Detaliu pentru invitatia numarul 329519

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie: 329519 / 14.06.2012
Denumire contract: Servicii de audit pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), km 42+060 – 53+834 , repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11042(PVN 1020), Iskar-Slavovitsa, districtul Pleven”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon0247/421132Fax0247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria, Romania, cod postal: 140047, telefon:+40 247311201/ +40 247317432/348 /401/ +40 247313034, fax:+40 247314787, persoana de contact:Sfintes Elena, Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 74
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 74
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Servicii de audit pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), km 42+060 – 53+834 , repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11042(PVN 1020), Iskar-Slavovitsa, districtul Pleven”
II.1.2)   Tip contract: Servicii
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Servicii de audit pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), km 42+060 – 53+834 , repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11042(PVN 1020), Iskar-Slavovitsa, districtul Pleven”
II.1.6)   CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 99,375 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare a) Cuantumul garantiei de participare: 1.980 lei. b) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. c) Forma de constituire a garantiei de participare: - instrument de garantare irevocabil emis, în conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau - virament bancar în contul RO19 TREZ 6065 006X XX00 0168 deschis la Trezoreria Alexandria, cod fiscal 4652686 , cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna la data deschiderii ofertelor, în original sau - la casieria autoritatii contractante. Nota: a. În cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa formularul ANEXA nr.15 sau alt document care sa contina cel putin datele din acest formular, avându-se în vedere inclusiv clauza prevazuta la art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006. b. În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. În acest caz, garantia de participare va fi însotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/ legali al/ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut în Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. c. În cazul operatorilor economici care se asociaza în vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre operatorii economici asociati în numele asocierii.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totala fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, sau dupa caz, prin retineri succesive. În aceasta din urma situatie, contractantul are obligatia de a deschide la trezoreria statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, conform H.G. nr. 1045/2011. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus, cel mai târziu la data semnarii contractului de achizitie publica, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: Cerinta nr.1. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.1 In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular. Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.2 In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, pesoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze formular ANEXA nr.10.4. Se solicita: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. NOTA: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidate general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr. 62 . In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.4. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.3. Lista cu persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea: Liviu Nicolae Dragnea; Eugen Ovidiu Vlad; Ilie Balan; Mircea Dumitrescu; Silvia Oprescu; Bataus Mugur; Sfintes Elena ; Piperea Victor; Pascutu Victorita, Augustin Ioan, Bleaja Cornel, Dracman Lucian Daniel, Florea Dan, Frasineanu Fulvia Florentina, Ghinea Simona Alina, Iancovici Gheorghe Romeo, Iliescu Alexandru, Ion Petre, Iordache Alexandra, Mocanu Virgil, Ograzeanu Teodor, Paladus Aurel, Petcu Florea, Piper Savu Florin, Plopeanu Constantin Cristian, Popescu Dumitru Dan, Putineanu Ion, Raicescu Marian, Savu Adrian , Seferovici Georgeta, Stefan Mihai Gabriel, Suica Iulian, Tîrnacop Aurica, Tiganesteanu Nela, Cracea Claudiu Daniel, Vlad Elena, Simionescu Adrian Constantin, Vrajitoarea Emilian, Zavera I. Niculae In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. De asemenea, in cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr. 1 -Pentru persoane juridice/fizice romane:Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor. Din Certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitatea ce face obiectul achizitiei publice. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie certificata ,,conform cu originalul” . In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza . NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC in original sau copie legalizata. Cerinta nr. 2 -Pentru persoane juridice/fizice straine: In vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se solicita ofertantului prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Ofertantii - persoane juridice/fizice straine vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza .
Capacitatea economica si financiara
 Descriere: Declararea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimi 3 ani. Cerinta minima: Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de minim 99.375 RON. Prezentarea Bilantului contabil pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice a candidatului. Ofertanti care prezinta cifra de afaceri medie anuala in alta moneda au obligatia de a efectua conversia in moneda lei si euro. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE pentru fiecare an in parte.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Lista contractelor de servicii similare prestate în ultimii 3 ani, din care sa reiasa prestarea de : Servicii de audit . Se va atasa copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” dupa contractele prezentate ca experienta similara în scopul îndeplinirii cerintei nr. 1.Se vor prezenta pentru contractul /contractele similare: copie/copii dupa procesul verbal de receptie finala a serviciilor, certificate constatator/ recomandare sau orice document care dovedeste îndeplinirea contractului respectiv. În cazul în care, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii similare se realizeaza printr-o declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic.,Informatii privind resurse umane -Informatii refer. la studiile, pregatirea profes. si calificarea persoanelor de conducere si persoanelor respons. pt. indeplinirea contract. de servicii Ofertantul va dispune de cel putin: - Expert nr.1 - un manager de proiect, absolvent de studii de lunga durata in dom. economic/tehnic/juridic, atestat ca si manager de proiect (cu certificat recunoscut CNFPA), cu pregatire specifica in dom. achizitiilor publice (certificat expert achizitii publice recunoscut CNFPA) ori echivalent. Acesta treb. sa faca dovada ca a participat in calitate de manager de proiect in cel putin un proiect. - Expert nr.2 - min. 2 auditori membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu experienta de min. 3 ani - Expert nr.3 - min. 2 experti financiari atestati CECCAR, ori echivalent In cazul persoanelor juridice, se va face dovada ca persoana juridica este autorizata CECCAR, si ca are la dispozitie personal specializat, minim 2 experti.,Cerinta nr. 2 Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.,Cerinta nr. 3 Informatii referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine/are la dispozitie calculatoare, periferice, soft specializat, autoturism pentru prestarea serviciilor de audit financiar. Acestea se pot dovedi prin facturi, contracte de inchiriere, contract de concesiune, contracte de leasing, de colaborare etc, sau prin angajament de punere la dispozitie. Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
din SEAP
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 03.07.2012 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 03.07.2012 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Altul (Programul de Cooperare Transfrontaliera România – Bulgaria 2007-2013)
Data expedierii prezentei invitatii: 13.06.2012 15:01