Anunt de intentie numarul 18831/31.12.2010

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  0247/421132 , Fax:  0247/421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 78
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 78 , Tel.  0247/313034 , In atentia:  ing.Bataus Mugur , Email:  mugur_bataus@yahoo.com , Fax:  0247/314787
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Concesiune de servicii privind „Administrarea Depozitului Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea si depozitarea deseurilor municipale solide in judetul Teleorman”
II.2)   Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare Judetul Teleorman - Depozitul Central de la Mavrodin
Cod NUTS: RO317 - Teleorman
II.3)   Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 88,276,500 RON
Administrarea Depozitului Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea si depozitarea deseurilor municipale solide in judetul Teleorman
Impartire in loturi
Nu
II.4)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90531000-8 - Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2)
77120000-7 - Servicii de compostare (Rev.2)
90513000-6 - Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)
90513100-7 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)
90514000-3 - Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.5)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.03.2011
II.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)   Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.12.2010 13:54