CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                   

 

HOTĂRÂRE

 

privind: transmiterea bunurilor aferente obiectivului  “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol Bulgaria)”,  proprietate privată a județului Telorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea  Consiliului Local  al municipiului Turnu  Măgurele

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare,

          Având în vedere:

          -  expunerea de motive nr.12347 din 26 octombrie 2009, a  vicepreședintelui Consiliului  Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.12346 din 26 octombrie 2009, al Direcțiilor Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională,  Dezvoltare Locală și Economică, Buget – Finanțe, privind necesitatea transmiterii bunurilor aferente obiectivului  “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu  Măgurele;

          - rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-      prevederile art. 45 alin.(3) coroborate cu cele ale art.98, art. 91 alin (1) lit.c și alin.(5) lit ,,a”, art.121 alin 1 și 2 și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 115 alin. (1) lit. ,,c”  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE

 

          Art.1. (1) -  Se aprobă transmiterea, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din perioada inițială, a bunurilor aferente obiectivului  “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele, ale căror date de identificare sunt prezentate în anexa nr.1. 

                       (2) -  Transmiterea bunurilor se face în scopul asigurării trecerii frontierei cu bacul a persoanelor și transportul de  mărfuri, pentru obținerea unor venituri la bugetul județului Teleorman.

 

          Art.2.  (1) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească și să dispună de bunuri în condițiile actului prin care i-au fost date în administrare.

                       (2) Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de administrare.

 

          Art. 3. Se aprobă contractul de administrare a bunurilor prevăzute la art.1 din hotarâre, conform anexei nr.2.

 

          Art. 4. Predarea – preluarea bunurilor se face pe bază de proces verbal încheiat între cele două parti, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

        Art. 5. Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele poate să inchirieze o parte din bunurile aprobate la art.1, în condițiile legii, pentru deschiderea ,,Punctului  control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” .

 

        Art. 6. Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele va încasa din chirie o cotă corespunzătoare cotei de participare la realizarea obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, iar diferența se va face venit la bugetul județului.

 

          Art. 7. Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art. 8. La data punerii în funcțiune a obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, art. 2 din hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.79 din 29 iulie 2005 îsi incetează aplicabilitatea.

 

         Art. 9. Vicepreședintele Consiliului  Județean Teleorman Ilie Bălan, prin  Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget – Finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentului act administrativ.

 

          Art.10. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr.123 din 27 octombrie 2009