ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

                                                                         

 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completăile ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11966 din 13 decembrie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 11967 din 13 decembrie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea  aprobării modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de  Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman nr. 21951 din 10 decembrie 2010 înregistrată la Consiliul Județean Teleorman sub nr. 11963 din 13 decembrie 2010;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. __ din __ decembrie 2010 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului , pentru anul 2010;

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

- prevederile H.G. nr. 967/2010 privind  modificarea și completarea  Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c”, art. 104  alin. (1)  lit. „a” și alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

       HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul  de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta.

     

      Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile anexei 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 30 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

    

              Art. 3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget – finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

              Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 142 din 15 decembrie 2010