Anunt de intentie numarul 16000/05.08.2009

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Dezvoltare Locala, camera 77
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, camera 77 , Tel.  0247/421132 , In atentia:  Pascutu Victorita , Fax:  0247/421132
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene.
II.2)   Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Reteaua drumurilor judetene din judetul Teleorman.
II.3)   Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Da
II.4)   Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene.
Valoarea estimata fara TVA: 87,820,983 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.6)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 30.09.2009
Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8)   Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
30.07.2009 21:23