ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.76 din 11 iunie 2009

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.1076  din 25 ianuarie 2010 a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.1077 din 25 ianuarie 2010 al Direcțiilor Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget – Finanțe;

          -  rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-  prevederile art.35 alin.(1)  din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 14 și  art. 91 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.d), alin. (5) pct. 2 și alin. (6) lit. c), coroborate cu prevederile art. 36 alin.(1), lit. b), c), d) și e), alin.(4), lit. e), alin. (5), lit. a) și alin. (6), pct. 2 și alin. (7), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. I. Hotărârea Consiliului Judetean Telorman nr.76 din 11 iunie 2009 privind  asocierea  județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele, prin  Consiliul Local Saelele în vederea realizării obiectivului „Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman” se modifică și se completează în tot cuprinsul ei prin inlocuirea sintagmelor „asociere” și „acord de asociere” cu sintagma „acord de parteneriat” după cum urmează: 

 

 

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Hotărâre privind  aprobarea Acordului de parteneriat dintre  județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele, prin  Consiliul Local Saelele în vederea realizării obiectivului „Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.

 

2.Articolul  1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art.1. Se aproba Acordul de parteneriat dintre județul Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele, în vederea realizării obiectivului „Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.”

 

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3. Se aprobă Acordul  de parteneriat, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din hotărâre.”

 

                3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

               „Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, să semneze în numele județului Teleorman acordul de parteneriat, prevăzut la art.3.”

 

               Art.II. Anexa privind Acordul de asociere se modifică și se înlocuiește cu anexa privind Acordul de parteneriat, aprobată la art.3.

 

               Art.III. Secretarul județului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

   

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea
 
 
CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nr  10  din 27 ianuarie 2010