Page 9 - Album Monografic Judetul Teleorman
P. 9

HIDROLOGIA                       pe o distanŃă de 120 km, de la Socetu la confluenŃa cu
                                Dunărea.
       ReŃeaua hidrologică a judeŃului Teleorman
                                   CălmăŃuiul, al doilea râu ca importanŃă, izvorăşte
     prezintă anumite particularităŃi specifice zonei în care
                                din Câmpia Boian, are o lungime de 118 km, şi se varsă
     este aşezată fiind formată din fluviul Dunărea şi
                                înlaculSuhaia,situatlacontactulcuLuncaDunării.
     afluenŃii săi principali din acest sector: Oltul, râurile
                                   Oltul drenează teritoriul judeŃului pe o lungime de
     CălmăŃuiul şi Vedea. Partea de nord-est a judeŃului este
                                20 km în partea de sud-vest, înainte de confluenŃa cu
     traversată de pârâurile Dîmbovnic, Glavacioc şi
                                Dunărea.
     Câlniştea,caresunt afluenŃiaiNeajlovului.
                                   Dunărea, fluviu de interes european, mărgineşte
       Teritoriul judeŃului mai este străbătut de râul
                                judeŃul pe o lungime de 90 Km în partea sudică,
     Teleormanul, pârâurile Burdea, Câinelui, ClăniŃa,
                                reprezentând o deosebită importanŃă pentru teritoriul
     Tinoasa,Nanov şiTârnava.
                                în care apa este deficitară. Dunărea a creat în imediata
       Resursele de ap (exceptând Dunărea şi Oltul)
               ă
                                apropiere a malurilor sale o succesiune de grinduri
     sunt moderate sub raport cantitativ şi se găsesc sub
                                fluviale; către interior s-au format depresiuni ocupate
     forma apelor subterane (ape freatice şi ape de
                                temporar de ape numite ,,lişteve” ( Lişteava Mare,
     adâncime) şi a apelor de suprafaŃă ( râuri, lacuri
                                Mica,Vasluiului,Lupilor, Lată, LaPlopi,Zimnicea).
     naturaleşiartificiale).
                                   În câmpie, în exteriorul luncii, cele mai multe
       Vedea şi CălmăŃuiul sunt principalele râuri ale
                                depresiuni sunt ocupate de lacuri permanente sau
     judeŃului care, împreuna cu afluenŃii lor, drenează
                                temporare, multe dintre ele desecate (Bercelu, Sărat,
     peste80 %dinsuprafaŃă.
                                Balta Luciei, Balta Roşie, Cioara, Balta lui Bran,
       Cel mai mare râu este Vedea, care   străbate
                                Suhaia,Vârtoape,Călugăru,Călina).
     teritoriul în diagonală, cu o direcŃie nord-vest-sud-est,
                                9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14