Detaliu pentru invitatia numarul 327225

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie: 327225 / 21.05.2012
Denumire contract: Achizitie de bunuri - Mese si scaune speciale pentru sala de conferinte în vederea implementarii proiectului „Personal European pentru Administratia Publica”
Stare procedura: Atribuita
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon0247/421132Fax0247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, Romania, cod postal: 140047, telefon:+40 247311201-348, fax:+40 247314787, persoana de contact:Guna Corina, Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 74
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria,jud.Teleorman, camera 74
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Achizitie de bunuri - Mese si scaune speciale pentru sala de conferinte în vederea implementarii proiectului „Personal European pentru Administratia Publica”
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Mese si scaune speciale pentru sala de conferinte în vederea implementarii proiectului „Personal European pentru Administratia Publica”:
II.1.6)   CPV: 39120000-9 - Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 117,974 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare - Cuantumul garantiei de participare este: - pentru Lot 1 - 1.665 lei echivalent 387 euro. - pentru Lot 2 - 694 lei echivalent 161 euro. - Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria. Cod de inregistrare fiscala 4652686. - Conform prevederilor art. 278^1 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii depuse pentu LOT 1, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare depusa pentu LOT 1 suma de 832,74 lei echivalent 193,54 euro. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: -conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr.925/2006 Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din H.G. nr.925/2006 modificata prin H.G. nr.1045/2011. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: 1. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.1 In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular 2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.2 In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, pesoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formular nr.10.4. Se solicita: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Note:In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se depun ofertele. 3. Certificat de participare cu oferta independenta: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr. 62 In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. 4. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr.10.3. Lista cu persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea: Liviu Nicolae Dragnea, Eugen Ovidiu Vlad, Ilie Balan, Mircea Dumitrescu, Silvia Oprescu, Bataus Mugur, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Sfintes Elena, Tunaru Florin, Bortun Valy Luminita. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Deasemenea, in cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. 1. Persoane juridice/fizice române Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, în original, copie legalizata sau copie “conform cu originalul”. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului. NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC in original sau copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza. 2. Persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea procedurii de insolventa. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.,Cerinta nr. 2 Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Din SEAP
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 06.06.2012 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 06.06.2012 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Altul (Programul de Cooperare Transfrontaliera România - Bulgaria 2007-2013)
Data expedierii prezentei invitatii: 17.05.2012 14:02