ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 

                                                             

 

HOTĂRÂRE

 

pentru : modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.4720 din 30 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 4721 din 30 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010;

-       Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.20 din 25 februarie 2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010;

-       avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 480221 din 28 mai 2010;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.XVI alin.(2) lit.d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

-       prevederile art.107alin.(1) lit. d), e),g) , alin.(2), art.1071, art. 111 alin.(1) și art.112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.3.1.1 din Anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cu modificările și completările ulterioare;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                          

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se modifică organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1, 2,  3.

         

Art.2. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Anexele nr. 1 și nr. 2  de la  Hotărârea Consiliului Județean nr. 20 din 25 februarie 2010 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr. 2 din prezenta Hotărâre.

 

Art.4. – Anexa nr. 3 de la Hotărârea Consiliului Județean nr. 20 din 25 februarie 2010 se modifică și se completează în mod corespunzător

 

Art.5. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget – finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 65 din 15 iunie 2010