Anunt de atribuire numarul 89141/12.08.2010

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 98049 / 16.04.2010
Denumire contract: Reabilitare DJ 506 , Cervenia –Vitanesti - Babaita , Km 17+400 – 58 +000

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare DJ 506 , Cervenia –Vitanesti - Babaita , Km 17+400 – 58 +000
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Teleorman,DJ 506 , Cervenia –Vitanesti - Babaita , Km 17+400 – 58 +000
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare DJ 506 , Cervenia –Vitanesti - Babaita , Km 17+400 – 58 +000
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
59,177,791.19 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 51 %
Descriere:
2. Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor 30 %
Descriere:
3. Durata garantiei lucrarii 10 %
Descriere:
4. Durata de executie a lucrarii 9 %
Descriere:
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S60-088818 din 26.03.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S75-111776 din 17.04.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 59    Denumirea: Reabilitare DJ 506 Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400-58+000
V.1)   Data atribuirii contractului    7/30/2010
V.2)   Numarul de oferte primite    6
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  0247316976 , Email:  teldrum@adslexpress.ro, teldrum@artelecom.net, costache_mirela@yahoo.com , Fax:  0247316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59177791.19     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa Prioritara 2, „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, Domeniul major de interventie 2.1. „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”.
VI.2)   Alte informatii
Avand in vedere dimensiunile mari ale fisierelor continand planse, din motive tehnice sunt atasate numai o parte din fisiere la prezentul anunt de participare.Autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care inainteaza o solicitare in acest sens, fisierele neatasate, pe suport magnetic, conform art.40 alin.(2) din OUG 34/2006, modificata si completata.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
10.08.2010 10:28