Detaliu pentru invitatia numarul 336553

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie: 336553 / 03.10.2012
Denumire contract: Lucrari de renovare Sala de Conferinte
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon0247/421132Fax0247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Romania, cod postal: 140047, telefon:+40 247311201-348, fax:+40 247314787, persoana de contact:ec.Guna Corina, punct de contact:Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala,camera 74
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, camera 74
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Lucrari de renovare Sala de Conferinte
II.1.2)   Tip contract: Lucrari
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Se vor executa: - montare sistem audio - video, video- proiector si ecran proiectie - montare pardoseli din parchet stratificat - procurare si montare ferestre din lemn stratificat; - procurare si montare usi lemn stratificat - zugraveli lavabile - plafon rigips cu structura metalica - procurare si montare tablou electric panou - procurare si montare panou cu sigla si rame pal decorative - procurare tapet si aplicat pe perete - pereti noi gips carton si placarea lor cu pal - revizuirea instalatiei electrice - montare a doua cabine de traducator - montarea corpurilor de iluminat, a lampilor fluorescente - procurare si montare jardiniera centrala
II.1.6)   CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 220,941 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui o garantie pentru participare în cuantum de 4.418 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin: virament bancar, sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria. Cod de inregistrare fiscala 4652686. Conform prevederilor art. 278^1 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 2.209,41 lei. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie = 10% din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G.nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din H.G.nr.925/2006 modificat prin H.G. nr.1045/2011. Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se va face dupa cum urmeaza: a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: Cerinta nr.1. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.1 In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular. Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.2 In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, pesoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formular nr.10.4 Se solicita: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. NOTA: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. NOTA: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr. 62. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.4. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr.10.3. Lista cu persoanele cu functie de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica este urmatoarea: Liviu Nicolae Dragnea,Gâdea Adrian Ionut, Ilie Balan, Mircea Dumitrescu, Silvia Oprescu, Stanescu Mirela, Melintescu Valentina; Piperea Victor; Pascutu Victorita, Bataus Mugur, Sfintes Elena, Ionescu Iuliana, Alcea Cristiana, Banu Daniel, Bleaja Cornel, Cioaba Petre, Florea Dan, Frasineanu Fulvia, Ghinea Simona Alina, Iliescu Alexandru, Ion Petre, Ionescu Adelina Mariana, Izina Ion, Neagu Florin, Neagu Tudor, Piper Savu Florin, Pîrjol George, Amarie Constantin, Savu Adrian, Seferovici Georgeta, Simionescu Adrian Constantin, Serban Gabriel Alin, Stefan Mihai Gabriel, Suica Iulian, Burghiu Mihaela, Tîrnacop Aurica, Tote Marioara, Vlad Eugen Ovidiu, Vrajitoarea Emilian, Zavera Niculae, Zorila Nicolaie. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Deasemenea, in cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1 - Persoane juridice/fizice române Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor. Din Certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie certificata ,,conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza. NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC in original sau copie legalizata. Cerinta nr.2 - Persoane juridice/fizice straine In vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se solicita ofertantului prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Ofertantii - persoane juridice/fizice straine vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Nota : Cei cinci ani se calculeaza anterior datei de depunere a ofertelor si pana la aceasta.,Cerinta nr. 2 - Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului,Cerinta nr. 3 Declaratie privind subcontractantul /subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le îndeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si acordul acestuia/acestora.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
din SEAP
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 19.10.2012 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 19.10.2012 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 02.10.2012 09:14