Detaliu pentru invitatia numarul 327323
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie: 327323 / 22.05.2012
Denumire contract: Proiectare si inginerie (PT + DDE) si executie lucrari pentru proiectul: „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km – 53+834 km, repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN 
Cod fiscal 4652686,   Adresa str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria Telefon 0247/421132 Fax 0247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
str. Dunarii, Nr.178, ALEXANDRIA, Romania, cod postal: 140047, telefon:+40 247311201/+40 247317432/348/401, fax:+40 247314787, persoana de contact:Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, cam. 74
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Consiliul Judetean Teleorman,str. Dunarii, Nr.178, ALEXANDRIA, cam. 74
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Proiectare si inginerie (PT + DDE) si executie lucrari pentru proiectul: „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km – 53+834 km, repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”
II.1.2)   Tip contract: Lucrari
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Proiectare si inginerie (PT + DDE) si executie lucrari pentru proiectul : „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), km 42+060 – 53+834, repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden - port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”
II.1.6)   CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)   Valoare estimata: 18,736,967 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare a) Cuantumul garantiei de participare: 360.000 lei. b) Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006: 9.433 lei c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. d) Forma de constituire a garantiei de participare: - instrument de garantare irevocabil emis, în conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau - virament bancar în contul RO19 TREZ 6065 006X XX00 0168 deschis la Trezoreria Alexandria, cod fiscal 4652686 , cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna la data deschiderii ofertelor, în original. Nota: a. În cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa formularul ANEXA nr.63 sau alt document care sa contina cel putin datele din acest formular, avându-se în vedere inclusiv clauza prevazuta la art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006. b. În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. În acest caz, garantia de participare va fi însotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/ legali al/ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut în Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. c. În cazul operatorilor economici care se asociaza în vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre operatorii economici asociati în numele asocierii.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, sau dupa caz, prin retineri succesive. În aceasta din urma situatie, contractantul are obligatia de a deschide la trezoreria statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, conform H.G. nr. 1045/2011. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus, cel mai târziu la data semnarii contractului de achizitie publica, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006 - Completare formular Anexa nr.10.1 (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, dupa caz); 2. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completare formular Anexa nr.62 ; 3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006 - Completare formular Anexa nr. 10.2 (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c1 si d, dupa caz); 4. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 - (declaratia va fi prezentata si de subcontractanti si tertii sustinatori, daca este cazul). Declaratie pe proprie raspundere ca nu are în cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/ sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa formular Anexa nr.10.3. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Liviu Nicolae Dragnea; Eugen Ovidiu Vlad; Ilie Balan; Mircea Dumitrescu; Silvia Oprescu; Bataus Mugur; Tunaru Florin; Sfintes Elena ; Piperea Victor; Pascutu Victorita . 5. Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, în care se depun ofertele; Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, în care se depun ofertele. Certificatele se vor prezenta în original sau copie conform cu originalul. Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate în original sau copie conform cu originalul, însotite de traducerea autorizata în limba româna. 6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare formular Anexa nr. 10.5. În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente Pentru persoane fizice /juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (servicii de proiectare si executie, lucrari de drumuri). Certificatul se va prezenta în original sau copie conform cu originalul. Din certificat trebuie sa rezulte faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document). Pentru persoane fizice/ juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, în original sau copie conform cu originalul, însotite de traducerea autorizata în limba româna. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului/ în domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare în vederea îndeplinirii contractului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Capacitatea economica si financiara  
 Descriere: Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta are acces la (dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare) neconsumata de cel putin 6.000.000 lei care va fi destinata exclusiv îndeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 4 luni de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.,Prezentarea bilantului contabil la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate si inregistrate de organele competente. NOTA: In cazul in care operatorii economici si-au inregistrat bilanturile contabile pe anul 2011, acestia pot prezenta bilanturile pe ultimii 3 ani incheiati, pentru indeplinirea nivelului impus.,Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani, care sa fie de min. 36.000.000 lei. Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/ euro mediu comunicat de BNR pentru anii respectivi : pt. 2008 - 3,3373 lei; pt. 2009 - 3,6827 lei, pt. 2010 - 4,2099 lei, pt.2011 – 4,2379 lei,Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
 Descriere: Lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani si lucrari similare executate in ultimii 5 ani (ultimii 3 ani respectiv ultimii 5 ani se vor calcula pana la data depunerii ofertelor).Prezentarea fiselor de experienta similara, pentru contracte al caror obiect a fost servicii de proiectare si/ sau executie lucrari de modernizare si/ sau reabilitare drumuri. Pentru proiectare se vor prezenta maxim 2 contracte similare privind proiectarea de drumuri, prestat in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie de minimum 322.053 lei. Pentru executie se vor prezenta maxim 3 contracte similare, executate in ultimii 5 ani, avand ca obiect executia de lucrari de reabilitare si modernizare a drumurilor, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 18.000.000 lei. Fisele de exp. similara vor fi insotite de copii dupa elemente relevante ale contractelor(denumirea contr, partile contract, val. contract, durata contract) P.V receptie, recomandari din partea beneficiarului,Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat. Personal min. necesar: Pt. proiectare: 2 proiectanti - ing.CFDP, din care unul desemnat sef de proiect, acesta trebuie sa aiba experienta profesionala în aceasta specializare dovedita prin implicarea în cel putin 1 proiect de natura si complexitatea contractului ce urmeaza sa fie atribuit;2 ing./ subing./topometristi autorizati topo pentru lucrari in sistemul de proiectie Stereografic. Pt. executie:1 manager general de proiect, ing./subing. cu experienta de min. 5 ani în inginerie, care a coordonat cel putin un proiect similar din punct de vedere al complexitatii (natura contractului);1 ing. sef specializare cai ferate, drumuri si poduri cu experienta profesionala în aceasta specializare dovedita prin implicarea în cel putin 1 proiect de natura contractului ce urmeaza sa fie atribuit;1 RTE, atestat pt. drumuri si poduri; 2 ing./subing. CFDP, vechime de min.3 ani in inginerie/subinginerie dom. constructii,Ofertantul va prezenta: - declaratii de disponibilitate pentru personalul responsabil cu indeplinirea contractului - CV- uri - acordul pentru participarea la derularea contractului si/sau angajamentul de participare (conf art. 188, alin. (3), lit. b) din OUG nr. 34/2006) - diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala); - autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aferente pentru RTE sau, în lipsa acestora, deciziile de numire pentru pozitia respectiva si documentul/documentele de specializare în baza careia s-a realizat numirea (pentru acele pozitii unde nu exista reglementari în vigoare),Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic Utilaje necesare: a)pentru proiectare: -program de proiectare CAD pentru predare PT si DE ; -statie topo ; -echipament topo GPS ; -plotter ; b)pentru executie: -autogreder – 2 buc.; -buldoexcavator – 4 buc.; -autocisterna – 2 buc.; -autobasculante min 16to – 15 buc.; -macara 10-15to – 1 buc. ; -motocompresor – 2 buc.; -cilindru vibrator – 3 buc.; -cilindru pe pneuri – 2 buc.; -statie de betoane automatizata – 1 buc.; -reciclator pentru stabilizarea straturilor rutiere cu lianti hidraulici- 1 buc ; -perie mecanica – 1 buc -statie de mixtura minim 90 t/ ora – 1 buc.; -autogudronator pentru emulsie – 2 buc.; -repartizator mixtura asfaltica – 2 buc.; -masina marcaj rutier – 1 buc.,Pentru a face dovada disponibilitatii utilajelor / echipamentelor în cauza respectiv utilizarea acestora cu respectarea prevederilor legale si normativelor tehnice aplicabile privind functionarea acestora, operatorul economic trebuie sa prezinte, în functie de situatia specifica fiercarui utilaj în parte urmatoarele doc.: rapoartele de inspectie/ITP aflate în termen de valabilitate, RCA, pentru statia de asfalt si de betoane autorizatia mediu care atesta functionarea in conditii legale, contracte de inchiriere, contract de concesiune, contracte de leasing, de colaborare etc, sau prin angajament de punere la dispozitie. Se va prezenta: - autorizatia laboratorului gr. II pentru determinari si încercari specifice lucrarilor ce urmeaza a se executa, la care se ataseaza lista/anexa cu încercarile pentru care este autorizat.,Declaratie privind subcontractantii. Nota: Nu se accepta subcontractarea in integralitate a lucrarilor. ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii),ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   PROCEDURA
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
din SEAP
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 07.06.2012 16:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 08.06.2012 10:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   MOD DE FINANTARE
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri europene 
Fond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
Data expedierii prezentei invitatii: 18.05.2012 10:37