ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                                                         

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: constituirea comisiilor de evaluare, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.4436 din 22 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.4437 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției educție, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea constituirii comisiilor de evaluare, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-      adresa nr.169 din 21 aprilie 2010 a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,  respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

-      prevederile art.16 alin.(2)-(5), art.17, art.21, art.36-44 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public aprobată, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 269/2009;  

-       prevederile Anexei nr.2 la H.G. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;

-       prevederile art.14-16 din contractul de management nr.195/2009 încheiat de Consiliul Județean cu d-na Țînțăreanu Ecaterina, director-manager al Muzeului Județean Teleorman;

-       prevederile art.14-16 din contractul de management nr. 196/2009 încheiat de Consiliul Județean cu dl. Stuparu Timotei, director-manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4., art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5), art. 104 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. - Se aprobă constituirea unor comisii la nivelul Consiliului Județean Teleorman, după cum urmează:

1.a) Comisia de evaluarea managementului Muzeului Județean Teleorman  având următoarea componență:

-         președinte   - dl. Bălan Ilie – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

-         membri:   - dl. Țînțariu Constantin – consilier la Direcția județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman

                       - dl. Nedelcuță-Apope Ștefan – consilier la Direcția județeană                   pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman

-         secretar:   - d-na Ciotîngă Viorica – șef serviciu al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

 

b) Comisia de soluționare a contestațiilor, având următoarea componență:

-   președinte:  - Savu Adrian – consilier județean

-   membri:      - Frăsineanu Fulvia Florentina – consilier județean

-  Săvușcă Petru Nicolae – șef serviciu al Serviciului comunicare, relații publice, cultură, sport din cadrul Consiliului Județean Teleorman

-   secretar:    - d-na Cioacă Lucia Ioana – consilier juridic la Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

 

2. a) Comisia de evaluarea managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, având următoarea componență:

-         președinte  - dl. Vlad Eugen Ovidiu – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

-         membri:   - dl. Mircea Gabriel – director coordonator al Direcției județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman

                         - dl. Cristea V. Stan – consilier la Direcția județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman

-         secretar:      - d-na Cioacă Lucia Ioana – consilier juridic la Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

 

b) Comisia de soluționare a contestațiilor având următoarea componență:

-   președinte:   - dl. Gâdea Adrian Ionuț – consilier județean

-         membri:      - dl. Răicescu Marian – consilier județean

 - d-na Magheru Liliana – director executiv al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

-         secretar:   - d-na Ciotîngă Viorica – șef serviciu al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

 

Art.2. - Se aprobă Regulamentele de organizare și desfășurare a evaluării managementului Muzeului Județean Teleorman și Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, conform anexelor nr.1 și nr.2.

 

Art.3. - Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

                                                                   

 

Alexandria,

Nr. 43 din 28 aprilie 2010