Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 400211
   
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie / anunt: 400211 / 20.02.2017
Denumire contract: Servicii de proiectare faza D.A.L.I si consultanta la elaborarea cererilor de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirilor: Palatul Administativ, Centrul scolar pentru educatie incluziva Alexandria, Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon+40 247/421132Fax+40 247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Servicii de proiectare faza D.A.L.I si consultanta la elaborarea cererilor de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirilor: Palatul Administativ, Centrul scolar pentru educatie incluziva Alexandria, Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria
II.1.2)   Tip contract: Servicii
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Se vor intocmi: Expertiza tehnica, Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii si alte documentatii, dupa caz, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data publicarii anuntului de participare simplificat, Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor, nota privind încadrarea în standardele de cost, conform caietului de sarcini, pentru fiecare lot in parte. De asemenea, prestatorul va asigura consultanta la elaborarea cererii de finantare conform caietului de sarcini, pentru fiecare lot in parte.
II.1.6)   CPV: 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 181,053 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare: Lot 1 = 700 lei, Lot 2 = 500 lei, Lot 3 = 500 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 36 alin. (1)-(4) din H.G. nr. 395/2016. În cazul viramentului bancar acesta se va efectua în contul autoritatii contractante nr. RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. În cazul instrumentului de garantare, acesta trebuie sa faca referire la toate cazurile privind obligatia autoritatii contractante de a retine garantia de participare conform art.37 alin. (1) din HG 395/2016. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare: se va posta obligatoriu in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica (cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor). Restituirea garantiei de participare se va face conform art.38 din H.G. nr.395/2016.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art.40 din H.G. nr.395/2016. Modul de eliberare/restituire: conform art. 42 alin.(3) din H.G. 395/2016.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz. În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. b) Orice operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 1), se va prezenta odata cu DUAE, de catre participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Cristescu Ionel Danut, Cocosila Virgiliu, Dumitrescu Mircea, Silvia Oprescu, Melintescu Valentina, Sfintes Elena, Pascutu Victorita, Ionescu Iuliana, Boja Mariana, Gavrila Manuela Carmen, Putineanu Florentina Eliza, Ghibirdic Iuliana, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Milos Rozalia Daniela, Popescu Aurelia Magdalena, Pena Elena, Ristea Constanta, Radu Gabriela, Ciubreag Elena, Viisoreanu Viorica, Cazanaru Alis Minodora, Giui Gheorghe, Chivu Rodica. Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit art.196 din Legea nr.98/2016, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii de proiectare a lucrarilor de interventii la cladiri existente, astfel: - în valoare de minim 70.000 lei, fara TVA, pentru Lot 1; - în valoare de minim 50.000 lei, fara TVA, pentru Lot 2; - în valoare de minim 50.000 lei, fara TVA, pentru Lot 5; Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar. Certificatele/documentele prin care operatorii economici pot demonstra îndeplinirea cerintei privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la: - certificate de predare-primire; - recomandari; - procese-verbale de receptie; - certificari de buna executie; - certificate constatatoare.,Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.,Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul/acordurile de subcontractare se vor prezenta odata cu depunerea DUAE.,Informatii privind asocierea Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
Factori de evaluare
Denumire   Punctaj maxim
Pretul ofertei 40
Descriere: Componenta financiara
Experienta profesionala a echipei de proiect Pex(n) 60
Descriere: Componenta tehnica Nota: Pentru demonstrarea experientei profesionale a echipei de proiect se vor depune de catre ofertant documente suport (CV-uri, recomandari sau orice alte documente echivalente si diploma de studii). Prin proiect similar se intelege orice proiect care a presupus prestarea de servicii de proiectare a lucrarilor de interventii la cladiri existente.
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 06.03.2017 15:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 20.02.2017 16:29