Anunt de intentie numarul 15622/14.05.2009

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Economica, Buget-Finante, camera 116B
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Economica, Buget-Finante, camera 116B , Tel.  0247/311201, int.359 , In atentia:  ec.Stoian Elena , Fax:  0247/421132
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana
II.2)   Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de livrare sau de executare jud.Teleorman
II.3)   Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 19,514,003 RON
Contractarea unei finantari rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.
Impartire in loturi
Nu
II.4)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.5)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 13.05.2009
II.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)   Informatii suplimentare
La estimarea valorii contractului de achizitie a finantarii rambursabile s-a avut în vedere faptul ca : - suma de 23.567.000 lei contractata pentru asigurarea prefinantarii unor proiecte de investitii de interes judetean care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile acordate de Uniunea Europeana va fi contractata pe o perioada de 30 luni; - suma de 6.962.000 lei contractata pentru asigurarea cofinantarii unor proiecte de investitii de interes judetean care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile acordate de Uniunea Europeana va fi contractata pe o perioada de 20 ani.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
12.05.2009 16:34