Anunt de atribuire numarul 80193/19.03.2010

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 87606 / 02.10.2009
Denumire contract: Servicii de proiectare (faza Proiect tehnic + Detalii executie + Documentatii tehnice pentru avize, acorduri, autorizatii) pentru obiectivul "Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare (faza Proiect tehnic + Detalii executie + Documentatii tehnice pentru avize, acorduri, autorizatii) pentru obiectivul "Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si cu dotarea acestuia.
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare (faza Proiect tehnic + Detalii executie + Documentatii tehnice pentru avize, acorduri, autorizatii) pentru obiectivul "Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
872,280.63 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 40 %
Descriere:
2. Durata proiectarii 30 %
Descriere:
3. Metodologia de implementare si managementul proiectului 30 %
Descriere:
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S191-275195 din 03.10.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14    Denumirea: Servicii de proiectare (faza PT+DE+DT) pentru Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria
V.1)   Data atribuirii contractului    2/24/2010
V.2)   Numarul de oferte primite    4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia de firme SC EXE COMPANY.RO SRL -PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC SRL
Adresa postala:  str.Stelea Spatarul, nr.8, et.1, ap.3, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030211 , Romania , Tel.  0213222321 , Fax:  0213222321
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2000000.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 872280.63     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie Domeniul de interventie 3.1 – Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2010 15:10