Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2020

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  20  ianuarie 2020  privind: repartizarea pe unităţi administrativ -teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2021 -2023.
Hotararea nr. 2  din  20  ianuarie 2020  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020
Hotararea nr. 3  din  20  ianuarie 2020  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene, pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023.
Hotararea nr. 4  din  30  ianuarie 2020  privind: modificarea şi completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 5  din  30  ianuarie 2020  privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2020-2021
Hotararea nr. 6  din  30  ianuarie 2020  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărărea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 7  din  30  ianuarie 2020  privind: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr,141 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 8  din  30  ianuarie 2020  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Antooeşti -Rădoieşti (D 601C) km 55+594 -63+773 (8,132 km)"
Hotararea nr. 9  din  30  ianuarie 2020  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesar, realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) -Frăsinet (DJ 506), km 19+778 -km 32+100 (12,322 km)"
Hotararea nr. 10  din  30  ianuarie 2020  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) -Antoneşti km 48+080 -55+594 (7,514 km)"
Hotararea nr. 11  din  30  ianuarie 2020  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) -Negren;, km 87+000 -94+160 (7,160 km)"
Hotararea nr. 12  din  30  ianuarie 2020  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesar realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (D 504) -Călin eşti (DJ 703), krn 39+924 -48+061 (8,137 krn)"
Hotararea nr. 13  din  30  ianuarie 2020  privind: modificarea anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, privind darea în administrare unor unităţi sanitare din judeţ, a imobilelor proprietate publică şi privată a judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 14  din  30  ianuarie 2020  privind: aprobarea documentaţii lor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) -Antoneşti km 48+080-55+594 (7,514 km)", in fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire -P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor -P.O.E.
Hotararea nr. 15  din  30  ianuarie 2020  privind: îndreptarea erorii materiale cuprinse în conţinutul anexei nr. 2 la, Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.171 dm 28 noiembrie 2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
Hotararea nr. 16  din 19 februarie 2020  privind: validarea unui mandat de consilier judeţean În Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 17  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru semestrul II al anului şcolar 2019-2020 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Scolar de Educatie Incluzivă Alexandria şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 18  din 19 februarie 2020  privind: darea în administrare Spitalului de Psihiatrie Poroschia, a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea, proprietate publică a judeţului
Hotararea nr. 19 din 19 februarie 2020  privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul"
Hotararea nr. 20  din 19 februarie 2020  privind: darea în administrare Centrului Judeţean de Aparatură Medicală, a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea, proprietate publică a judeţului
Hotararea nr. 21  din 19 februarie 2020  privind: suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat În unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2020
Hotararea nr. 22  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2020
Hotararea nr. 23  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020
Hotararea nr. 24  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 25  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020
Hotararea nr. 26  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Teleorman, pentru anul 2020
Hotararea nr. 27  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
Hotararea nr. 28  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în ca1culla stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2020
Hotararea nr. 29  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni, Centrul de îngrijire si asistenţă Videle şi Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatri~ă Videle din structw'a Direcţiei Generale de Asislen~ă Socială si Protectia Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
Hotararea nr. 30  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea finanţării din bugetul propriu al Judeţului Teleorman a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităţilor în vederea realizării obiectivului de investiţii "Construire corp nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, S+ P+ 5E ", în municipiul Alexandria, Str. Libertăţii nr.l, judeţul Teleorman.
Hotararea nr. 31  din 19 februarie 2020  privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de functionare a Centrelor de zi pentru copii din comunele Gratia şi Zîmbreasca, stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2020 şi aprobarea contractelor de parteneriat.
Hotararea nr. 32  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea contribuţiei Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman la finanţarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2020.
Hotararea nr. 33  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea utilizării sumei de 80.330,00 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2019, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, în anul 2020
Hotararea nr. 34  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023
Hotararea nr. 35  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-202~ ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţea Teleorman
Hotararea nr. 36  din 19 februarie 2020  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2020
Hotararea nr. 37  din 19 februarie 2020  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2020
Hotararea nr. 38  din 19 februarie 2020  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 39  din 19 februarie 2020  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul dt investiţii "Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) - Frăsinet (DJ 506) krn 19+778 - krn 32+100 (12,322 krn)", în fazele Proiect pentru autorizare: executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare : execuţiei lucrărilor - P .O.E.
Hotararea nr. 40  din 31 martie 2020  privind: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţea n Teleorman
Hotararea nr. 41  din 31 martie 2020  privind: constatarea Încetării de drept, Înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului I1iescu Nicolae Angelică, prin demisie, şi vacantarea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 42  din 31 martie 2020  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de membru asociat la Agenţi a pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2020
Hotararea nr. 43  din 31 martie 2020  privind: aprobarea contribuţiei, sub fonnă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru anul 2020
Hotararea nr. 44  din 31 martie 2020  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman
Hotararea nr. 45  din 31 martie 2020  privind: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.141 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 46  din 31 martie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020
Hotararea nr. 47  din 31 martie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 48  din 31 martie 2020  privind: prelungirea mandatului reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În comisia de orientare şcolară şi profesională şi În comisia de soluţionare a contestatiilor privind orientarea şcolară şi profesională pentru copiii/ elevii /tinerii cu cerinţe educaţionale speciale
Hotararea nr. 49  din 31 martie 2020  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărărea Consiliului Judeţean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organlgramel si statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 50  din 31 martie 2020  privind: alocarea sumei de 2.616,00 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, în vederea acordării unui sprijin financiar U.A.T Comuna Orbeasca, pentru asigurarea finantării cheltuielilor la obiectivul de investiţii "Pod peste râul Teleo;man, sat Lăceni, comuna Orbeasca, Judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 51  din 31 martie 2020  privind: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol
Hotararea nr. 52  din 31 martie 2020  privind: alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, bugetelor locale ale oraşelor şi municipiilor din judeţul Teleorman, pentru finanţarea cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul COVID-19
Hotararea nr. 53  din 31 martie 2020  privind: aprobarea cofinanţării cheltuielilor de funcţionare aferente Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Dependente" Sf. Maria" Talpa, pentru anul 2020 şi contractul de parteneriat încheiat Între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa.
Hotararea nr. 54  din 31 martie 2020  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiecti.vul de investiţi " Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) - Antoneşti km 48+080 55+594 (7,514 km)", în faza Proiect tehnic de execuţie
Hotararea nr. 55  din 31 martie 2020  privind: modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Teleorman nr: 23 . din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de vemtun si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020
Hotararea nr. 56  din 10 aprilie 2020  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări de intervenţie-reabilitare la construcţia existentă -laborator Secţia boli contagioase, situată în imobilul din municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 107, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 57  din 10 aprilie 2020  privind: redctificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 58  din 10 aprilie 2020  privind: alocarea sumei de 1.200.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, bugetelor locale ale oraşelor şi municipiilor din judeţul Teleorman, pentru finanţarea cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul COVID-19
Hotararea nr. 59  din 10 aprilie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 60  din 10 aprilie 2020  privind: modificarea Hotărării Consi]jului Judeţean Teleorman nr. 23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 61  din 10 aprilie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 22 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2020
Hotararea nr. 62  din 10 aprilie 2020  privind: aprobarea achiziţionării de servicii hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi şi hrană pentru personalul medico-sanitar din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, în vederea prevenirii răspăndirii virusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
Hotararea nr. 63  din 10 aprilie 2020  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul d investiţii "Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) - Frăsinet (D 506), km 19+778 - km 32+100 (12,322 km)", în faza Proiect tehnic d execuţie
Hotararea nr. 64  din 30 aprilie 2020  privind: punerea în executare a Deciziei civile nr.363 din data de 6 aprilie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în dosarul nr.1909/87/2019
Hotararea nr. 65  din 30 aprilie 2020  privind: modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului JudeţeaJ Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domeni de activitate, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 66  din 30 aprilie 2020  privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Vida Florian Marian, prin demisie, şi vacantarea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 67  din 30 aprilie 2020  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul", pentru anul 2020
Hotararea nr. 68  din 30 aprilie 2020  privind: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman
Hotararea nr. 69  din 30 aprilie 2020  privind: constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Centrului Judeţean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman - instituţie publică de cultură aflată În subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 70  din 30 aprilie 2020  privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată În subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 71  din 30 aprilie 2020  privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 72  din 30 aprilie 2020  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 31 martie 2020
Hotararea nr. 73  din 30 aprilie 2020  privind: aprobarea utilizării sumei de 12.679,00 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2019, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, în anul 2020
Hotararea nr. 74  din 30 aprilie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 75  din 30 aprilie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.35/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 76  din 30 aprilie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 77  din 12 mai 2020  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 78  din 28 mai 2020  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", pentru anul 2020
Hotararea nr. 79  din 28 mai 2020  privind: darea în folosinţa gratuita Casei Judeţene de Pensii Teleorman a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihaiţa Filipescu, nr. 32, proprietate privată a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 80  din 28 mai 2020  privind: darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Teleorman a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 81  din 28 mai 2020  privind: stabilirea cuantumului chelruielilor de funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc din comuna Dobroteşti, stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugerul judeţului pentru anul 2020 şi aprobarea contracrului de parteneriat.
Hotararea nr. 82  din 28 mai 2020  privind: aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al judetului Teleorman şi al instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2019
Hotararea nr. 83  din 28 mai 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 84  din 28 mai 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.35/ 19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 85  din 28 mai 2020  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
Hotararea nr. 86  din 10 iunie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 87  din 10 iunie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 88  din 10 iunie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 89  din 29 iunie 2020  privind: validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 90  din 29 iunie 2020  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 91  din 29 iunie 2020  privind: aprobarea Regulamentului de organizare a emiterii în regim de urgenţă a autorizaţiilor de construire
Hotararea nr. 92  din 29 iunie 2020  privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2021
Hotararea nr. 93  din 29 iunie 2020  privind: aprobarea încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2020 - 2021
Hotararea nr. 94  din 29 iunie 2020  privind: prelungirea valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2014-2019
Hotararea nr. 95  din 29 iunie 2020  privind: darea în folosinţă gratuită Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "A. D. Ghica" al Judeţului Teleorman, a imobilului situat în comuna Piatra, proprietate publică a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 96  din 29 iunie 2020  privind: darea în folosinţă gratuită a unor spaţii, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 97  din 29 iunie 2020  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 98  din 29 iunie 2020  privind: aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Centrului Judet, ean de Conservare si Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 99  din 29 iunie 2020  privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman- instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 100 din 29 iunie 2020  privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman- instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 101 din 09 iulie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 102 din 09 iulie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 103 din 09 iulie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 104 din 09 iulie 2020  privind: aprobarea Actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Fundaţia "SERA România" pentru implementarea proiectului " Elaborarea şi aplicarea unor măsuri pentru prevenirea instituţionalizării Ireintegrării în familie a copiilor cu risc de abandon şi care beneficiază de măsuri de protecţie specializată" în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 105 din 27 iulie 2020  privind: aprobarea "Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2020-2021"
Hotararea nr. 106 din 27 iulie 2020  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean TeleolTIlan nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleolrman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 107 din 27 iulie 2020  privind: darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol al Consiliului Judeţean Teleorman a unor spaţii, proprietate publică a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 108 din 27 iulie 2020  privind: darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede, a imobilelor şi părţilor de imobile, proprietate publică a judeţului, în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea nr. 109 din 27 iulie 2020  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 2020
Hotararea nr. 110 din 27 iulie 2020  privind: modificarea anexei nr. 2la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 111 din 27 iulie 2020  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotararea nr. 112 din 27 iulie 2020  privind: aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman
Hotararea nr. 113 din 27 iulie 2020  privind: constituirea comisiei pentru analiza noului proiect de management şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a analizei noului proiect de management ce va fi depus de mana gerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 114 din 27 iulie 2020  privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 115 din 14 august 2020  privind: aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
Hotararea nr. 116 din 14 august 2020  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 117 din 14 august 2020  privind: încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 118 din 14 august 2020  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilele sau părţile de imobile în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, proprietate publică sau privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 119 din 14 august 2020  privind: aprobarea proiectului de management şi a modelului cadru al contractului de management al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 120 din 14 august 2020  privind: completarea Anexei la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 120 din 29 octombrie 2010 privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman 2010 - 2020"
Hotararea nr. 121 din 14 august 2020  privind: aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic "Vacanţă pentru suflet în Teleorman"
Hotararea nr. 122 din 14 august 2020  privind: aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură rutieră "Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)"
Hotararea nr. 123 din 14 august 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 124 din 14 august 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judet.e an Teleorman nr.35/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 125 din 14 august 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 126 din 14 august 2020  privind: desemnarea membrilor Comisiei de evaluare parţială a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2020
Hotararea nr. 127 din 14 august 2020  privind: aprobarea concluziilor şi propunerilor pentru redistribuirea stocurilor de produse înregistrate la furnizor ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ din judeţ
Hotararea nr. 128 din 26 august 2020  privind: alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, bugetului local al municipiului Roşiorii de Vede, pentru finanţarea cheltuielilor necesare Spitalului Municipal Caritas din Roşiorii de Vede, desemnat spital suport COVID-19
Hotararea nr. 129 din 26 august 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 130 din 26 august 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.3S/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 131 din 30 septembrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 27 ianuarie 2016 privind darea în folosinţă gratuită Autorităţii Electorale Permanente a unui spaţiu din "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 132 din 30 septembrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 96 din 29 iunie 2020, privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 133 din 30 septembrie 2020  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la blocmile CO 1 şi C02, situate în municipiul Alexandria, Şoseaua Tumu Măgurele, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 134 din 30 septembrie 2020  privind: modificarea anexei m. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotararea nr. 135 din 30 septembrie 2020  privind: constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 136 din 30 septembrie 2020  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601 C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371 - km 76+172 (L=II,801 km)"
Hotararea nr. 137 din 30 septembrie 2020  privind: darea în folosinţă gratuită Consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Tumu Măgurele, Roşiori de Vede şi oraşelor Zimnicea şi Videle, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, aferente obiectivului de investiţii "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Teleorman
Hotararea nr. 138 din 30 septembrie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 139 din 30 septembrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judet.e an Teleorman nr.3S/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 140 din 30 septembrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 141 din 30 septembrie 2020  privind: aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman ediţia 2020
Hotararea nr. 142 din 30 septembrie 2020  privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistentă Socială si  Protecţia Copilului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 143 din 30 septembrie 2020  privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare pe perioadă de lungă durată "Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 144 din 08 octombrie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 145 din 08 octombrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman TII. 23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 146 din 19 octombrie 2020  privind: aprobarea criteriilor de evaluare a perfonnanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere din cadrul spitalelor al căror management a fost transferat către Consiliul Judeţean Teleonnan
Hotararea nr. 147 din 19 octombrie 2020  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică a unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 148 din 19 octombrie 2020  privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 149 din 19 octombrie 2020  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30 septembrie 2020
Hotararea nr. 150 din 19 octombrie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 151 din 19 octombrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr .35/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 152 din 13 noiembrie 2020  privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 153 din 13 noiembrie 2020  privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Barbu Costel, prin demisie, şi vacantarea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 154 din 27 noiembrie 2020  privind: alocarea sumei de 1.400.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, bugetelor locale ale oraşelor şi municipiilor din judeţul Teleorman, pentru finanţarea cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul COVID-19
Hotararea nr. 155 din 27 noiembrie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 156 din 27 noiembrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 157 din 27 noiembrie 2020  privind: aprobarea prelungirii dării în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman, în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea nr. 158 din 27 noiembrie 2020  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 159 din 27 noiembrie 2020  privind: darea în administrare Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" a unui imobil, proprietate publică a judeţului
Hotararea nr. 160 din 27 noiembrie 2020  privind: aprobarea prelungirii dării în administrare Muzeului Judeţean Teleorman, a unui imobil proprietate publică a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 161 din 27 noiembrie 2020  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 162 din 27 noiembrie 2020  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, pentru anul şcolar 2020 .. 2021
Hotararea nr. 163 din 27 noiembrie 2020  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administrat,i e al Centrului S, colar de Educat,i e Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2020~ 2021
Hotararea nr. 164 din 27 noiembrie 2020  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2020-2021
Hotararea nr. 165 din 27 noiembrie 2020  privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.l52 din 13 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 166 din 27 noiembrie 2020  privind: alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 167 din 18 decembrie 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020
Hotararea nr. 168 din 18 decembrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.35 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fendului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 169 din 18 decembrie 2020  privind: aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului Teleorman pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2020.
Hotararea nr. 170 din 18 decembrie 2020  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 171 din 18 decembrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 172 din 18 decembrie 2020  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 173 din 18 decembrie 2020  privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2020-2021 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 174 din 18 decembrie 2020  privind: darea în folosinţă gratuită Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a unor spaţii din imobilul "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 175 din 18 decembrie 2020  privind: includerea unor bunuri în domeniul privat al Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 176 din 18 decembrie 2020  privind: completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman TIT. 18 din 25 februarie 2010, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Teleorrnan, cu modificările şi completări le ulterioare
Hotararea nr. 177 din 18 decembrie 2020  privind: darea în folosinţă gratuită Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria a mor bmuri, proprietate privată a Judeţului Teleorrnan
Hotararea nr. 178 din 18 decembrie 2020  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 179 din 18 decembrie 2020  privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul"
Hotararea nr. 180 din 18 decembrie 2020  privind: aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrementlbaze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5D 1 "
Hotararea nr. 181 din 18 decembrie 2020  privind: acordul de principiu pentru participarea Consiliului Judeţean Teleorman la implementarea proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare a documentaţii lor de atribuire pentru proiectul Staţie pentru tratarea mecano-biologică a deşeurilor municipale colectate din judeţul Teleorman"