Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2024

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  12  ianuarie 2024  privind: aprobarea utilizării sumei de 80.000 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2024, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2024
Hotararea nr. 2  din  12  ianuarie 2024  privind: aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2024
Hotararea nr. 3  din  12  ianuarie 2024  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025-2027
Hotararea nr. 4  din  12  ianuarie 2024  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 36.829 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2024
Hotararea nr. 5  din  12  ianuarie 2024  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20 %, din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 14 °/o din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2025 - 2027
Hotararea nr. 6  din  12  ianuarie 2024  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 -14+540 (L=S,502 km)"
Hotararea nr. 7  din  12  ianuarie 2024  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil „Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman", situat în comuna Piatra, proprietate publică a judeţului Teleorman, în fazele Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C. şi Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.
Hotararea nr. 8  din  25  ianuarie 2024  privind: aprobarea valorii unitare lei/km şi a sumei forfetare pe zi, pentru elevii care nu sunt şcolarizaţi în satul, comuna, oraşul sau municipiul de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public, în judeţul Teleorman, pe durata cursurilor şcolare în anul şcolar 2023-2024
Hotararea nr. 9  din  25  ianuarie 2024  privind: aprobarea contractării finanţării şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului „Conştientzarea locuitori/or din judetul Teleorman cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor".
Hotararea nr. 10  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru! fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 11  din  29  ianuarie 2024  privind: acordarea premiilor sportivilor şi antrenorilor din judeţul Teleorman care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale în anul 2023
Hotararea nr. 12  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2024-2025
Hotararea nr. 13  din  29  ianuarie 2024  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.51 ' din 27 februarie 2024 privind aprobarea Statutului judeţului Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 14  din  29  ianuarie 2024  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 78 din 27 aprilie 2024, privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 15  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire corp nou pentru secţiile dermato-venerice, oncologie şi recuperare din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", în faza Studiu de Fezabilitate
Hotararea nr. 16  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea Programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Teleorman, pentru anul 2024
Hotararea nr. 17  din  29  ianuarie 2024  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 143 din 7 septembrie 2024
Hotararea nr. 18  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul2024
Hotararea nr. 19  din  29  ianuarie 2024  privind: plata unor cotizaţii anuale
Hotararea nr. 20  din  29  ianuarie 2024  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 21  din  29  ianuarie 2024  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 22  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2024
Hotararea nr. 23  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede pe anul 2024
Hotararea nr. 24  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria pe anul 2024
Hotararea nr. 25  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea contributiei anuale sub forma de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 2024
Hotararea nr. 26  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea contributiei sub forma de cotizatie, a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de membru asociat la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru anul 2024
Hotararea nr. 27  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor varstnice, a contributiei persoanelor varstnice si a contributiei sustinatorilor legali ai persoanelor varstnice din Centrele pentru persoane varstnice Furculesti si Cervenia si categoriile de venituri care vor fi luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, pentru anul 2024
Hotararea nr. 28  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea costului mediu lunar de intretinere a copiilor cu nevoi sociale si speciale din Centrele rezidentiale si de zi din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, pentru anul 2024
Hotararea nr. 29  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Teleorman pentru anul 2024
Hotararea nr. 30  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea cofinantarii si a cotei - parti din cheltuielile de functionare, a serviciilor sociale care functioneaza in mediul rural in judetul Teleorman, pentru anul 2024.
Hotararea nr. 31  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Olteni, Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Videle si Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Sfantul Iustin'' Videle din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, pentru anul 2024
Hotararea nr. 32  din  29  ianuarie 2024  privind: organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel judetean, pentru anii scolari, perioada 2023-2029
Hotararea nr. 33  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, precum si stabilirea masurilor educative aferente, pentru anii scolari, perioada 2023-2029
Hotararea nr. 34  din  29  ianuarie 2024  privind: plata cotizatiei pe anul 2024, in cuantum de 5000 lei a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Teleorman, ca membru al Asociatiei Nationale a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publidi (ANATOP)
Hotararea nr. 35  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea contributiei, sub forma de cotizatie, a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Teleormanul", pentru anul 2024
Hotararea nr. 36  din  29  ianuarie 2024  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 37  din  29  ianuarie 2024  privind: modificarea Anexei nr. 5 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.87 din 12 mai 2023 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Consiliului Judetean Teleorman si pentru institutiile si serviciile publice din subordine
Hotararea nr. 38  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027
Hotararea nr. 39  din  29  ianuarie 2024  privind: aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a numarului de personal si a fondului salariilor de baza pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 40  din  26  februarie 2024  privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a documentaţiilor tehnice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)", în faza Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P .A.C (D.T.A.C) şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E. (D.T.O.E)
Hotararea nr. 41  din  26  februarie 2024  privind: aprobarea documentaţiei privind imunizarea la schimbări climatice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701)- Buzescu (DE 70)"
Hotararea nr. 42  din  28  februarie 2024  privind: aprobarea Raportului anual referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Teleorman pentru anul 2023
Hotararea nr. 43  din  28  februarie 2024  privind: modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 203 din 21 decembrie 2024, privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Deservire Pază şi Protocol
Hotararea nr. 44  din  28  februarie 2024  privind: desemnarea unor consilieri judeţeni în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului
Hotararea nr. 45  din  28  februarie 2024  privind: acordul Cons1liului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la spaţiile amplasate în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, judeţul Teleorman, proprietate privată a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 46  din  28  februarie 2024  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, com. Călmăţuiu, km 87+891- 87+904", în faza Proiect tehnic de execuţie
Hotararea nr. 47  din  28  februarie 2024  privind: aprobarea d,ocumentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare .. · şanţuri betonate pe DJ 506 şi DJ 506 A şi realizare subtţaversări pe DJ 506, pe raza comunei Vităneşti", în fazele Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C. si Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.
Hotararea nr. 48  din  28  februarie 2024  privind: darea în folosinţă gratuită Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj VI, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 49  din  28  februarie 2024  privind: darea în folosinţă gratuită Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti a unei părţi din imobilul situat în oraşul Zimnicea, str. Primăverii nr. 2, etaj 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 50  din  28  februarie 2024  privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.46 din 31 martie 2022 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 51  din  28  februarie 2024  privind: aprobarea devizului general actualizat în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601 C) - Săceni (DJ 612A), km:64+371 - km 76+172 (L=ll,801 km)"
Hotararea nr. 52  din  06  martie 2024  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Producerea energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, pentru obiectivele: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia şi Centrul pentru persoane vârstnice Cervenia, judeţul Teleorman", în faza Studiu de Fezabilitate
Hotararea nr. 53  din  06  martie 2024  privind: aprobarea participării Judeţului Teleorman la „Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice pentru proiectul „Producerea energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, pentru obiectivele: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia şi Centrul pentru persoane vârstnice Cervenia, judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 54  din  11  martie 2024  privind: aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)", în faza Proiect Tehnic de Execuţie
Hotararea nr. 55  din  11  martie 2024  privind: aprobarea realizării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 703, lim ită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ701) - Buzescu (DE 70)" şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 56  din  19  martie 2024  privind: aprobarea participării Judeţului Teleorman la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020- 2024" pentru proiectul „Vehicule nepoluante şi eficiente pentru UAT judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 57  din  28  martie 2024  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare clădire "Garaje şi birouri", situată în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman, în fazele Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C. şi Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.
Hotararea nr. 58  din  28  martie 2024  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru anul 2024
Hotararea nr. 59  din  28  martie 2024  privind: includerea în domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor bunuri achiziţionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Hotararea nr. 60  din  28  martie 2024  privind: darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, achizitionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Hotararea nr. 61  din  28  martie 2024  privind: includerea în domeniul privat al Judeţului Teleonnan a unor bunuri achiziţionate în cadrul proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 62  din  28  martie 2024  privind: darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleonnan, achizitionate în cadrul proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman "
Hotararea nr. 63  din  28  martie 2024  privind: validarea reprezentantului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A. D. Ghica" Teleorman, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2020-2024
Hotararea nr. 64  din  28  martie 2024  privind: desemnarea şi validarea unui consilier judeţean în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2020-2024
Hotararea nr. 65  din  28  martie 2024  privind: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 66  din  28  martie 2024  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2024
Hotararea nr. 67  din  28  martie 2024  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.39/29.01.2024 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025 - 2027, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 68  din  28  martie 2024  privind: Înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, exploatării prin muncă şi al violenţei în familie
Hotararea nr. 69  din  28  martie 2024  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 16 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 70  din  28  martie 2024  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 71  din  28  martie 2024  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 72  din  28  martie 2024  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.87 din 12 mai 2023 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordine, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 73  din  12  aprilie 2024  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 54 din 11.03.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)", în faza Proiect Tehnic de Execuţie
Hotararea nr. 74  din  12  aprilie 2024  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 55 din 11.03.2024 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ701) - Buzescu (DE 70)" şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 75  din  12  aprilie 2024  privind: aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat aferent obiectivului de investiţii „Modernizare şi reabilitare DJ 679E, Jim. jud. Argeş - Siliştea Gumeşti (DJ 703), km 7+144 - 11+430", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Notă: anexa nr. l la Hotărârea nr. 75 poate fi consultată la camera nr. 127
Hotararea nr. 76  din  26  aprilie 2024  privind: acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare al Judetului Teleorman" domnului Stan V. Cristea si domnului Florea Burtan
Hotararea nr. 77  din  26  aprilie 2024  privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Judefean Teleorman in comisia de orientare scolara si profesionala si in comisia de solufionare a contestaμilor privind orientarea scolara si profesionala pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale
Hotararea nr. 78  din  26  aprilie 2024  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 79  din  26  aprilie 2024  privind: constituirea comisiei de evaluare anuala, a comisiei de solutionare a contestapilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradifionale Teleorman - institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 80  din  26  aprilie 2024  privind: constituirea comisiei de evaluare anuala, a comisiei de solutionare a contestapilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului Judetean Teleorman - institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 81  din  26  aprilie 2024  privind: constituirea comisiei de evaluare anuala, a comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Judetene "Marin Preda" Teleorman - institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 82  din  26  aprilie 2024  privind: completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 164 din 26 octombrie 2023 privind darea in administrare Serviciului de Deservire, Paza si Protocol a zonei adiacente paqii carosabile a sectoarelor de drum judetean din afara localitatilor din judetul Teleorman, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 83  din  26  aprilie 2024  privind: acordul Consiliului Judetean Teleonnan pentru efectuarea unor lucrari de desfiintare a unor constructii din imobilul ,,Centrul de Sanatate Cervenia' ', proprietate publica a Judetului Teleonnan
Hotararea nr. 84  din  26  aprilie 2024  privind: aprobarea contului de ex·ecutie a bugetului propriu al judetului pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, la data de 31 martie 2024
Hotararea nr. 85  din  26  aprilie 2024  privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2025
Hotararea nr. 86  din  26  aprilie 2024  privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru efectuarea unor lucrari de desfiintare a unor constructii din imobilul ,,Spitalul de Psihiatrie Poroschia' ', proprietate publica a Judetului Teleorman
Hotararea nr. 87  din  26  aprilie 2024  privind: aprobarea trecerii unor constructii din imobilele ,,Centrul de Sanatate Cervenia" si ,,Spitalul de Psihiatrie Poroschia" din domeniul public in domeniul privat al Judeμilui Teleorman in vederea desfiintarii
Hotararea nr. 88  din  26  aprilie 2024  privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. EUROBAC SRL Turnu Magurele pe anul 2024