Anunt de intentie numarul 18410/03.11.2010

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru proiectul ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman''
II.2)   Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.3)   Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4)   Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Executie lucrari privind ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman''
Valoarea estimata fara TVA: 57,965,203 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45215140-0 - Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2)
II.6)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 23 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8)   Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul de stat, Bugetul local
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional, 2007 - 2013, Axa prioritara 3 ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” , Domeniu de interventie : „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate ” COD SMIS proiect 11216
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
01.11.2010 14:14