CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

                                                                                                        

                                                                                                                             Anexa nr. 1

                                                                                                                    la Hotărârea nr.  142 

                                                                                                                   din  15 decembrie 2010

 

                                                                                                      

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TELEORMAN

 

Capitolul I

 

Dispoziții generale

 

 

Art. 1   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, este instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman, în subordinea acestuia și în coordonarea secretarului general.

 

Art. 2 DGASPC Teleorman realizează la nivelul județului măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.      

 

Art. 3     Finanțarea DGASPC Teleorman se asigură din următoarele surse :

-                     sume alocate de la bugetul Consiliului Județean Teleorman ;

-                     sume alocate de la bugetul de stat ;

-                     sume alocate de la bugetul local al comunelor și orașelor ;

-                     contribuții proprii ale beneficiarilor sau ale întreținătorilor acestora ;

-                     donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, permise de lege.

 

CAPITOLUL II

 

Atribuții generale

 

Art. 4  În vederea realizarii aributiilor prevazute de lege, DGASCP îndeplinește în principal următoarele funcții :

a)                         de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistență socială, planul de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a programelor de acțiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Județean;

b)                         de coordonare a activităților de asistență socială și de protecție a familiei și a drepturilor copilului la nivelul județului;

c)                         de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

d)                         de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;

e)                         de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;

f)                           de reprezentare, prin reprezentarea Consiliului Județean, pe plan intern și extern în domeniul asistenței sociale.

 

Art. 5  Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul DGSAPC se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, astfel încât funcționarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

 

Art. 6  În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, DGASPC desfășoară activități în următoarele domenii:

 

    A. în domeniul protecției persoanelor adulte:

1.                          completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile în dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

2.                          acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3.                          depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

4.                          verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie, pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5.                          asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

6.                          depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

7.                          îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

    B. în domeniul protecției familiei si a drepturilor copilului:

1.                          întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție speciale;

2.                          monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

3.                  identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

4.                  monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

5.                  identifică, evaluează și pregătesc persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, în condițiile legii, asigură formarea continuă a asistenților maternali profesioniști atestați, evaluează și monitorizează activitatea acestora;

6.                  acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;

7.                  asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilor familiali

8.                  reevaluează, cel puțin o dată la trei luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

9.                  îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidență;

10.              identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau persoană aptă să adopte copii;

11.              monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; spijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului permit;

12.               monitorizează cazurile de violență în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează;

13.              identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență în familie și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;"

14.                      îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

    C. alte atribuții:

1.                          coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județ în domeniul asistenței sociale protectiei familiei și a drepturilor  copilului, prevenirii si combaterii violentei in familie;

2.                          coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială;

3.                          acordă asistență tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;

4.                          evaluează și pregătește persoane, identificate de serviciul public local de asistență socială, care pot deveni asistenți personali ai persoanei cu handicap și supraveghează activitatea acestor asistenți;

5.                          colaborează cu organizatiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale  protecției familiei si a drepturilor copilului, prevenirii si combaterii violentei in familie sau cu operatorii economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

6.                          dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării alti reprezentantii ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei si a copilului, prevenirii si combaterii violentei in familie, în funcție de nevoile comunității locale;

7.                          colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu celelalte Direcții generale, precum și cu alte instituții publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, conform legii;

8.                          asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială in domeniul n protectiei familiei si a drepturilor copilului, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

9.                          fundamenteaza si propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice de asistență socială, precum și a serviciilor pentru protecția copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii si combaterii violentei in familie;

10.                      prezintă anual sau la solicitarea consiliului județean rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

11.                      asigură acordarea și plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

12.                      sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violentrei in familie și a oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

13.                      acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

14.                      organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și instituțiile /serviciile din subordine, de evaluare periodică și de formare continuă a acestuia;

15.                      asigură serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare medicală a persoanelor adulte cu handicap;

16.                      realizeaza la nivel judetean baza de date privind copiii aflati in sistemul de protectie speciala, copiii si familiile aflate in situatie de risc, precum si a cazurilor de violenta in familie, si raporteaza trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

17.                      îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâre ale consiliului județean.               

 

CAPITOLUL III

 

Organizare și funcționare

 

Art. 7  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului se organizează ca un sistem integrat de asistență socială și va cuprinde :

 

Colegiul Director

 

Director General

§                                                         Serviciul Informatică, Monitorizare, Strategii în Domeniul Asistenței Sociale

·                                                                    Compartiment  Informatică, Monitorizare, Analiză Statisctică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială

·                                                                    Compartiment Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu organizațiile Nonguvernamentale

§                                                         Serviciul Juridic Contencios, Resurse Umane și Evaluare Inițială

·                                                                                Compartiment Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul și Evaluare Inițială

·                                                                                Compartiment Resurse Umane

·                                                                                Compartiemnt Juridic-Contencios

§                                                         Compartiment Audit

§                                                         Compartiment Adopții și Postadopții

§                                                         Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale și Managementul Calității

·                                                                                Compartiment Managementul Calității Serviciilor Sociale

·                                                                                Compartiment Violența în Familie

·                                                                                Compartiment Intervenție în Regium de Urgență și Telefonul pentru Semnalarea Cazurilor de Urgență

·                                                                                Compartiment de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatriere

§                                                         Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului și a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

§                                                         Compartiment Intern de Prevenire și Protecție în Domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI

1.                                          Director General Adjunct Economic

§                                                         Serviciul Financiar Contabil

·                                                                                Compartiment Finanțe, Buget

·                                                                                Compartiment Contabilitate – Salarizare, Plati Prestatii Sociale

§                                                         Compartiment Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale

§                                                         Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare

2.                                          Director General Adjunct Asistență Socială pentru copil și adulți

§                                                         Compartiment Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

§                                                         Serviciul Management de Caz

·                                                                                Biroul Management de Caz pentru Copil

·                                                                                Compartiment Management de Caz pentru AMP   

§                                                         Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

§                                                         Serviciul Asistență Socială Persoane Adulte

·                                                                                Compartiment Prevenire, Marginalizare Socială și Tineri peste 18 Ani

·                                                                                Compartiment persoane adulte cu handicap

·                                                                                Compartiment Asistență Persoane Vârstnice

·                                                                                Compartiment Management de Caz pentru Adulți și Monitorizare Servicii Social

§                                             Centrul de îngrijire și asistență Olteni;

§                                             Complexul de servicii pentru persoana adultă cu handicap Videle

·        Centrul de îngrijire și asistență Videle;

·                                                                                Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Videle.

§                                 Complexul de servicii pentru copilul cu nevoi speciale Alexandria

·                    Casa de tip familial « Ioana »

·                    Casa de tip familial « Maria »

·                    Centrul de tip familial « Alexandra »

·                    Centrul de tip familial « Violeta »

·                                                        Centrul de tip familial al copilului cu handicap sever « Raza de Soare »

·                                                        Centrul de recuperare pentru copilul 0 – 5 ani « Pinocchio »

§                                             Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Alexandria

§                                             Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Rosiori de Vede

§                                             Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria

§                                             Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Rosiori de Vede

§                                             Centrul maternal Alexandria

§                                             Centrul de consiliere si sperijin pentru parinti Alexandria

§                                             Centrul pentru mama si copilul supusi violentei domestice Rosiori de Vede

§                                             Centrul de respiro si urgenta Alexandria

§                                             Centrul de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Alexandria

§                                             Centrul de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Videle

 

          Art. 8  Directia  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are sigiliu propriu iar corespondența întocmită va purta antetul Consiliului Județean, cu precizarea serviciului și a compartimentului și va fi semnată de directorul general.

            Strategiile județene, programele și planurile referitoare la asistență socială elaborate de DGASPC vor purta viza Secretarului judetului și vor fi inaintate spre aprobare Consiliului Județean.

Art. 9 (1)  Funcțiile publice de director general și director general adjunct se ocupă prin concurs, în condițiile legii.

            (2) Candidații pentru ocuparea posturilor de director general sau, după caz, director general adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani și să fie absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în unul dintre următoarele domenii:

    a) psihologie;

    b) sociologie;

    c) asistență socială;

    d) științe umaniste;

    e) științe administrative;

    f) științe juridice;

    g) științe economice;

    h) medicină.

            (3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (2), candidații trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau programe de perfecționare în administrația publică cu durata de minimum un an.

            (4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director general sau, după caz, director general adjunct și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiția să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2), precum și programe de formare și perfecționare în administrația publică.

            (5) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de director general sau, după caz, director general adjunct se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în funcții pentru care s-au solicitat studii universitare.

(6) Concursul pentru ocuparea funcției publice de director general sau, după caz, director general adjunct se organizează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, potrivit dispozițiilor legale.

(7) In cadrul interviului, candidatii au obligatia de a prezenta și de a susține un  referat cuprinzând analiza sistemului de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ teritoriala, precum și propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.<LLNK 12003  1209 20 301   0 35>legal.legale….. lllllegale

Art. 10 (1) Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a Directorului general al Direcției generale se fac la propunerea președintelui Consiliului județean, prin hotărâre a Consiliului județean.

(2) Numirea directorilor generali adjuncți se face conform normelor legale.

            (3) Numirea în funcție a sefilor de compartiment se face de către directorul general al DGASPC, cu respectarea normelor legale în vigoare.

            Art. 11 Personalul Direcției generale este format din functionari publici si personal contractual, carora le sunt aplicabile prevederile Legii 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici, respectiv Legea 53/3003 - Codul muncii.

            Art. 12 Incadrarea personalului se face prin concurs, examen sau transfer, in conditiile legii.

            Art. 13 Angajarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau de munca ale personalului Directiei Generale, precum si sanctionarea disciplinara a acestora se fac de catre directorul general in conditiile legii.

Art. 14 salarizarea personalului se face conform normelor legale in vigoare privind salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din sectorul bugetar.

                      

CAPITOLUL IV

 

CONDUCEREA DIRECTIEI GENERALE

 

Art. 15 Conducerea Direcției Generale se asigură de Directorul general și de Colegiul Director, conform prevederilor legale și prezentului regulament.

 Art. 16 Colegiul director al DGASPC este compus din directorul general, directorii generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și trei consilieri județeni, având cu precădere studii socio-umane, propuși de președintele Consiliului județean.

 Președintele Colegiului director este Secretarul județului.

În situația în care președintele Colegiului director nu-și poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către Directorul general al Direcției generale.

Art. 17 (1) Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale.

(2) Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea Directorului general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului general, a Președintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncți .

(3) La ședințele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, președintele Consiliului județean, membrii comisiei pentru protecția copilului și alți consilieri județeni, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director;

(4) Colegiul director îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)                                          analizează și controlează activitatea Direcției generale; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției generale;

b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcției generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

c)                                          avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției generale potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) și e); avizul este consultativ;

d)                                          propune Consiliului județean modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vedere îmbunătățirii activității acesteia;

e)                                          propune Consiliului județean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției general, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică, organizată în condițiile legii;

f)                                            propune Consiliului județean concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de către Direcția generală, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

g)                                          întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare,, potrivit legii, statul de funcții precum și premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului Direcției generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul județean, în condițiile legii;

(5) Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului județean.

(6) Ședințele Colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, colegiul director adoptă hotărâri cu caracter normativ, cu votul majorității membrilor prezenți.

                             

                                               CAPITOLUL IV

 

Conducerea pe niveluri ierarhice a Directiei  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

 

Art. 18 (1) Directorul general al DGASPC asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin.

            În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziții.

            (2) Directorul general reprezintă Direcția generală în relațiile cu autoritățile și instituțiile  publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

            (3) Directorul general îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

-                            exercită atribuțiile ce revin Direcției generale în calitate de persoană juridică;

-                            exercită funcția de ordonator secundar de credite;

-                            întocmește proiectul bugetului propriu al direcției generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director și aprobării consiliului județean ;

-                            elaborează și supune aprobării consiliului județean proiectul strategiei anuale, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială și protecție a drepturilor copilului având avizul colegiului director și al comisiei;

-                            elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistență socială și protecție a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități, pe care le prezintă spre avizare colegiului director și apoi comisiei pentru protecția copilului;

-                            aprobă statul de personal al Direcției generale ; numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției generale, potrivit legii ; elaborează și propune spre aprobare consiliului județean statul de funcții al Direcției generale, având avizul colegiului director ;

-                            controlează activitatea personalului din cadrul Direcției generale și aplică sancțiuni disciplinare acestui personal ;

-                            constată contravențiile și propune aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ;

-                            este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului și reprezintă Direcția generală în relațiile cu aceasta;

-                            asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului;

    (4) Directorul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului județean.

(5) În absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de unul dintre directorii adjuncți, desemnat prin decizie a directorului general în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale.

            Directorii generali adjuncți conduc activitățile compartimentelor din cadrul domeniilor coordonate și reprezintă DGASPC în raporturile cu alte instituții publice locale și organizații, pe baza delegărilor de competență dispuse de directorul general.

 

Art. 19  Directorul General Adjunct Asistență Socială pentru copii și adulți îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale :

-                            organizează, conduce, îndrumă și răspunde de activitatea serviciilor și compartimentelor din subordinea sa: Compartiment evaluare complexă a copilului cu dizabilități, Serviciul Management de caz, Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap, Serviciul asistență socială persoane adulte – Compartiment prevenire, marginalizare socială și tineri peste 18 ani, Compartiment persoane adulte cu handicap, Compartiment asistență persoane vârstnice și Compartiment management de caz pentru adulți și monitorizare servicii sociale.

-                            Coordoneaza activitatea de asistenta sociale si de protectie a familiei si a drepturilor copilului la nivelul judetului si raspunde pentru activitatea desfasurata;

-                            pentru  prevenirea marginalizarii sociale a persoanelor adulte, a persoanelor adulte cu handicap, prevenirea violentei in familie a separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, organizează, conduce, îndrumă  și răspunde de activitatea următoarelor tipuri de servicii :

·                                                                                servicii de zi

·                                                                                servicii de tip familial

·                                                                                servicii de tip rezidențial

·                                                                                recuperare si reabilitare;

·                                                                                suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate;

·                                                                                educatie informala extracurriculara pentru copii si adulti, in functie de  nevoia fiecarei categorii;

·                                                                                asistenta si suport pentru persoanele varstnice, inclusiv pentru  persoanele varstnice dependente;

·                                                                                asistenta si suport pentru toate categoriile definite la art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

·                                                                                sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala;

·                                                                                ingrijire social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate in fazele terminale ale unor boli;

·                                                                                mediere sociala;

·                                                                                consiliere in cadru institutionalizat, in centre de informare si

     consiliere;

·                                                                                orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea,  

     refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru   

     depasirea unei situatii de nevoie sociala.

-                            controlează modul în care sunt îndeplinite atribuțiile serviciilor de tip rezidențial în funcție de specificul și nevoile fiecărei categorii de beneficiari (cazare, hrană, cazarmament, echipament și condiții igienico-sanitare necesare protecției speciale a copiilor si adultilor etc.)

-                            monitorizeaza implementarea Standardelor minime de calitate pentru centrele rezidentiale si modul de functionare a serviciilor sociale ;

-                            asigura colaborarea cu factorii educationali de la nivelul judetului in vederea imbunatatirii activitatii de educatie ;

-                            urmareste realiarea obiectivelor majore ale procesului de reforma : prevenirea si reducerea ratei abandonului copiilor, reducerea numerului de copii institutionalizati, reintegrarea in familia naturala/largita, dezvoltarea retelei de asistenti maternali profesionisti, incurajarea adoptiei nationale ;

-                            monitorizeaza implementarea planului de restructurare a centrelor de tip rezidential ;

-                            aproba in limitele competentei acordate de directorul general stabilirea, modificarea, suspendarea si incetarea dreptului la alocatia de stat pentru copilul cu handicap, majorata 100%, indemnizatia pentru persoana adulta cu handicap, precum si alocatia sociala la persoana nevazatoare cu indemnizatie pentru insotitor, dupa caz ;

-                            aproba, in limitele competentei acordate de directorul general, borderoul nominal de plati privind plata alocatiei de stat pentru copilul cu handicap, majorata 100%,  si a alocatiei duble de hrana pentru copiii infestati HIV/SIODA aflati in ingrijirea familiei, a indemnizatiei persoanei adulte cu handicap, conform legislatiei in vigoare;

-                            aproba acordarea  categoriilor de facilitati la care are dreptul persoana adulta cu handicap, conform legislatiei in vigoare ;

-                            asigură relația nemijlocită cu beneficiarul și anume: audiențe, vizite la domiciliu sau în centre de plasament, anchete sociale pe teren, probleme și dificultăți cu care se confruntă și permite identificarea de soluții de depăsire a situațiilor de criză;

-                            organizează activitatea lucrătorilor fiecărui compartiment în raport de studiile, pregătirea profesională și specialitatea acestora;

-                            elaborează strategii de acțiune în domeniu și răspunde de acestea, prin cunoașterea realității concrete, precum și a unor indicatori sociali cantitativi privind asistență socială;

-                            urmărește implementarea de măsuri și metode moderne de conducere și organizarea muncii, în vederea creșterii calității activității;

-                            analizează și cere să i se prezinte periodic raport privind activitatea compartimentelor din subordine și ia măsuri operative pentru îmbunătățirea acesteia;

-                            analizeaza și prezintă periodic raport privind activitatea compartimentelor din subordine și ia măsuri operative pentru imbunatatirea acesteia;

-                            organizează activitatea de îndrumare și control a tuturor angajatilor și în special a cadrelor de conducere din subordine;

-                            asigură buna colaborare intre compartimentele din subordine, precum și a acestora cu celelalte compartimente din cadrul DGASPC;

-                            raspunde de incarcarea echilibrata cu sarcini de serviciu a salariatilor din subordine ;

-                            elaboreaza fisa postului pentru personalul din subordine și contrasemnează pe cele ale salariaților de execuție din subordine ;

-                            repartizeaza spre rezolvare coresponcenta si lucrarile din atributia directiei si da indrumari de rezolvare ;

-                            semneaza corespondenta emisa, situatii statistice referitoare la activitatea de asistenta sociala si de protectie a familiei si a drepturilor copilului, in limitele competentei acordate de directorul general ;

-                            urmărește soluționarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor primite și prezintă periodic raport;

-                            participa la elaborarea sau dupa caz, realizeaza lucrari de complexitate deosebita ;

-                            stabileste, in limita competentei acordate de directorul general, relatii de colaborare cu persoane juridice autorizate sa desfasdoare activitati de asistenta sociala si de protectie a familiei si a drepturilor copilului ;

-                            elaborează studii, informări și analize;

-                            asigură respectarea disciplinei muncii și folosirea integrala a timpului de lucru, face propuneri comisiei de disciplina pentru aplicarea de sanctiuni persoanelor care au savarsit abateri, potrivit competentei legale;

-                            coordonează activitatea de pregătire și perfecționare profesională a personalului din subordine;

-                            întocmește aprecierile profesionale pentru șefii de compartimente care îi sunt subordonați și propune calificativele corespunzătoare;

-                            raspunde in fata directorului general sia colegiului director pentru activitatea desfasurata, prezentand periodic raport de activitate ;

-                            îndeplinește alte atribuții stabilite de directorul general, în condițiile legii.

 

Art. 20  Directorul General Adjunct Economic îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale :

-                            organizează, conduce, îndrumă și răspunde de activitatea serviciilor și compartimentelor din subordine: Serviciu Economic, Financiar Contabil - Compartiment Finanțe - Buget și Compartiment Contabilitate - Salarizare, Plati Prestatii Sociale, Compartiment  Achiziții publice și contractare servicii sociale și  Serviciul Administrativ, patrimoniu, tehnic și aprovizionare;

-                            conduce activitatea curenta in domeniul economic si raspunde pentru activitatea desfasurata;

-                            asigură, în condițiile legii, fundamentarea și elaborarea proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile DGASPC Teleorman și urmărește execuția acestuia;

-                            răspunde de întocmirea darilor de seama contabile, potrivit legii;

-                            analizeaza și urmărește cheltuirea cu eficienta a fondurilor aprobate și încadrarea în aceste fonduri;

-                            asigură gestionarea și administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a altor materiale;

-                            asigură întreținerea și exploatarea parcului auto;

-                            organizează, conduce si îndrumă exercitarea controlului financiar-contabil preventiv propriu asupra operatiunilor din care se nasc, se sting sau se modifica raporturi patrimoniale;

-                            organizează, conduce si îndrumă acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pentru toate încasările și plățile ce se efectuează din bugetul propriu al DGASPC Teleorman, precum creditele repartizate de Consiliul Județean Teleorman în vederea finanțării cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de capital, si a platilor drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap în conformitate cu decizia Directorului general;

-                            stabileste in limita competentei acordate de directorul general, relatii de colaborare cu persoane juridice, furnizori de bunuri, servicii contractate cu directia generala ;

-                            organizează inventarierea mijloacelor materiale și bănești ale DGASPC  Teleorman;

-                            raspunde de incarcarea echilibrata cu sarcini de serviciu a salariatilor din subordine ;

-                            elaborează fișele de post pentru șefii compartimentelor din subordine și contrasemnează pe cele ale salariaților de execuție din subordine ;

-                            participa la elaborarea sau dupa caz, realizeaza lucrari de complexitate deosebita ;

-                            repartizeaza spre rezolvare coresponcenta si lucrarile din atributia directiei si da indrumari de rezolvare ;

-                            organizează și urmărește solutionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor primite și prezintă periodic raport;

-                            semneaza corespondenta emisa, situatii statistice referitoare la activitatea economica, in limitele competentei acordate de directorul general ;

-                            urmărește soluționarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor primite și prezintă periodic raport;

-                            cunoașterea și controlul situației reale din centrele de plasament (organizarea și funcționarea sub aspect gestionar-contabil a bunurilor materiale destinate gospodăriri a spațiilor de cazare a copiilor, întreținerea și repararea mobilierului, aprovizionarea cu cazarmament, echipament, alimente, conform normelor aprobate, respectarea acestor norme de către șefii de centre și contabili, controlul inopinant al funcționării comisiilor de recepție etc.) ;

-                            introducerea și menținerea unui sistem de evidență contabilă bazat pe proceduri și mijloace moderne, informatice, de către personal calificat corespunzător ;

-                            asigură respectarea disciplinei muncii și folosirea integrala a timpului de lucru, face propuneri comisiei de disciplina pentru aplicarea de sanctiuni persoanelor care au savarsit abateri, potrivit competentei legale;

-                            coordonează activitatea de pregătire și perfecționare profesională a personalului din subordine;

-                            întocmește aprecierile profesionale pentru șefii compartimentelor care îi sunt subordonați și propune calificativele corespunzatoare;

-                            indeplineste alte atribuții stabilite de directorul general.

 

Art. 21  Șefii de servicii au în principal următoarele atribuții:

-                            organizează sau, după caz, coordonează și controlează realizarea corectă și în termen a activităților și sarcinilor stabilite de directorul general sau directorul general adjunct, de către personalul din subordine;

-                            răspund de încărcarea echilibrată cu sarcini a salariaților, elaborează  fișele  posturilor pentru fiecare salariat și evaluează activitatea profesională a personalului din subordine pe care le prezinta spre aprobare directorului general;

-                            asigură ca activitatea structurilor pe care le coordonează să se desfășoare organizat, pe baza unui program de activitate;

-                            urmăresc cunoașterea legislației aplicabile domeniului de către personalul din subordine și acționează pentru respectarea acesteia;

-                            participă la elaborarea sau, după caz, realizează lucrări de complexitate sau importanță deosebită, corespunzătoare funcției în care sunt încadrați;

-                            repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile serviciului pe care îl conduc și dau îndrumările în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea direcției generale;

-                            semnează, potrivit competențelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările de corespondență realizate în cadrul structurii respective;

-                            programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmăresc efectuarea acestora;

-                            asigură, în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din subordine și fac propuneri directorului general pentru salariații care au săvârșit abateri disciplinare;

-                            răspund în fața directorului general sau directorului general adjunct pentru activitatea desfășurată.

-                            indeplineste alte atribuții stabilite de directorul general.

 

CAPITOLUL VI

 

Atribuțiile serviciilor și compartimentelor din structura organizatorică a  Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

 

1. Compartimente subordonate directorului general

 

Art. 22 Serviciul Informatică, Monitorizare, Strategii în Domeniul Asistenței Sociale este compus din: Compartiment informatică, monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială și Compartiment strategii, programe, proiecte și relațiia cu organozațiile nonguvernamentale.

A.  Compartimentul Informatică, Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială are următoarele atribuții :

-                                realizeaza la nivel judetean baza de date privind copiii aflati in sistemul de protectie speciala, copiii si familiile aflate in situatie de risc, precum si a cazurilor de violenta in familie, si raporteaza trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

-                                organizarea și coordonarea unei legături permanente cu centrele de plasament privind comunicarea informațiilor referitoare la copiii aflati in centrele rezidențiale;

-                                coordonarea activității de furnizare a informațiilor necesare privitoare la situația copiilor și persoanelor aflate în risc social;

-                                crearea și actualizarea bazelor de date privind cazurile care sunt și au fost instrumentate de către specialiștii DGASPC;

-                                monitorizarea cazurilor preluate și rezolvate de asistenții sociali din cadrul DGASPC și din rețeaua teritorială pe tipuri cazuistice : prevenire, reintegrare, plasament, încredințare, adopție;

-                                realizarea de statistici privind sprijinirea materială și/sau financiară a familiilor aflate în situații de risc;

-                                participarea la elaborarea de proiecte din domeniul protecției copilului și persoanelor adulte cu handicap;

-                                participarea  la elaborarea unor strategii de îmbunătățire și diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenței sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap și cele aflate în risc social;

-                                realizarea evidenței hotărârilor emise de către Comisia pentru protecția copilului, pe tipuri de hotărâri;

-                                urmărirea îndeplinirii activităților și respectarea termenelor propuse în Strategia Județeană de Asistență Socială.

-                                monitorizeaza activitatea privind copiii aflati in sistemul de protectie speciala, copiii si familii aflate in situatii de risc, perecum si a situatiilor de violenta in familie, centralizarea si sintetizarea acestor date;

-                                colaborarea cu serviciile administrației publice locale din județ, în vederea identificării situațiilor deosebite ce apar în activitatea de protecție a copilului și de protecție a familiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor ce se impun în vederea îmbunătățirii acestei activități;

-                                pregătirea și transmiterea datelor solicitate Direcției Generale de către Consiliul Județean Teleorman, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, sau alte instituții ale statului (justiție, poliție);

-                                colaborarea cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  din țară, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

-                                popularizarea dispozițiilor interne și internaționale în domeniul protecției drepturilor copilului și pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situația copiilor aflați în dificultate;

-                                exploatarea în condiții normale a rețelei de calculatoare a Direcției;

-                                administrarea, exploatarea și menținerea în stare de funcționare a serverului, stațiilor de lucru și echipamentelor din rețeaua de calculatoare;

-                                asistența tehnică de specialitate software și hardware la stațiile de lucru ale Direcției;

-                                instalarea și configurarea sistemelor și a rețelei LAN din cadrul DGASPC Teleorman; instalarea  de software, asigurarea accesului la serviciile de e-mai, www și ftp;

-                                asistența tehnică pentru reinstalarea, configurarea și utilizarea programelor software existente pe stațiile de lucru;

-                                depanarea și remedierea  defecțiunilor (în limita dotării tehnice proprii);

-                                accesul și securitatea datelor din rețeaua de calculatoare a DGASPC;

-                                instruirea utilizatorilor din cadrul aparatului propriu al DGASPC privitor la folosirea noilor echipamente și programe insztlate pe stațiile de lucru.

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                indeplineste alte atribuții stabilite de directorul general.

 

B. Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relațiia cu Organozațiile Nonguvernamentale are următoarele atribuții :

-                     elaborează proiectele din domeniul asistenței sociale și protecției familiei si drepturilor copilului;

-                     elaborarea proiectelor de strategii anuale pe termen mediu și lung referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de asistență socială în județul Teleorman, impreuna cu celelalte compartimente din structura organizatorica a directiei;

-                     identificarea surselor de finanțare locală, în parteneriat public – privat sau din cadrul programelor de finanțare ale Uniunii Europene pe linii de dezvoltare precum: protecția familiei – copilului, protectia pesoanelor cu handicap și protectia persoanelor vârsnice ,inflastructură socială;

-                     identificarea proiectelor și programelor în baza propunerilor primite de la serviciile și centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Teleorman, organizații din sectorul privat non – profit, primarii;

-                     identificarea posibilităților de dezvoltare ale serviciilor și centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Teleorman, participarea in parteneriat cu primariile pentru implementarea proiectelor in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului la nivelul judetului;

-                     asigură implementarea proiectelor aflate în desfășurare;

-                     elaborează trimestrial sau la cerere, proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistență socială și protecție a copilului, stadiul implementării strategiilor adoptate și aprobate de Consiliul Județean și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acestor activități;

-                     colaborează cu organismele private autorizate care desfașoară activități în domeniul asistenței sociale și protecției familiei si a drepturilor copilului sau cu organismele non-guvernamentale cu activități în aceste domenii;

-                     asigură implementarea proiectelor cu finanțarea externa (FDSCE, Banca Modiala, etc.);

-                     elaborează raportul-centralizator al cheltuielilor efectuate pe fiecare sub-proiect în parte;

-                     elaborează rapoarte de activitate lunare pentru fiecare sub-proiect;

-                     elaborează rapoarte de progres pentru fiecare sub-proiect;

-                     asigură implementarea în totalitate a fiecarui sub-proiect;

-                     colaborează la evaluarea beneficiarilor (în funcție de vârstă, sex, situație socială, situație juridică, situație economică, stare de sănătate etc.);

-                     organizează desfășurarea întâlnirilor echipelor de specialiști ai MMFPS sau a Băncii Mondiale ;

-                     alte sarcini ce urmăresc buna desfășurare și implementarea sub-proiectelor;

-                     asigură cautarea cu ajutorul Internetului de organizații umanitare pentru sponsorizarea DGASPC Teleorman;

-                     colaborează cu celelalte DGASPC-uri  din țară pentru schimbul de informații;

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     indeplineste alte atribuții stabilite de directorul general.

 

Art. 23  Serviciul Juridic Contencios, Resurse Umane și Evaluare Inițială este compus din: Compartiment Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, Compartiment Resurse Umane și Compartiemnt Juridic-Contencios

A. Compartimentul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul și Evaluare Inițială are următoarele atribuții:

-                     monitorizarea presei locale și centrale;

-                     informarea șefului ierarhic superior despre articolele apărute în presă cu referire directă la DGASPC, Comisia pentru protecția copilului și Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum și cele care ar avea vreo legătură cu aceste instituții;

-                     corespondență permanentă cu mass-media locală și centrală;

-                     informarea mass-media cu privire la noutățile apărute în DGASPC;

-                     alcătuirea mapei de presă, cu xerocopii din ziare;

-                     realizarea unei mape de presă și materiale foto și video de la anumite evenimente, precum și arhivarea lor;

-                     asigură legătura cu compartimentul similar al Consiliului Județean în vederea promovării unor acțiuni comune în domeniul protecției sociale;

-                     prezintă materiale de informare cu privire la programele internaționale derulate în România, în domeniul asistenței sociale;

-         primirea și înregistrarea corespondenței  potrivit rubricației registrului general de intrare-ieșire;

-         predarea zilnică a mapei către directorul general și directorii generali adjuncți potrivit competenței de rezolvare;

-         distribuirea pe compartimente a corespondenței repartizată prin rezoluție pe bază de condică de predare – primire a corespondenței;

-         urmărirea și atenționarea persoanelor responsabile asupra respectării termenelor de rezolvare a lucrărilor;

-         păstrarea ștampilei DGASPC Teleorman cu numărul 3 și aplicarea acesteia pe semnătura conducătorului instituției;

-         respectarea  normelor interne de primire, înregistrare și circulație a documentelor;

-         elaborarea procedurilor de lucru specifice

-         îndeplinește și alte atribuții stabilite de șeful ierarhic.

 

B. Compartimentul Resurse Umane are următoarele atribuții:

-                                întocmește statul de personal pe compartimente și-l înaintează spre aprobare conducerii DGASPC Teleorman;

-                                întocmește statele de funcție pentru aparatul propriu al DGASPC și pentru centrele de plasament și le supune spre aprobare conducerii DGASPC și Consiliului Județean;

-                                verifica respectarea prevederilor legale cu privire la modul de stabilire a drepturilor salariale pentru functionarii publici cât și pentru salariații cu raporturi contractuale;

-                                realizează documentația necesara pentru aprobarea functiilor publice și colaborează cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici în vederea trasmiterii oricaror modificari intervenite în situatia functionarilor publici;

-                                întocmește rapoarte de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul compartimentului și asigură asistență de specialitate evaluatorilor și functionarilor publici care urmeaza sa fie evaluati;

-                                analizeaza și aplica modificările survenite în legistația în domeniu;

-                                colaborează cu diverse instituții în vederea intocmirii corecte a documentelor și a insusirii legislației în vigoare;

-                                participa la întocmirea și promovarea organigramei DGASPC;

-                                întocmește referate de specialitate care constituie suport la emiterea deciziilor;

-                                întocmește dispozitiile de acordare a drepturilor de personal (încadrări, sporuri etc.);

-                                analizeaza și întocmește propuneri pentru promovari și avansari în clase pentru functionarii publici din cadrul aparatului propriu al DGASPC în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 modificata și completată și alte acte normative în vigoare;

-                                analizeaza și întocmește propuneri pentru acordarea de trepte/grade profesionale pentru personalul de specialitate din centrele de plasament;

-                                primeste, verifica pontajele intocmite de către centrele de plasament;

-                                întocmește darile de seama, statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale (S1, S2, S3, etc.) și colaborează cu institutiile de resort în vederea raportarii acestor statistici ;

-                                evaluarea posturilor din statul de funcții aprobat anual în vederea stabilirii funcției angajatului și a nivelului salariului de baza individual intre limitele prevăzute de lege;

-                                propune măsuri de îmbunătățire a structurii organizatorice a DGASPC;

-                                întocmește Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern;

-                                întocmește situații lunare privind posturile vacante;

-                                asigură întreținerea și actualizarea bazelor de date;

-                                realizează, la solicitarea directorului general al DGASPC sau al directorilor generali adjuncți, studii și statistici din domeniul resurselor umane etc.;

-                                răspunde oricăror solicitări venite din partea conducătorului  DGASPC privind alte activități care utilizează tehnologiile informației;

-                                monitorizează și face propuneri cu privire la: ocuparea, numirea, promovarea și eliberarea din funcțiile publice;

-                                primește, analizează și rezolvă scrisorile și sesizările în termenul legal stabilit;

-                                efectuează toata gama de lucrări de evidență și mișcarea personalului contractual și functionarilor publici din organigrama DGASPC;

-                                efectuează activități de selecție, încadrare, promovare a personalului din aparatul propriu al DGASPC și centrelor de plasament;

-                                întocmește, completează și gestionează carnetele de munca pentru toți salariații DGASPC (aparatul propriu, centrele de plasament și asistenții maternali) si a registrului unic de evidenta a salariatilor;

-                                verifica pe baza condicilor de prezenta întocmirea fișelor de pontaj a personalului din aparatul propriu al DGASPC, tine evidență concediilor medicale, a concediilor de odihna, a concediilor fără plată aprobate și absențelor nemotivate;

-                                organizează și conduce concursurile de ocupare a posturilor vacante, atât pentru aparatul propriu al DGASPC Teleorman, cat și pentru personalul din centrele de plasament;

-                                organizează concurs pentru promovarea personalului în grade și trepte profesionale superioare cu respectarea prevederilor legale, atât pentru aparatul propriu cat și pentru centrele de plasament;

-                                organizează și îndrumă activitatea de perfecționare profesionala din cadrul DGASPC;

-                                întocmește și păstrează dosarele complete cu actele necesare pentru încadrarea, promovarea, încetarea raporturilor de munca, transfer, pensionare, deces, pentru personalul din aparatul propriu al DGASPC, centre de plasament și asistenții maternali;

-                                întocmește documentele necesare încadrării asistenților maternali, verificând valabilitatea hotărârii de plasament/încredințare emisa de Comisia pentru Protecția Copilului;

-                                întocmește și promovează referate de specialitate care constituie suport la decizii și hotărâri;

-                                întocmește contracte de munca ce vor conține drepturile salariale, durata certa a valabilității acestora, funcția etc.;

-                                organizează concurs și întocmește dosare de personal complete pentru personalul nou angajat în DGASPC pentru care fondul de salarii este suportat de diferite fundații în baza convențiilor de parteneriat între DGASPC și fundații sau pe proiecte;

-                                persoana desemnata prin dispozitia directorului general, urmareste intocmirea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, si asigura inregistrarea, verificarea si transmiterea acestora catre institutiile abilitate, conform legislatiei in vigoare.

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul general.

C. Compartiemnt Juridic-Contencios are următoarele atribuții :

-                                asigură, în condițiile legii, reprezentarea DGASPC Teleorman, a serviciilor de tip rezidențial și de zi din subordine, a minorilor și persoanelor adulte aflate în nevoi în fața instanțelor judecătorești, a altor organe de jurisdicție a organelor de urmărire penală, a notarilor și/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice;

-                                întocmește și redactează acte juridice în cadrul asistenței și reprezentării minorilor, persoanelor cu handicap și a persoanelor adulte care se află în dificultate atunci când au calitatea de parte în procesele aflate pe rolurile instanțelor de judecată;

-                                asigură reprezentarea în dosarele de înregistrare tardivă a nașterii pentru copiii instituționalizați, decăderea din drepturile părintești, adopții naționale și internaționale, clarificarea situației juridice a persoanelor adulte aflate în nevoi, precum și respectarea și realizarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-                                asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată urmărind:

o                                           redactarea, semnarea și depunerea la registratura instanțelor a actelor de procedură, întâmpinări, cereri reconvenționale, precizări, concluzii scrise și alte asemenea în termenele legale

o                                           pregătirea și depunerea la dosare în termen legal, a materialelor probatorii (înscrieri, martori, expertize);

o                                           urmărirea soluțiilor pronunțate de instanțe și promovare, acolo unde este cazul, a căilor de atac sau întocmirea de referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste soluții;

o                                           asigură comunicarea hotărârilor judecătorești, iar în lipsa acestora, a certificatelor de soluție, compartimentelor de specialitate ale DGASPC Teleorman, în scopul punerii în aplicare a acestora;

o                                           ia măsurile necesare pentru obținerea titlurilor executorii și comunicarea acestora Serviciului economic, financiar - contabil;

-                     acordă consultanță de specialitate furnizând informații privind incidența normelor legale, aplicabile fiecărei situații în parte precum și interpretarea acestora, solicitate de compartimentele din DGASPC Teleorman cât și de reprezentanții organizațiilor private autorizate – la cererea acestora, sau din dispoziția Directorului general al DGASPC cu respectarea normelor și principiilor stabilite prin legislația în vigoare:

o                                           studiază, în prealabil, problema supusă atenției, prin prisma elementelor de fapt și de drept ce decurg;

o                                           redactează și furnizează în scris opinia motivată cu privire la problema sesizată

-                                îndeplinește atribuțiile delegate de conducerea DGASPC Teleorman precum și lucrările neplanificate;

-                                îndrumă și sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de contracte pe care le avizează, întocmind în toate situațiile puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea și/sau neoportune;

-                                întocmește periodic note și informări privind noile reglementări sau modificări ale actelor normative, ce sunt comunicate conducerii DGASPC Teleorman și tuturor compartimentelor din aparatul propriu interesate;

-                                soluționează la cererea conducerii, sesizări și reclamații ale persoanelor fizice și juridice care sunt legate de competențele și activitățile DGASPC Teleorman sau a serviciilor rezidențiale și de zi aflate în subordinea sa;

-                                întocmește Opisul legislativ, asigurând evidența la zi a monitoarelor oficiale, răspunzând solicitărilor compartimentelor de specialitate în domenii de interes pentru DGASPC Teleorman;

-                                avizează convențiile parteneriale, contractele de colaborare, asociere încheiate de către DGASPC cu alte autorități ale administrației publice, cu persoanele juridice din țară și străinătate;

-                                avizează documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei întocmite de autoritatea contractantă în vederea organizării procedurii de licitație;

-                                participă împreună cu compartimentele desemnate în organizarea licitațiilor la:

o                                           modul în care se întocmește răspunsul la clarificările solicitate de ofertanți în legătură cu elemntele cuprinse în documentația elaborată de autoritatea contractantă, precum și termenul în care se trimite răspunsul;

o                                           rezolvarea contestațiilor cu privire la procedura de licitație;

o                                           întocmirea rezoluției motivate, care urmează să fie transmisă contestatorului și tuturor participanților la procedura de licitație, precum și instituțiilor abilitate de lege.

-                                inițiază acțiuni la instanțele judecătorești pentru recuperarea debitelor constatate de Curtea de conturi pe baza referatelor serviciilor din aparatul DGASPC și cu aprobarea conducerii;

-                                urmărește  și asigură respectarea regulilor de transparență în domeniu;

-                                exercită și alte atribuții stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Județean sau decizii ale Directorului general;

-                                avizează și semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ precum și semnătura fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale domeniului respectiv, nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat;

-                                respectarea prevederilor Legii 188/1999, republicată și a normelor de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită al funcționarilor publici, care sunt obligatorii pentru funcționarii publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice;

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul general.

 

  Art. 24 Compartimentul Audit are următoarele atribuții:

-                                elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

-                                efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale unității sunt transparente și sunt conform cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

-                                raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

-                                elaborează raportul anual al activităților de audit public intern;

-                                elaborarea normelor metodologice specifice entitatii publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entitatilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

-                                informarea UCAAPI despre recomandările neinsusite de către conducătorul entitatii publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

-                                raportarea imediată conducatorului Direcției și structurii de control intern abilitate, a  unor iregularități sau posibile prejudicii, în cazul identificarii acestora;

-                                verificarea respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etica în cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate,

-                                inițiera măsurilor corective necesare, în cooperare cu conducătorul entitatii publice în cauză;

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                primește și alte sarcini de la conducătorul ierarhic.

 

Art. 25 Compartimentul Adopții și Postadopții are următoarele atribuții:

-                     informarea  comunității și promovarea adopției naționale;

-                     evidența copiilor al căror plan individualizat de protecție prevede ca finalitate adopția;

-                     sprijinul necesar și informarea copiilor aflați în evidența sa, obținerea opiniei/consimțământului acestora cu privire la adopție, după o informare corespunzătoare și în deplină cunoștință de cauză;

-                     consilierea mamei, a părintilor si a familiei largite pentru consimțirea la adoptia copilului;

-                     identificarea persoanelor/familiilor potențial adoptatoare;

-                     consilierea persoanelor/familiilor potențial adoptatoare și organizarea de programe de pregătire pentru acestea;

-                     evaluarea persoanei/familiei, în vederea obținerii atestatului de familie aptă să adopte;

-                     informarea părinților copilului și a familiei extinse cu privire la dasfășurarea procedurilor de adopție și etapele în care vor fi implicați, cu privire la consecințele și efectele adopției, după exprimarea consimțământului;

-                     întocmirea documentatiei și sustinerea în instanță, a actiunii de deschidere a procedurii de adopție, conform legislației in vigoare;

-                     determinarea compatibilității copil-familie potențial adoptatoare, pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta;

-                     informarea copilului despre familia adoptivă și pregătirea copilului înaintea mutării la familia adoptatoare;

-                     derularea în bune condiții a procedurii de încredințare a copilului în vederea adopției, după realizarea procesului de potrivire;

-                     monitorizarea și înregistrarea evoluțiilor în implementarea planului individualizat de protecție al copilului și propunerile de revizuire a acestora;

-                     realizarea vizitelor de monitorizare post-adopție la domiciliul copilului adoptat și întocmirea de rapoarte în acest sens;

-                     consilierea și informarea post adopție a familiei adoptatoare și a familiei biologice;

-                     realizarea demersurilor legale în situațiile care impun desfacerea sau anularea adopției.

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     primește și alte sarcini de la conducătorul ierarhic.

 

Art. 26. Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale și Managementul Calității este compus din: Compartiment Managementul Calității Serviciilor Sociale, Compartiment Violența în Familie, Compartiment Intervenție în Regium de Urgență și Telefonul pentru Semnalarea Cazurilor de Urgență și Compartiment de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatriere

A. Compartiment Managementul Calității Serviciilor Sociale are  următoarele atribuții:

-                     evaluarea internă și continua a implementării standardelor minime de calitate aplicabile servicilor furnizate de DGASPC Teleorman:

-                     elaborarea unui plan anual de actiune care să vizeze realizarea obiectivului general;

-                     stabilirea unei colaborări directe cu serviciile din structura instiitutiei și a unor proceduri concrete de colaborare prin care să colecteze informațiile necesare in desfăsurarea activitătii;

-                     analizarea procedurilor de lucru elaborate de fiecare structură funcțională a DGASPC și stabilirea gradului in care acestea corespund legislației in vigoare

-                     stabileste o legătură permanentă cu beneficiarii serviciilor sociale, in vederea cresterii gradului de realizare a nevoilor acestora;

-                     evaluează calitatea serviciilor atit in domeniul protectiei copilului, cit și al persoanelor adulte si elaborează o bază de actiune pentru adaptarea serviciilor la nevoile beneficiarilor

 

-                                desfășoară, în condițiile legii, activitatea de verificare, sprijinire și îndrumare în ceea ce privește sfera de competență a DGASPC Teleorman;

-                                în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colaborează cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile competente în domeniul asistenței sociale a persoanelor adulte și a copiilor aflați în dificultate;

-                                verifică sesizările adresate DGASPC Teleorman de către alte instituții publice, ONG-uri sau petenți, în care soluționarea problemelor implică un grad ridicat de dificultate ;

-                                participă în comisii mixte, pe baza tematicii stabilite de conducere, în vederea verificării gradului de aplicabilitate a standardelor minime obligatorii și a managementului de caz, conform legislației în vigoare, în domeniul protecției copilului în Centrele de Plasament, Centrele de Zi, Centrele de Consiliere și Sprijin Părinții, asistenți maternali, plasamente familiale, adopții si centre pentru adulti;

-                                verifică respectarea prevederilor legale privind încadrarea și salarizarea asistenților personali;

-                                verifică respectarea prevederilor legale privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-                                verifică existența, la nivelul serviciilor sociale locale, a evidenței persoanelor vârstnice, cu handicap sau în alte situații de nevoie (beneficiari ai venitului minim garantat);

-                                verifică modul în care se asigură, prin instrumente și activități specifice asistenței sociale, prevenirea și combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate pentru situațiile de urgență;

-                                verifică cunoașterea de către asistentul social (comunitar sau cel din instituții) a metodologiei de lucru pe diferite tipuri de cazuri și întocmirea dosarelor, nominal, pentru fiecare caz;

-                                verifică modalitatea de monitorizate a situațiilor copiilor din unitatea administrativ-teritorială, promovarea și respectarea drepturilor acestora;

-                                execută control asupra corectitudinii desfășurării activităților care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al DGASPC Teleorman, stabilește persoanele răspunzătoare și răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală. 

-                                coordonează și sprijină activitatea autorităților publice locale din județ în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

-                                asigură informarea periodică și implementarea la consiliile locale din județul Teleorman a noilor prevederi legislative în domeniul protecției copilului și a persoanelor adulte aflate în dificultate ;

-                                acordă asistență tehnică de specialitate în vederea implementării legislației în vigoare privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;

-                                coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială;

-                                asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului;

-                                colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor aflate în nevoie la aceste drepturi;

-                                coordonează metodologic structurile comunitare consultative create prin Hotărîri ale Consiliilor Locale din județ;

-                                coordonează activitatea asistenților sociali comunitari prin organizarea întîlnirilor de perfecționare trimestriale;

-                                colaborează cu instituții și ONG-uri pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale comunitare.

-                     intocmeste rapoarte de activitate solicitate de directorul general al institutiei

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     primește și alte sarcini de la conducătorul ierarhic.

 

B. Compartiment Violența în Familie are  următoarele atribuții:

-                     elaborarea, fundamentarea si aplicarea de  programe in domeniul fenomenului violentei in familie;

-                     crearea unui program de colaborare cu institutiile judetene și locale implicate in prevenirea și solutionarea cazurilor de violență in familie; această activitate va avea ca scop crearea unei retele de colaboratori , la nivelul judetului Teleorman, prin care să se imbunătățească intervenția interinstitutională și multidisciplinară in domeniul prevenirii intrării copilului și persoanei adulte in dificultate și stabilirii de proceduri concrete de interventie in aceste situații;

-                     indrumarea metodologica a activitatilor asistenților sociali din cadrul primăriilor, in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie;

-                     organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora, pentru factorii locali cu atributii in domeniu;

-                     realizarea unei baze de date, la nivelul institutiei,  pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie, existente in judet, pe baza datelor comunicate de institutiile judetene abilitate să intervină in cazurile de violentă in familie ( politie, primărie, cadre medicale etc) si comunicarea acestora Compartimentul Informatică, Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială;

-                     implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali in rezolvarea problemei violentei in familie;

-                     asigurarea accesului la informatii la cererea organelor judiciare si a partilor sau reprezentantilor acestora, precum și a  altor institutii cu atributii in domeniu; informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care, in cadrul activitatii lor specifice, intalnesc situatii de violenta in familie;

-                     promovează dreptul la protectie al minorului și al persoanelor adulte ,impotriva oricăror forme de violentă , neglijare,  exploatare, trafic, migratie, abandon;

-                     asigură, intervenția in cazurile de violentă, in concordanță cu procedurile de lucru specifice;

-                     participă, alături de autoritățile administratiei publice locale,  la monitorizarea cazurilor de copii sau persoane adulte care s-au aflat in situații de urgență, după incetarea acordării serviciilor sociale, sau după referirea cazurilor către institutiile abilitate;

-                     intocmeste situații statistice periodice, rapoarte de activitate anuale, sau ori de cite ori se solicită de către directorul general;

-                     reprezintă DGASPC Teleorman in Echipa Intersectorială Locală;

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     primește și alte sarcini de la conducătorul ierarhic.

 

C. Compartiment Intervenție în Regium de Urgență și Telefonul pentru Semnalarea Cazurilor de Urgență are  următoarele atribuții:

-                     dezvoltă activități de informare si promovare a serviciilor oferite in interesul superior al copilului abuzat, neglijat, exploatat;

-                     organizează o bază de date cu informații utile despre serviciile comunitare pentru copil și familie din cel putin următoarele domenii: social, inclusiv protectia copilului și protectia persoanelor adulte, inclusiv a celor cu dizabilități, medical, educațional , politie, justitie

-                     preia apelurile adresate la telefonul de urgență toate cazurile semnalate despre copii sau persoane adulte aflate in dificultate

-                     evaluează nevoile imediate ale clientului si potențialul de risc privind expunerea copilului si persoanei adulte la abuz, neglijare , exploatare

-                     asigură clientilor asistență și consiliere pentru depăsirea situațiilor de criză si solutionarea adecvata a cazurilor expuse sau semnalate de către acestia

-                     asigură deplasarea de urgență, in teren, pentru evaluarea  și intervenția in situațiile de urgență

-                     asigură preluarea copilului sau persoanei adulte din mediul in care s-a produs abuzul, neglijarea , exploatarea și propune emiterea dispozitiei de plasament in regim de urgență in vederea protejării persoanei aflate in dificultate;

-                     face propuneri de incheierea de protocoale de colaborare  cu IPJ Teleorman și sectiile de politie, prin care să se stabilească clar atributiile  personalului care asigură intervenția in situații de urgență, conform legislației in vigoare

-                     stabileste proceduri precise de colaborare cu asistenții sociali din primăriile locale, pentru stabilirea metodologiei de colaborare in situațiile de urgență;

-                     intocmesc rapoarte de activitate periodice, la solicitarea directorului general al institutiei

-                     promovează dreptul la protectie al minorului impotriva oricăror forme de violentă , neglijare,  exploatare, trafic, migratie, abandon;

-                     asigură sprijin in organizarea unor activități de prevenire a situațiilor de risc pentru copii și in sensibilizarea comunităților locale in problematica violentei asupra copilului și persoanei adulte

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     primește și alte sarcini de la conducătorul ierarhic.

 

D. Compartiment de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatriere are  următoarele atribuții:

·                                            Componenta copii

-                     asigurarea obiectivului principal al Serviciului: de a schimba mediul generator al al situațiilor de risc, prin intervenția directă a specialistilor, in vederea prevenirii separării copilului de familie, iar in cazuri exceptionale, de a face propunerea de plasament in regim de urgență a copilului;

-                     promovează dreptul la protectie al minorului impotriva oricăror forme de violentă , neglijare,  exploatare, trafic, migratie, abandon;

-                     asigură preluarea , inregistrarea, verificarea și solutionarea , in regim de urgență, a fiecărei solicitări primite, pe orice cale - sesizări scrise, telefonice, autosesizări -  asigurind intrarea in sistem, sau referirea cazului către alte institutii abilitate in solutionare;

-                     asigură intervenția optimă, in acord cu problema sesizată, in cazurile de abuz, neglijare, exploatare migratie, repatrieri, abandon, in conformitate cu prevederile cadrului legislativ in domeniu;

-                     intervine, imediat, in situații de urgență - asigură intervenția directă in teren, prin care se evaluează durata, gravitatea situației de dificultate in care se află copilul, contextul socio-economic și cultural al familiei;

-                     realizeaza evaluarea initială a situației copilului care se incadrează in problematica Serviciului, stabileste tipologia cazului,evaluează riscul și propune solutia cea mai potrivită pentru iesirea copilului din dificultate;

-                     asigură monitorizarea, pe o perioadă de 3-6 luni, impreună cu autoritățile publice locale, a  copiilor care s-au confruntat cu situații de risc;

-                     colaborează cu alte institutii implicate in activități de asistență socială; colaborează cu institutii publice la nivel local și național, pentru solutionarea in timp optim , conform specificului de funcționare , a situațiilor de risc in care se poate afla un minor;

-                     asigură respectarea legislației specifice de prevenire si intervenție in cazurile de abuz, neglijare, repatriere, exploatare, abandon, trafic de copii;

-                     intocmirea de situații statistice periodice, rapoarte anuale de activitate, sau ori de cite ori se solicită de către directorul general;

-                     asigură legătura permanetă cu sectiile de maternitate pentru cazurile de copii abandonați in maternități, conform legislației in vigoare;

-                     asigură sprijin in organizarea unor activități de prevenire a situațiilor de risc pentru copii și in sensibilizarea comunităților locale in problematica violentei asupra copilului

·                                                        Componenta persoane adulte

-                     promovează dreptul la protectie al persoanei adulte impotriva oricăror forme de violentă , neglijare,  exploatare, trafic;

-                     preia sesizările adresate DGASPC Teleorman, care au ca obiect situații de violență, trafic ale unor pesoane adulte;

-                      asigură intervenție in situații de urgență, pentru asigurarea unui climat optim de dezvoltare a persoanei adulte aflate in dificultate;

-                     realizează evaluarea initială a cazurilor semnalate, formuleză propuneri de preluare a persoanei adulte din mediul in care s-a produs violenta, sau propune implicarea altor institutii in solutionarea situațiilor de dificultate in care se află adultul;

-                     realizează proceduri de lucru proprii care să stea la baza desfăsurării activității;

-                     îsi crează propria bază de date cu persoane adulte aflate in situații de risc, de dificultate, prin colaborarea cu primăriile locale sau cu alte institutii implicate in protectia persoanei adulte, stabilind cu aceste institutii, modalități de colaborare ;

-                     participă și acordă sprijin la organizarea de actiuni de constientizare a problematicii adultului aflat in dificultate;

-                     intocmeste rapoarte de activitate periodice sau situații statistice solicitate;

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, în condițiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

 

Art. 27 Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului și a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap are  următoarele atribuții:

-                     aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului;

-                     măsurile de popularizare a dispozițiilor interne și internaționale în domeniul protecției drepturilor copilului și pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situația copiilor aflați în dificultate;

-                     colaborarea cu alte  D.G.A.S.P.C. din țară, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

-                     elaborarea trimestrială, sau la cerere a Comisiei pentru Protecția Copilului, a rapoartelor generale privind activitatea de protecție a copilului aflat în dificultate;

-                     asigura serviciile de secretariat ale Comisiei pentru Protecția Copilului:

o               primirea și înregistrarea sesizărilor privind copilul aflat în dificultate;

o                   convocarea persoanelor chemate în fața C. P.C. pentru soluționarea cauzelor privind copiii aflați în dificultate; convocarea se face în scris și se comunică persoanei interesate fie prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței, fie prin curier, cu cel puțin 5 zile înaintea de data ținerii ședinței, însoțiă de procesul verbal de îndeplinire a procedurii de convocare;

o                   întocmirea mapelor cu documentele care urmează a fi prezentate în ședințele Comisiei pentru Protecția Copilului;

o                   înștiințarea în termen legal a membrilor Comisiei pentru  Protecția Copilului despre data și locul desfășurării ședințelor acesteia,comunicând totodată și ordinea de zi;

o                   evidența prezenței membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului;

o                   consemnarea dezbaterilor de la ședințele Comisiei;

o                   comunicarea în termen de 5 zile a hotărârilor Comisiei tuturor părților implicate, potrivit procesului verbal al ședinței;

o                   prezintarea datelor de identitate ale copilului și ale persoanelor chemate în fața Comisiei pentru Protecția Copilului Teleorman precum și situația privind convocările acestora;

o                   consemnarea, prin Proces verbal a audierilor și dezbaterilor ce au loc în ședințele Comisiei pentru Protecția Copilului;

o                   înregistrarea în registrul general de intrări-ieșiri ale Comisiei pentru Protecția Copilului Teleorman a actelor emise de comisie care nu necesită adoptarea unei hotărâri;

o                   redactarea hotărârilor Comisiei, Certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap, certificatului de expertiză și orientare școlară/profesională;

o                   contrasemnarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului și comunicarea acestora  persoanelor interesate, în termenele prevăzute de lege.

-                     asigurarea serviciilor de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

o                    transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă;

o                   transmiterea membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi și data de desfășurare ale ședințelor, în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;

o                   ținerea evidenței desfășurării ședințelor;

o                   întocmirea proceselor-verbale privind desfășurarea ședințelor;

o                   redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința;

o                   gestionarea registrului de procese-verbale;

o                   gestionarea registrului de contestații;

o                   redactarea tuturor documentelor eliberate de comisia de evaluare;

o                   transmiterea către persoana cu handicap solicitantă, a documentelor aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și integrare socială și certificatul de orientare profesională, precum și alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare;

-                     colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituției, în vederea instrumentării cazurilor repartizate;

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, în condițiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

 

Art. 28. Compartiment Intern de Prevenire și Protecție în Domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI are  următoarele atribuții:

-                     identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

-                      elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

-                     elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;

-                     propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

-                     verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;

-                     întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

-                      elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

-                     elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;

-                      asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor legale (art. 101-107 din H.G. nr.1425/2006), și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

-                     evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. (art. 101-107 din HG. nr. 1425/2006);

-                     stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor <LLNK 12006   971 20 301   0 33>H.G. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

-                     evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

-                     evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

-                     evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

-                     monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

-                     verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

-                     informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;

-                     întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;

-                     evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din <LLNK 12006  1146 20 301   0 35>H.G. nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

-                     identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor <LLNK 12006  1048 20 301   0 35>H.G. nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

-                     urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de <LLNK 12006  1048 20 301   0 35> H.G. nr. 1.048/2006;

-                     participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177; HG. nr. 1425/2006);

-                      întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din HG. nr. 1425/2006);

-                     elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319/2006;

-                     urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

-                     colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

-                     colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;

-                     urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

-                     propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

-                     propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

-                      întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, în condițiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

 

2. Compartimente subordonate directorului general adjunct economic

 

Art. 29. Serviciul economic financiar contabil este compus din: Compartiment Finanțe – Buget și Compartiment  Contabilitate – Salarizare, Plăți Prestații Sociale.

 

A. Compartiment Finanțe – Buget are  următoarele atribuții:

-                            elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al DGASPC;

-                            solicită lunar creditele bugetare, conform normelor legale, cu încadrarea în bugetul aprobat și asigură schimbul permanent de date și informații cu structurile de resort din cadrul Consiliului județean;

-                            întocmește lunar, trimestrial și anual execuția bugetară și asigură raportarea acesteia;

-                            realizează defalcarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare și urmărește încadrarea acestora în creditele aprobate ;

-                            propune rectificări de buget în cadrul planului aprobat și urmărește aprobarea acestora de către ordonatorul principal de credite.

-                            intocmirea si centralizarea lunară, trimestrială si anuală a bilantului, contului de executie si executia bugetara si raportarea acestora ;

-                            urmărirea incadrării in platile programate si tine evidenta creditelor alocate, in baza documentelor de fundamentare, a veniturilor si fondurilor speciale pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;

-                            gestionarea fondurilor speciale;

-                            intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale prin centralizarea datelor de la centrele din subordine;

-                            evidenta angajamentelor de plata  intocmite conform normelor metodologice aprobate de Ministerul Finantelor;

-                            evidenta cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificatiei bugetare aprobate pe fiecare articol si alineat prevazut in clasificatia bugetara;

-                            intocmirea fișelor bugetare pentru fiecare centru din subordine;

-                            derularea fondurilor speciale necesare pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap;

-                            derularea fondurilor necesare pentru centrele din subordinea Directiei Generale;

-                            schimbul permanent de date cu serviciile si centrele din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  si cu directiile de resort;

-                            elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                            îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, în condițiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

 

B. Compartimentul Contabilitate – Salarizare, Plati Prestatii Sociale are  următoarele atribuții:

-                            stabilește necesarul de cheltuieli materiale pentru întocmirea proiectului de buget anual și a rectificărilor acestuia, pentru activitatea direcției generale ;

-                            primește, analizează și întocmește necesarul fizic și valoric a lucrărilor de investiții și dotări ce se înscriu în bugetul Direcției generale ;

-                            urmărește angajarea patrimonială a Direcției generale, în baza aprobării conducerii acesteia, cu avizul serviciului juridic, întocmește și verifică balanța de venituri și cheltuieli a DGASPC, darea de seamă și raportul explicativ ;

-                            asigură schimbul permanent de date și informații cu structurile de resort din cadrul Consiliului județean ;

-                            propune conducerii DGASPC declanșarea inventarierii anuale a patrimoniului acesteia, compară rezultatele inventarierii faptice cu cele scriptice din contabilitate, valorifică și înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii, conform proceselor verbale întocmite de comisiile de inventariere stabilite prin decizia directorului general ;

-                            recuperează eventualele pagube constatate conform proceselor verbale întocmite de comisiile de inventariere, analizează și avizează propunerile privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, clasarea și declasarea celorlalte dotări și materiale, conform prpunerilor făcute de cei în drept ;

-                            asigură plata efectivă a drepturilor de personal pentru DGASPC și efectuează, dacă este cazul, rețineri din salariu cât și virarea sunmelor pe card pentru fiecare salariat;

-                            asigură efectuarea vărsămintelor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la terți și alte obligații ;

-                            întocmește titluri executorii, în condițiile legii, cu avizul serviciului juridic, și urmărește recuperarea prejudiciilor aduse DGASPC ;

-                            asigură ridicarea și depunerea de numerar ;

-                            asigură ridicarea și depunerea documentelor de decontare bancară, întocmește raportări statistice specifice ;

-                            asigură plata efectivă a tuturor chletuielilor materiale și de capital la toate centrele de plasament și centrele de îngrijire și asistență, ținând cont de bugetul alocat ;

-                            intocmirea si verificarea documentelor necesare efectuarii platilor drepturilor copiilor si adultilor aflati  in sistemul de protectie al DGASPC teleorman, asigurarea respectarii baremelor in vigoare privind drepturrile aprobate ;

-                            verificarea decontarii cheltuielilor efectuate de amp pentru copiii pe care ii au in plasament si asigurarea platii acestora

-                            asigură plata drepturilor și facilităților pentru persoanele cu handicap ;

-                            întocmește costul pe copil pe lună în cadrul trimestrului și analizează comparativ pe centru, facând propuneri de echilibrare a acestuia ;

-                            elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                            îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

Art. 30. Compartiment achiziții publice și contractare servicii sociale are  următoarele atribuții:

-                                centralizarea datelor în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru licitații;

-                                inițierea și derularea procedurilor de achizitii și intocmirea documentației necesare pentru licitatii, verificarea bonității ofertanților înscriși și încheierea contractelor  potrivit legii;

-                                organizează desfășurarea procedurilor de licitații pentru produse și servicii;

-                                întocmește contractul de furnizare cu ofertanții adjudecați la licitație;

-                                întocmește anexele la contractul de furnizare de produse sau servicii;

-                                întocmește actele adiționale la contractele de furnizare;

-                                organizează desfășurarea procedurii de licitație privind asigurarea de service la aparatura și utilajele din dotarea DGASPC și a centrelor de plasament;

-                                organizează licitații sau selecții de ofertă de preț;

-                                asigură obținerea avizelor necesare desfășurării proiectelor;

-                                avizează din punct de vedere economic (al prețurilor) situațiile de lucrări ale antreprenorului ce execută lucrările de construcții-montaj;

-                                asigură asistența tehnică la lucrările de reparații capitale și curente la centrele de plasament din subordinea DGASPC;

-                                organizează licitații și selecții de oferte pentru lucrările de construcții și reparații;

-                                urmărește execuția lucrărilor pe toată durata lor;

-                                urmărește încadrarea în timp a lucrărilor de construcții, conform contractelor;

-                                verifică situații de lucrări privind corespondența din devizul de ofertă, ca preț și cantitate;

-                                face propuneri pentru proiectul de buget pentru anul următor privind fondurile necesare pentru lucrările de reparații capitale și curente la centrele de plasament;

-                                întocmește memorii tehnice și justificative pentru lucrările de construcții;

-                                întocmește caiete de sarcini împreună cu proiectanții de specialitate (apă, gaz metan, căldură);

-                                întocmește cartea tehnică a construcției împreună cu executantul și o predă la finele execuției beneficiarilor;

-                                încheie contracte cu furnizorii de utilități

-                                schimbul permanent de date cu serviciile si centrele din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  si cu directiile de resort;

-                                întocmește programul de achiziții anual privind obiectivele de investiții și aprovizionarea curentă cu bunuri;

-                                predarea primirea bunurilor achiziționate pe baza de proces verbal ;

-                                primirea, analizarea si intocmirea necesarului fizic si valoric al lucrarilor de investitii si dotari ce se inscriu in bugetul institutiei;

-                                colaborarea cu toate compartimentele in vederea unei bune  funcționări a activității instituției;

-                                monitorizarea contractelor de achiziții încheiate la nivelul Direcției;

-                                întocmirea referatelor de testare a pieții, în condițiile legii.

-                                asigură evidență autovehiculelor, a rulajului anvelopelor, a pieselor de schimb, a consumului normat și efectiv de carburanti și lubrifianti, a kilometrilor parcursi echivalenti conform legislației  în vigoare;

-                                asigură cu mijloacele proprii auto de la toate centrele de plasament, transportul copiilor în interesul acestora cat și transportul alimentelor și altele necesare pentru fiecare centru în parte;

-                                asigură înmatricularea autoturismelor din dotare;

-                                se deplasează împreună cu conducătorul auto în service în vederea întocmirii notei de constatare privind reparațiile curente sau capitale la autoturismele DGASPC;

-                                întocmește lunar fisele zilnice de activitate corelate cu foile de parcurs eliberate zilnic;

-                                 ia măsuri pentru înscrierea în consumurile lunare de combustibil pentru a nu se depăși cotele alocate;

-                                urmărește parcarea autoturismelor la sediul unității pe timpul staționării acestora;

-                                verifica modul de exploatare și întreținere a autoturismelor;

-                                supraveghează și controlează desfășurarea operațiunilor de transport la nivelul DGASPC, astfel încât acestea să se efectueze în conformitate cu reglementarile prevederilor naționale și internaționale în vigoare în condiții de deplină siguranță și de protecția mediului;

-                                verifică facturile emise de societățile comerciale privind transportul auto și C.F.R. ;

-                                asigură încheierea convențiilor de transport a persoanelor cu handicap cu transportatorii care au licență în acest sens cu respectarea următoarelor :

§                                                                                 să dețină licență de transport rutier public ;

§                                                                                 să dețină licență execuție traseu ;

§                                                                                 să dețină licență execuție vehicul ;

-                                asigură verificarea caietului de sarcini a transportatorilor ce trebuie să fie vizat de ARR cu traseul specificat în convenție și kilometrajul ;  valoarea traseului ;

-                                asigură verificarea facturilor emise de transportator cuprinzând următoarele :

§                                                                                 se verifică dacă biletele sunt emise de DGASPC ;

§                                                                                 concordanța dintre numărul de dosar și numele persoanei cu handicap înscris pe bilet, conform bazei de date.

-                                centralizează biletele auto și transport CFR, întocmind referate pentru decontarea prețurilor ;

-                                asigură că tarifele înscrise în facturile de transport corespund cu cele din convenții ;

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

Art. 31. Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare are următoarele atribuții:

-                                urmărește și răspunde de respectarea contractelor de achiziții pentru alimente, rechizite, materiale de curățenie și igienico-sanitare, echipament și cazarmament e.t.c..

-                                emite săptămânal comenzi către furnizorii de produse alimentare în funcție de necesarul fiecărui centru de plasament și de îngrijire și asistență;

-                                emite comenzi către furnizorii de produse nealimentare la solicitarea centrelor de plasament și de îngrijire și asistență;

-                                urmărește graficul de aprovizionare a centrelor de plasament și de îngrijire și asistență cu produse funcție de comenzile emise;

-                                permanent urmărește și verifică dacă se respectă normativele privind calitatea produselor recepționate, respectarea normelor igienico-sanitare și sanitar veterinare, și dacă produsele sunt însoțite de certificatele necesare conform legislației în vigoare;

-                                urmărește și verifică stocul de alimente în structură la fiecare centru de plasament și de îngrijire și asistență;

-                                participă în comisia de recepție a mărfurilor intrate în magazia DGASPC;

-                                asigură achiziționarea de rechizite, materiale igienico-sanitare, piese auto, piese de schimb și materiale gospodărești pentru sediul unității;

-                                asigură depozitarea și eliberarea cu documente legale, a tuturor materialelor solicitate de centrele de plasament și de îngrijire și asistență, birouri și servicii din cadrul DGASPC;

-                                asigură legătura cu diferiți sponsori și întocmește contracte de donații și sponsorizare, ținând și evidența acestora pentru toate centrele de plasament și de îngrijire și asistență;

-                                asigura gestionarea patrimoniului cu respectarea legislației în vigoare;

-                                pregătește corespondența primită potrivit dispoziției conducerii;

-                                ridică și transmite corespondența de la și către oficiul poștal;

-                                răspunde de corecta gestiune a timbrelor;

-                                asigură dactilografierea lucrărilor solicitate de serviciile din cadrul DGASPC;

-                                deservirea personalului unității cu multiplicarea materialelor necesare;

-                                ține evidența nominală a multiplicărilor, a numărului de exemplare multiplicate și cine a aprobat executarea lor;

-                                asigură îndosarierea și laminarea materialelor solicitate de conducerea unității;

-                                încheie contracte cu furnizorii de utilități pentru DGASPC și centre de plasament și de îngrijire și asistență din subordine;

-                                participă în comisia de casare a mijloacelor fixe;

-                                asigură preluarea și arhivarea documentelor preluate de la serviciile din cadrul DGASPC;

-                                participă la efectuarea de expertize tehnice privind execuția unor obiective aflate în patrimoniul DGASPC;

-                                verifică din punct de vedere tehnic și calitativ comportarea în timp a obiectivelor ce se află în perioada de garanție;

-                                participă în comisiile de recepție desemnate de conducerea DGASPC;

-                                asigură gestionarea patrimoniului cu respectarea legislației în vigoare;

-                                asigură întreținerea curățeniei clădirii și a curții interioare a DGASPC;

-                                asigură întreținerea clădirii, instalațiilor și inventarului unității;

-                                asigură buna desfășurare a serviciului de pază a unității.

-                                asigură legarea, opisarea și arhivarea documentelor conform legislației în vigoare;

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul general.

 

3. Compartimente subordonate directorului general adjunct pentru copii și adulți

 

Art. 32 Compartiment evaluare complexă a copilului cu dizabilități are următoarele atribuții:

-                     stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru accesul clienților la serviciile pe  care le oferă (criterii de admitere), precum și a metodologiilor și procedurilor de lucru caracteristice fiecărui tip de serviciu;

-                     revizuirea criteriilor de eligibilitate în funcție de nevoile comunității, dinamica serviciilor, apariția modificărilor legislative în domeniu și propunerile făcute de către personalul de specialitate;

-                     identifică copiii cu dizabilități și dificultăți de învățare și adaptare socioșcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap și orientare școlară/profesională, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități și a sesizărilor din oficiu;

-                     întocmește raportul de evaluare complexă și planul de recuperare a copilului cu dizabilități și propune Comisiei pentru Protectia Copilului  încadrarea copilului într-un grad de handicap și orientarea școlară/profesională; aceste propuneri se fac în baza raportului de evaluare complexă și prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad de handicap, respectiv a celor de orientare școlară/profesională;

-                     urmărește realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilități, respectiv a planului individualizat de protecție, aprobat de Comisie;

-                     efectuează reevaluarea anuală a condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată și înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexează documentele prevăzute de legislația în vigoare;

-                     comunică în scris părinților sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;

-                     efectuează reevaluarea pe ciclu școlar a condițiilor privind orientarea școlară/profesională a copiilor cu dizabilități, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal ori a comisiei interne de evaluare continuă; cererea este formulată cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau în situația în care se constată schimbarea condițiilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiză și orientare școlară/profesională.

-                     verificarea îndeplinirii condițiilor privind încadrarea copiilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială și, după caz orientare școlară/profesională;

-                     încheierea contractului cu familia/reprezentantul legal în vederea  furnizării serviciilor și a intervențiilor cuprinse în planul individualizat de protecție/planul de servicii;

-                     monitorizarea realizării planului de recuperare , respectiv a progreselor care se înregistrează în soluționarea situației copilului;

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

Art. 33 Serviciul management de caz este compus din: Biroul Management de caz pentru copil și Compartimentul Management de caz pentru AMP

 

A. Biroul Management de caz pentru copil are următoarele atribuții:

-                     stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru accesul clienților la serviciile pe  care le oferă (criterii de admitere), precum și a metodologiilor și procedurilor de lucru caracteristice fiecărui tip de serviciu;

-                     revizuirea criteriilor de eligibilitate în funcție de nevoile comunității, dinamica serviciilor, apariția modificărilor legislative în domeniu și propunerile făcute de către personalul de specialitate;

-                     preluarea cazurilor copiilor aflați în dificultate, pentru care s-a stabilit instituirea măsurilor de protectie;

-                     elaborarea proiectului planului individualizat de protecție, cu implicarea activă a copilului și familiei sale și a reprezentantului legal;

-                     prezentarea Comisiei pentru Protecția Copilului a proiectului planului individualizat de protecție, odată cu raportul de evaluare psihosocială, în vederea instituirii măsurilor de protectie;

-                     întocmirea documentatiei și predarea acesteia la Compartimentul Juridic - Contencios, în vederea instituirii măsurilor de protectie prin instanță.

-                      încheierea contractului cu familia/reprezentantul legal în vederea  furnizării serviciilor și a intervențiilor cuprinse în planul individualizat de protecție;

-                      monitorizarea realizării planului individualizat de protecție, respectiv progreselor care se înregistrează în soluționarea situației copilului;

-                     re-evaluarea situației copilului o dată la 3 luni sau de câte ori este nevoie, precum și revizuirea planului individualizat de protecție dacă acest lucru este necesar;

-                     reevaluarea situației copilului/tînărului  cu dizabilități, din punct de vedere al incadrării in grad de handicap și al orientării scolare/profesionale, întocmirea și prezentarea documentatiei la Compartimentul de evaluare complexă a a copilului cu handicap;

-                     coordonează și colaborează cu personalul din centrele rezidențiale in elaborarea si implementarea PIS-urilor, asigură îndrumarea metodologică a acestora;

-                     colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituției, în vederea instrumentării cazurilor repartizate;

-                     închiderea cazului și monitorizarea post-servicii pe o perioadă de cel puțin 3 luni de la încheierea implementării planului individualizat de protecție în colaborare cu autoritățile locale din comunitatea în care locuiește familia cu copilul;

-                     preluarea sesizărilor Parchetului județean privitoare la copiii care săvîrșesc fapte penale și nu răspund penal, ca urmare a repartizării Directorului general adjunct- protecția copilului;

-                     desfășurarea de activități specifice acestei categorii de copii, care să vizeze:

o                                                       prevenirea și combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

o                                                       educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în   spiritul toleranței, demnității și solidarității;

-                     încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;

-                     responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică și morală;

-                     demersuri, în colaborare cu factorii locali implicați in protectia copilului,  pentru reintegrarea școlară, familială ori socială a copilului;

-                     organizarea de ședințe periodice de consiliere psihocomportamentală sau psihoterapie individuală ori derularea de programe de consiliere individuală și de   grup cu beneficiarii;

-                     colaborare cu primăriile, unitățile de politie locale, unitățile de invățămint locale pentru monitorizarea cazurilor de copii care beneficiază de supraveghere specializată sau plasament la familii/persoane;

-                     demersuri pentru incetarea, în condițiile legii, a măsurilor de protectie speciale pentru copiii care au săvîrsit fapte penale și nu răspund penal;

-                     monitorizarea copiilor care au beneficiat de măsuri de protectie speciale , ca urmare a săvîrsirii de fapte penale, după revenirea acestora in familii.

-                     asigurarea legăturii  in teritoriu a DGASPC cu primăriile și alti factori locali responsabili in protectia copilului;

-                     asigură indrumarea metodologică a personalului cu atributii de asistență socială din cadrul primăriilor;

-                     evaluarea comprehensivă și multidimensională a situației copilului în context sociofamilial, întocmirea rapoartelor de vizită și a rapoartelor de evaluare detaliată/complexă;

-                     intocmirea documentatiei pentru cazurile in care se impune instituirea tutelei;

-                     monitorizarea, împreună cu primăriile locale, a tutelelor instituie;

-                     transmiterea datelor solicitate de alte instituții/persoane fizice în legătură cu cazurile sociale din raza județului Teleorman;

-                     crearea bazei de date proprii privind copii aflati in sistemul de protectie speciala si transmiterea acestora catre Compartimentul  Informatică, Monitorizare, Analiză Statisctică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială si alte institutii interesate;

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

B. Compartimentul Management de caz pentru AMP are următoarele atribuții:

-                                desfășurarea pe plan local de campanii de publicitate și recrutare a asistenților maternali, emisiuni radio și televizate;

-                                identificarea și evaluarea persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști și propune C.P.C. eliberarea/respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;

-                                formarea inițială și continuă a asistenților maternali profesioniști;

-                                pregătirea, împreună cu alți profesioniști, a vizitelor de acomodare a copilului cu asistentul maternal profesionist și mutarea copilului la asistentul maternal profesionist;

-                                pregătirea asistentului maternal profesionist pentru aplicarea planului individualizat de protecție al copilului și a PIS-urilor, conform legislației in vigoare;

-                                identificarea copiilor care vor fi dați în încredințare/plasament la asistent maternal, procesul de potrivire copil-asistent maternal, acomodarea copilului cu asistentul maternal, mutarea propriu-zisa a copilului la asistentul maternal, urmărirea/supervizarea încredințării/plasamentului;

-                                 supervizarea activității asistenților maternali profesioniști și evoluției copilului, întocmirea rapoartelor de vizită, și rapoartelor de monitorizare a cazului;

-                                monitorizarea activității asistenților maternali profesioniști și înaintarea către C.P.C. a propunerilor privind modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist atunci când este cazul;

-                                întocmirea, păstrarea și actualizarea documentației referitoare la situația copiilor care beneficiază de plasament în reteaua de AMP;

-                                furnizarea de informații privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau orice altă plângere împotriva familiei;

-                                 colaborarea cu copilul, familia acestuia și asistentul maternal profesionist, pentru menținerea legăturilor copilului cu familia biologică, familia extinsă, și după caz, dezvoltarea legăturilor cu familia adoptivă;

-                                pregătirea copilului și a asistentului maternal profesionist pentru momentul închiderii serviciului și integrarea/reintegrarea în familia biologică sau adoptivă, ori pentru orice altă situație;

-                                verificarea, din punct de vedere al  legalității și al continutului documentelor justificative depuse de AMP; colaborarea, din acest punct de vedere, cu Compartimentul Contabilitate – Salarizare, plati prestatii sociale;

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

Art. 34 Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele atribuții:

-                     efectuarea evaluării/reevaluării complexe a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

-                     întocmirea raportului de evaluare complexă pentru fiecare persoana cu handicap evaluată;

-                     recomandarea, încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;

-                     avizarea planului individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va inainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauza, cat și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap;

-                     evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexa și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

-                     recomandarea măsurilor de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

Art. 35 Serviciul  Asistență Socială Persoane Adulte este compus din: Compartiment prevenire, marginalizare socială și tineri peste 18 ani, Compartiment  persoane adulte cu handicap, Compartiment asistență persoane vârstnice și Compartiment management de caz pentru adulți și monitorizare servicii sociale.

 

A. Compartiment prevenire, marginalizare socială și tineri peste 18 ani are următoarele atribuții:

-                     implementarea Planului Național Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale prin încorporarea principiilor și obiectivelor sale în Planul Județean Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale;

-                     evaluarea inițială pentru identificarea nevoilor individuale și elaborarea planului de intervenție a persoanelor aflate în situații de risc marginal;

-                     colaborarea în elaborarea proiectului Planului Județean Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale;

-                     colaborarea în monitorizarea activităților și termenelor stabilite pentru prevenirea sau reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale;

-                     analizarea situației socio-economice a populației în baza datelor primite de la localități, de la Direcția Județeană de Statistică și a indicatorilor stabiliți pentru descrierea situației și stabilește problemele sociale care trebuie soluționate;

-                     propunerea spre aprobare Consiliului Județean, obiectivele specifice problemelor sociale ale județului, indicatorii pentru descrierea situației, măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor, indicatorii pentru descrierea politicilor/ programelor, termenele de realizare, responsabilități, resurse disponibile, resurse solicitate și grupurile țintă;

-                     centralizarea datelor primite de la autoritățile administrației publice locale privind programele și proiectele de nivel local în domeniul asistenței sociale;

-                     propunerea și monitorizarea implementării programelor și proiectelor la nivel județean în domeniul asistenței sociale și protecției copilului cu handicap în vederea prevenirii sau reducerii sărăciei extreme și promovarea incluziunii sociale;

-                     asigurarea de informații corecte despre dinamica persoanelor cu handicap și condițiile lor de viață;

-                     servicii de consiliere în vederea depășirii situațiilor de risc marginal;

-                     colaborarea cu organizațiile neguvernamentale și alți reprezentați ai societății civile pentru diversificarea serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității pentru persoanele adulte aflate în situații de risc marginal;

-                     îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute de lege;

-                     informarea comunității despre activitatea serviciului pentru tineri;

-                     sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului educațional de la vârsta timpurie corelată cu nevoile identificate în vederea creșterii gradului de incluziune socială);

-                     promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetățeni activi în măsură de a-și controla viața;

-                     corelarea sistemului de protecție a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap;

-                     prevenirea excluziunii sociale și asigurarea protecției sociale a persoanelor fără adăpost;

-                     gestionarea bazei de date cu persoanele aflate în situații de risc marginal, potențiali beneficiarii de servicii sociale cum sunt: persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au parăsit penitenciarele, bolnavi cronici sau persoane care suferă de boli incurabile;

-                     consilierea tinerilor care urmează o formă de învățământ;

-                     organizarea și favorizarea  accesului la informare a tinerilor;

-                     reintegrarea tinerilor în familie;

-                     integrarea/reintegrarea socio-profesională în mod individualizat;

-                     evaluarea inițială pentru identificarea nevoilor individuale și elaborarea planului de intervenție a tinerilor care părăsesc sistemul de protectie a copilului, in vederea integrarii in viata sociala;

-                     gazduirea și supravegherea temporară în alternative familiale de tip locuintă protejată a tinerilor care parăsesc sistemul protecției copilului și nu pot fi reintegrați în familia naturală sau a persoanelor cu handicap capabile de o viață independentă care părăsesc un centru rezidențial în scopul inserției sociale și profesionale;

-                     combaterea discriminării și excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc centrele de plasament prin organizarea de dezbateri publice, elaborarea și difuzarea de materiale complementare privind cauzele și consecințele discriminării și excluziunii tinerilor;

-                     elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                     îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

B. Compartimentul persoane adulte cu handicap are următoarele atribuții:

-                                primește, verifică și înregistrează documentele de luare în evidență în vederea acordării drepturilor și facilităților solicitanților care dețin certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ;

-                                acordă drepturile și facilitățile persoanelor cu handicap conform legislației în vigoare;

-                                acordă facilități conform legislației în vigoare și altor categorii de persoane prevăzute de lege;

-                                monitorizează acordarea drepturilor și facilităților persoanelor cu handicap din județul Teleorman;

-                                deține baza de date cu persoanele cu handicap din județul Teleorman atât neinstituționalizate  cât și  instituționalizate cu toate aspectele menționate de lege;

-                                deține dosarele tuturor persoanelor cu handicap din județ;

-                                centralizează, verifică, actualizează permanent baza de date proprie ;

-                                întocmește documentele pentru plata drepturilor lunare (indemnizații și buget complementar);

-                                elaborează decizii pentru prelungirea, sistarea sau suspendarea acordării drepturilor și facilităților pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți,   Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, sau a altor documente;

-                                pregătește, întocmește și fundamentează necesarul de credite privind prestațiile sociale cuvenite persoanelor cu handicap și gratuitatea la transportul interurban;

-                                pregătește, generează, corelează și editează mandate poștale/ borderouri/ dischete  pentru plata persoanelor cu handicap din evidență  în vederea înaintării lor către  oficii poștale, bănci , cec ;      

-                                întocmește și conduce evidența statistică a persoanelor cu handicap;

-                                răspunde scrisorilor și sesizărilor persoanelor cu handicap sau ale unor institutii  cu privire la acordarea drepturilor prevăzute de lege ;

-                                verifică  permanent dosarele persoanelor cu handicap aflate în evidență ;

-                                generează și emite centralizatoare aferente mandatelor returate și le înregistrează ca fiind neachitate;

-                                întocmește raportări/situații/lucrări statistice lunare, trimestriale, anuale și/ sau ori de câte ori este necesar către diferite instituții , asociații, etc.

-                                monitorizează situația  prestațiilor sociale acordate copiilor din categoria HIV /SIDA, conform legislației în vigoare;

-                                propune măsuri, acțiuni, rapoarte  în vederea realizării strategiei județene pentru persoanele cu handicap ;

-                                colaborează cu asociații  ale persoanelor cu dizabilități sau care activeaza în acest domeniu ;

-                                colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți ;

-                                se preocupă de îmbunătațirea sistemului informatic în vederea eficientizării serviciului ;

-                                se preocupă de instruirea personalului în domeniul de activitate ;

-                                se preocupă de îndrumarea, organizarea  și controlul serviciului ;

-                                urmarește și respectă condițiile și normele  de finanțare emise de Consiliul Județean cu privire la creditele specifice;

-                                colaborează cu asistenții sociali de la primăriile județului;

-                                recuperează drepturi financiare acordate/ însușite necuvenit;

-                                monitorizează numarul asistenților personali.

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

C. Compartimentul  asistență persoane vârstnice are următoarele atribuții:

-                     identificarea persoanelor vârstnice vulnerabile aflate în situații de risc marginal;

-                     evaluarea inițială în mod obiectiv și corect a situației socio-economică a persoanelor vâstnice vulnerabile și stabilește gradul lor de dependență socio-medicală pe baza grilei naționale de evaluare;

-                     întocmirea planului de intervenție și, după caz, a planului  individualizat de servicii pentru îngrijire la domiciliu, îngrijire temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice, îngrijirea în centre de zi sau cluburi pentru vârstnici astfel încât să fie asigurat maximum posibil de autonomie și siguranță, să se respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice, să fie stimulată participarea persoanei vârstnice la viața socială și comunitară;

-                     gestionarea bazei de date cu persoanele vârstnice vulnerabile și situația serviciilor sociale din județ pentru îngrijire persoane vârstnice la domiciliu;

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

D. Compartimentul Management de caz pentru adulți și monitorizare servicii sociale are următoarele atribuții

-                     asigura baza de date a persoanelor cu handicap în regim instituționalizat sau neinstituționalizat din județul Teleorman, pe grade și tipuri de handicap, a asistenților personali, resurse alocate și cheltuieli efectuate  și întocmește raportări statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale pentru MMFPS și Consiliul Județean;

-                     realizarea bazei de date a persoanelor adulte  cu handicap separat pentru nevăzători și pentru celelalte tipuri de handicap și pentru salariați cu handicap.

-                     intocmirea situației statistice și a rapoartelor de evaluare a activității desfășurate;

-                     gestioneaza baza de date și monitorizează situația persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, persoanelor singure, familiei, persoanelor în situații de abuz, trafic aflate în evidența direcției, respectarea și realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea și sintetizarea acestor date;

-                     intocmirea analizelor și studiilor referitoare la protecția specială a persoanelor cu handicap, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice și a familiei;

-                     monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu handicap, a persoanelor singure, a persoanelor varstnice și a familiei;

-                     coordonarea activității serviciilor publice locale de asistență socială din județul Teleorman, acordă sprijin, consiliere în realizarea atribuțiilor acestora și de furnizare servicii sociale;

-                     identificarea persoanelor adulte cu handicap și cu discernământ care sunt în imposibilitate să-și administreze singure drepturile bănești primite și solicită primarilor de la domiciliul persoanei cu handicap instituirea curatelei conform Codului Familiei;

-                     identificarea persoanelor adulte cu handicap fără discernământ și în colaborare cu primăriile de domiciliu depune diligențe pentru punerea sub interdicție și instituirea tutelei prin instanța judecătorească potrivit Codului Familiei;

-                     evidența persoanelor adulte cu handicap pentru care s-au instituit măsuri de ocrotire;

-                     asistență tehnică autorităților administrației publice locale pentru crearea de structuri comunitare consultative;

-                     evidența serviciilor/compartimentelor de asistență socială de la primăriile municipale, orășenești și comunale și propune formarea/ perfecționarea asistenților sociali;

-                     colaborarea cu asistenții sociali de la compartimentele autorităților administrației publice locale, acordă sprijin și consultanță, schimb de date și informații;

-                     verificarea și reevaluearea trimestrială și ori de cate ori este cazul a situației socio-medicale și economice a persoanei, precum și modul de ingrijire a persoanei adulte aflate în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de internare într-o instituție de asistență socială, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

-                     consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale, elaborează modele de planuri individualizate pentru prevenirea sau combaterea situațiilor de risc social inclusiv intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, prostituție;

-                     evidența asistenților personali ai persoanelor cu handicap de la localități și a indemnizațiilor primite de persoanele cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul angajării unui asistent persoanal;

-                     monitorizarea trimestrială a  situației plăților salariilor asistenților personali de la localități și sesizează cazurile de suspendare a plății salariilor asistenților personali;

-                     evaluarea/reevaluarea și monitorizarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din județul Teleorman;

-                     formarea/perfecționarea  profesională a asistenților personali în colaborare cu serviciile publice locale de asistență socială în vederea acreditării lor;

-                     intocmirea rapoartelor de evaluare a  activitatii desfasurate.

-                     monitorizarea participării persoanelor cu handicap din județ la bursa locurilor de muncă organizată special pentru această categorie;

-                     monitorizarea stadiului implementării legislației referitoare la accesibilizarea mediului fizic pentru persoanele cu handicap;

-                                elaborarea procedurilor de lucru specifice

-                                îndeplinirea a oricăror alte atribuții stabilite, de conducătorul DGASPC.

 

 

CAPITOLUL VII  

 

Dispoziții finale

 

Art. 36 Activitatea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman se desfășoară sub conducerea Consiliului Județean Teleorman, pentru realizarea prevederilor H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;

Art. 37 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman colaborează cu instituții publice ale administrației publice locale, cu MMFPS, cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor din județ, alte organisme și instituții cu atribuții în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie;

Art. 38  Prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare se completează cu dispozițiile legale în domeniu și cu prevederile Hotărârii guvernului româniei nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, modificata si completata.

Art. 39 Modificarea prezentului Regulament se face numai prin hotărâre a Consiliului Județean Teleorman;

Art. 40 Anexele nr.1a – 1n  fac parte integranta din prezentul regulament.

 

PREȘEDINTE

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                    CONTRASEMNEA

                                                                                                        Secretar al județului,

                                                                                                          jr. Silvia Oprescu