Anunt de intentie numarul 18698/03.12.2010

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  0247/421132 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul ,,Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman''
II.2)   Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
Cod NUTS: RO317 - Teleorman
II.3)   Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 9,478,481 RON
Echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul ,,Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman''
Impartire in loturi
Nu
II.4)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2 - Mobilier medical (Rev.2)
II.5)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
II.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)   Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3:Imbunatirea infrastructurii sociale, Domeniul de interventie:Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate, Cod SMIS proiect :11216
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
30.11.2010 14:38