CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 pentru : înlocuirea anexei nr. 3 privind Regulamentul de organizare și funcționare al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman din Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/2004

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință estraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 7502 din 01 iulie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 7503 din 01 iulie 2009 al Direcției economice, buget – finanțe privind necesitatea înlocuirii anexei nr. 3 privind Regulamentul de organizare și funcționare al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman din Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/2004;

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman nr. 7422 din 29 aprilie 2009;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c”, art. 104  alin. (1)  lit. „a” și alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu moficările și completările ulterioare,

 

 

       HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I. Anexa nr. 3 privind  Regulamentul  de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman din Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/2004 se înlocuiește cu anexa, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

          Art. II. Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                              CONTRASEAMNEAZĂ

                                                              Secretar al județului,

 

                                                              Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 84 din 03 iulie 2009