Page 4 - Album Monografic Judetul Teleorman
P. 4

Cu începuturile pierdute în negura veacurilor, Teleormanul, străvechiul teritoriu de la extremitatea

     sudică a spaŃiului geografic romanesc, atestă prin neîntreruptele semne pe care le-a transmis de-a lungul
     timpului printre codrii seculari permanenŃa pe aceste meleaguri, dar şi locul distinct, bine definit, al
     teleormănenilorîngeografiaspiritualităŃiiromâneşti.

         Pornind de la considerentul că acest spaŃiu din proximitatea confluenŃei Oltului cu Dunărea, o
     provincie culturală deosebit de bogată în tradiŃii şi resurse, este mai puŃin cunoscut decât îl îndreptăŃesc atât
     valoarea personalităŃilor din istoria şi cultura sa, cât şi realizările contemporanilor, vă transmit invitaŃia de a
     ne cunoaşte şi prin intermediul acestei ,,cărŃi de vizită”. Îmi exprim speranŃa că după parcurgerea sa ne veŃi
     înŃelege mai bine, ne veŃi deveni mai apropiaŃi, veŃi fi musafirii noştri, pe care îi aşteptăm cu drag, în spiritul

     tradiŃionaleiospitalităŃiromăneşti.
         Noi, teleormănenii, aspirăm alături de toŃi românii la integrarea deplin în marea   familie a
                                              ă
     popoarelor europene. Ca reprezentant ales al acestei comunităŃi, vă ofer şi vă solicit, în numele comunităŃii,

     colaborareaşicooperareasinceră, pentrucadezideratulnostru să devină câtmai curând realitate.


     Bine aŃi venit !


     Liviu Nicolae DRAGNEA
     Preşedintele Consiliului JudeŃean Teleorman                                4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9