 din 24 iunie 2014 privind: acordul pentru executarea unor lucrari la spatiile ocupate de Institutia Prefectului-Judetul Teleorman in imobilul Palat administrativ, proprietate publica a statului, aflat in administratrea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 103 din 24 iunie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014
Hotararea nr. 104 din 24 iunie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014
Hotararea nr. 105 din 24 iunie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014
Hotararea nr. 106 din 24 iunie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014
Hotararea nr. 107 din 24 iunie 2014 pentru: modoficarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 108 din 24 iunie 2014 privind: aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Hotararea nr. 109 din 24 iunie 2014 privind: eliberarea din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Teleorman a domnului Balan Ilie
Hotararea nr. 110 din 24 iunie 2014 privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Teleorman
Hotararea nr. 111 din 15 iulie 2014 privind: alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 112 din 15 iulie 2014 pentru: completarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012
Hotararea nr. 113 din 15 iulie 2014 privind: modificarea arondarii actuale a unitatilor administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al orasului Videle prin infiintarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenta a persoanelor in comuna Gratia
Hotararea nr. 114 din 15 iulie 2014 privind: aprobarea pretului minim de pornire a licitatiei publice pentru inchirierea unui spatiu din incinta spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, proprietate publica a Judetului Teleorman
Hotararea nr. 115 din 15 iulie 2014 privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate unor operatori de transport rutier
Hotararea nr. 116 din 15 iulie 2014 privind: aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera (IMES)", faza studiu de fezabilitate
Hotararea nr. 117 din 15 iulie 2014 privind: aprobarea executiei bugetului propriu al judetului pentru sectiunile de functionare si dezvoltare, la 30 iunie 2014
Hotararea nr. 118 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 119 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 120 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 121 din 15 iulie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014
Hotararea nr. 122 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014
Hotararea nr. 123 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009
Hotararea nr. 124 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009
Hotararea nr. 125 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 5 din 7 ianuarie 2011
Hotararea nr. 126 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 70 din 28 aprilie 2014
Hotararea nr. 127 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 128 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 95 din 27 mai 2013
Hotararea nr. 129 din 15 iulie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 130 din 19 august 2014 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Teleormanul"
Hotararea nr. 131 din 19 august 2014 privind: aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din imobilul Centrul de Sanatate "Regele Carol I" Deparati, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 132 din 19 august 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013
Hotararea nr. 133 din 19 august 2014 privind: desemnarea managerului interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman
Hotararea nr. 134 din 19 august 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 21 din 30 ianuarie 2014
Hotararea nr.135 din 19 august 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014
Hotararea nr.136 din 19 august 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014
Hotararea nr.137 din 19 august 2014 privind: aprobarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru proiectarea si executia lucrarilor la unele drumuri din judetul Teleorman in vederea inlaturarii efectelor calamitatilor naturale produse in perioada aprilie-august 2014
Hotararea nr. 138 din 28 august 2014 pentru: modificarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Teleorman
Hotararea nr. 139 din 28 august 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 116 din 20 septembrie 2012
Hotararea nr. 140 din 28 august 2014 pentru: modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 141 din 28 august 2014 privind: aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 142 din 28 august 2014 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 196 din 17 decembrie  2013, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 143 din 28 august 2014 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie  2013, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 144 din 28 august 2014 privind: aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului de Cooperare Interna si Internationala
Hotararea nr. 145 din 28 august 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 146 din 28 august 2014 privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilul situat in municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 147 din 28 august 2014 privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier
Hotararea nr. 148 din 28 august 2014 privind: infiintarea comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu
Hotararea nr. 149 din 28 august 2014 privind: aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul judetului Teleorman
Hotararea nr. 150 din 28 august 2014 privind: aprobarea "Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2014-2015"
Hotararea nr. 151 din 28 august 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 152 din 28 august 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014 cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 153 din 3 septembrie 2014 privind: repartizarea pe unități administrativ -teritoriale a cotei de 20% din limita de sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016 -2018.
Hotararea nr. 154 din 3 septembrie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014 si estimările pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 155 din 29 septembrie 2014 privind: suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamenei Alesu Floarea- director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 156 din 29 septembrie 2014 privind: exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere temporar vacantate de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman de catre doamna Milos Rodica
Hotararea nr. 157 din 29 septembrie 2014 privind: incetarea cu caracter temporar a functiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Teleorman de catre doamna Piperea Elena
Hotararea nr. 158 din 29 septembrie 2014 privind: exercitarea cu caracter temporar, a functiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Teleorman de catre doamna Ionescu Iuliana
Hotararea nr. 159 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 160 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 161 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 162 din 29 septembrie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 163 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 164 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 19 din 30 ianuarie 2014
Hotararea nr. 165 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 166 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 167 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 168 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea unor Hotararii ale Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 169 din 29 septembrie 2014 privind: aprobarea indicatorilor si a documentatiilor tehnico-economice pentru doua obiective de investitii la imobilul "Spitalul de Psihiatrie Poroschia", proprietate publica a judetului si acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru realizarea lucrarilor la aceste obiective
Hotararea nr. 170 din 29 septembrie 2014 privind: aprobarea delegarii gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 204-2019 unui operator de transport rutier, precum si a tarifului utilizat de acesta
Hotararea nr. 171 din 29 septembrie 2014 privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier
Hotararea nr. 172 din 29 septembrie 2014 pentru: modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.156 din 15 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare
Hotararea nr. 174 din 29 septembrie 2014 privind: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Izina Ion
Hotararea nr. 175 din 21 octombrie 2014 privind: aprobarea Contractului cadru de asociere dintre județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman, în vederea promovării unor interese comune
Hotararea nr. 176 din 21 octombrie 2014 privind: asocierea dintre județele Teleorrnan, Giurgiu, Dâmbovița si Arges in vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudețean
Hotararea nr. 177 din 21 octombrie 2014 privind: asocierea dintre județele Teleomlan, Giurgiu și Argeș în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudețean
Hotararea nr. 178 din 21 octombrie 2014 privind: acordul Consiliului Județean Teleorrnan pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în municipiul Alexandria, str Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 179 din 21 octombrie 2014 privind: darea în folosință gratuită a unor spații din "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorrnan
Hotararea nr. 180 din 21 octombrie 2014 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman
Hotararea nr. 181 din 21 octombrie 2014 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman În Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Alexandria
Hotararea nr. 182 din 21 octombrie 2014 privind: repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene pentru anul 2014.
Hotararea nr. 183 din 21 octombrie 2014 privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20 % din cota de 18,S % din impozitul pe venit, precum și a celor reținute din cota de 80 % ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii.
Hotararea nr. 184 din 21 octombrie 2014 privind: rectifica rea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 185 din 21 octombrie 2014 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.26 din 30 ianuarie 2014.
Hotararea nr. 186 din 21 octombrie 2014 privind: aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2014.
Hotararea nr. 187 din 21 octombrie 2014 privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2015
Hotararea nr. 188 din 21 octombrie 2014 privind: modificarea Hotărării Consiliului Judetean Teleorman, nr.58 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 189 din 21 octombrie 2014 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 190 din 20 noiembrie 2014 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.APA SERV SA
Hotararea nr. 191 din 20 noiembrie 2014 privind: respmgerea proiectului de hotărâre privind darea în administrare Conslliului Local al Comunei GăIăteni a unui imobil, proprietate privată a Județului Teleorman
Hotararea nr. 192 din 20 noiembrie 2014 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în Murucipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, ill. 12-14, proprietate publică a Județului Teleorrnan
Hotararea nr. 193 din 20 noiembrie 2014 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în orașul Zimnicea, str Primăveru, nr 2, proprietate publică a Județului Teleorman
Hotararea nr. 194 din 20 noiembrie 2014 privind: modificarea și completarea Hotărării Consiliului Județean TeIeorman nr. 156 din 15 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 195 din 20 noiembrie 2014 privind: privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2015
Hotararea nr. 196 din 20 noiembrie 2014 privind: modificarea Anexei nr. 11a Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 197 din 20 noiembrie 2014 privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 12 din 11l februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 198 din 20 noiembrie 2014 privind: modificarea Hotărării Consiliului Județean Teleorman nr.S8 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare  
Hotararea nr. 199 din 20 noiembrie 2014 privind: modificarea Hotărării Consiliului Județean Teleonnan nI. 59 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 200 din 20 noiembrie 2014 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 201 din 20 noiembrie 2014 privind: rectifica rea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 202 din 20 noiembrie 2014 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.26 din 30 ianuarie 2014.
Hotararea nr. 203 din 20 noiembrie 2014 privind: modificarea anexel nr.2 la hotararea  Consiliului judetean Teleorman nr. 108 din 24 iunie 2014
Hotararea nr. 204 din 3 decembrie 2014 privind: incetarea prin acordul partilor, consemnat in scris, a raportului de serviciu al doamnei Alesu Florea-director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 205 din 3 decembrie 2014 privind: incetarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere temporar vacante de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman de catre Milos Rodica
Hotararea nr. 206 din 3 decembrie 2014 privind: aprobarea actelor aditionale la contractele de asociere incheiate intre Judetul Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman si Unitati Administrativ - Teritoriale din judetul Teleorman
Hotararea nr. 207 din 3 decembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 208 din 3 decembrie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 209 din 3 decembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014
Hotararea nr. 210 din 3 decembrie 2014 privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la spatiul situat in municipiul Alexandria, str. Ion Creanga, nr. 52-54, etaj 2, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 211 din 17 decembrie 2014 pentru: revocarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 173 din 29 septembrie 2014
Hotararea nr. 212 din 17 decembrie 2014 privind: transmiterea dreptului de administrare asupra unui imobil, proprietate privata a Judetului Teleorman, catre Comuna Galateni, prin Consiliul Local al Comunei Galateni
Hotararea nr. 213 din 17 decembrie 2014 privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier
Hotararea nr. 214 din 17 decembrie 2014 privind: aprobarea inchirierii unui spatiu proprietate publica a judetului Teleorman, Partidului National Taranesc Crestin Democrat, Filiala Teleorman
Hotararea nr. 215 din 17 decembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 216 din 17 decembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 217 din 17 decembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 218 din 17 decembrie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 219 din 17 decembrie 2014 pentru: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014
Hotararea nr. 220 din 17 decembrie 2014 privind: aprobarea executiei estimate a bugetului propriu al judetului pentru sectiunile de functionare si dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2014
Hotararea nr. 221 din 17 decembrie 2014 privind: repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei ce reprezinta 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si a celei retinute din cota de 80% ca urmare a diminuarii cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor si pentru cofinantarea de proiecte de dezvoltare locala sau de proiecte de infrastructura, pentru anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 222 din 17 decembrie 2014 privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 223 din 17 decembrie 2014 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 117 din 26 iulie 2013
Hotararea nr. 224 din 17 decembrie 2014 pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 225 din 17 decembrie 2014 privind: exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman de catre doamna Sefu Olguta
Hotararea nr. 226 din 17 decembrie 2014 privind: desemnarea managerului interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman
Hotararea nr. 227 din 17 decembrie 2014 privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Teleorman in consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Rosiori de Vede
Hotararea nr. 228 din 17 decembrie 2014 privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Teleorman in consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria
Hotararea nr. 229 din 30 decembrie 2014 privind: rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017
Hotararea nr. 230 din 30 decembrie 2014 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.26 din 30 ianuarie 2014.
Hotararea nr. 231 din 30 decembrie 2014 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman m.58 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 232 din 30 decembrie 2014 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.116 din 26 iulie 2013

 

 

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004