ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                    

 

 

                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea organigramei și  a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009.         

                                                        

       Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Având în vedere:

-   expunerea de motive nr.3587 din 27 martie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.3588 din 27 martie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009;

-   adresa nr. 13 din 15 ianuarie 2009 a Serviciului de Cooperare Internă și Internațională;

-   raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități ștințifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecția socială;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale                    nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

Art.2. – Anexele  nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEA

Secretar al județului,

 

jr. Silvia Oprescu

 

                           

 

                                                                                                                                                                     

 

Alexandria,

Nr. 36 din 2 aprilie 2009