Accesul liber la informatiile de interes public conform Legii nr. 544/12.10.2001

 

 

Persoana de contact, responsabil cu accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/12.10.2001 :

- Schiopu Gabriela, inspector, Compartimentul cancelarie

 

Programul zilnic de informare si relatii publice :

luni – joi : orele 0800-1630

vineri: orele 0800-1400

          

Coordonatele de contact ale Instituţiei

Consiliul Judeţean Teleorman

Alexandria, str. Dunarii nr. 178

CP 140047 jud. Teleorman

Tel: 0247/311201

Fax:0247/421193

E–mail: cjt@cjteleorman.ro

Internet: www.cjteleorman.ro

    Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori  de forma sau modul de exprimare a informatiei.

Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:

a)    informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;

b)    informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;

c)     informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora adduce atingere principiului concurentei loiale potrivit legii;

d)    informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e)    informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori dse pune in pericol viata , integritatea corporala, sanatatea unei personae, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

f)      informatiile privind procedurile juridice, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces

g)    informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor

Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.

In afara informatiilor exceptate prin Legea nr.544/2001, mentionate mai sus, toate categoriile de informatii de la Consiliul Judetean Teleorman sunt de interes public.

Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative, sunt prezentate in anexe :

Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:

a)    10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata in acest termen;

b)    10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;

c)     30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);

d)    5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului;

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat , aceasta se poate adresa cu reclamatie administrative conducatorului institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Persoana ce se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor institutiei publice pentru aplicarea prevederilor legii.

In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se considera lezat intermen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative, mentionindu-se si sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat.

Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizind nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 la nivelul fiecarei institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.