Anunt de atribuire numarul 80877/26.03.2010

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 92527 / 22.12.2009
Denumire contract: Realizarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?  Da
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013. Conform caietului de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
153,510 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21    Denumirea: Realizare strategie de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013
V.1)   Data atribuirii contractului    3/17/2010
V.2)   Numarul de oferte primite    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEA STRATEGY & CONSULTING S.A.
Adresa postala:  Str. Clucerului, nr. 34, Sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011366 , Romania , Tel.  0722-961.909 , Email:  office@geaconsulting.ro , Fax:  031-805.35.91 , Adresa internet (URL):  http://www.geaconsulting.ro/
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 380800.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 153510.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 12900.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Derularea/modelarea focus-grupului referitor la domeniul social, gestionarea informatiilor pentru analiza in domeniul social, realizarea componentei de analiza a domeniului social din analiza diagnostic, realizarea componentei social la nivelul strategiei de dezvoltare si realizarea fiselor de proiecte pe domeniul social.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara nr.1 Îmbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” Titlul proiectului: „ Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013” SMIS 3033
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
26.03.2010 15:09