Anunt de atribuire numarul 74238/22.12.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 77411 / 16.05.2009
Denumire contract: Contractarea unei finantari rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19,426,255.48 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S93-133677 din 15.05.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S95-136742 din 19.05.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27, 28    Denumirea: Contract de credit de investitii pt. proiecte finantate din fond. europene -prefinantare,cofinantare
V.1)   Data atribuirii contractului    11/17/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEC BANK SA SUCURSALA ALEXANDRIA
Adresa postala:  str.Bucuresti, nr.59 , Localitatea:  Alexandria, jud.Teleorman , Cod postal:  140073 , Romania , Tel.  0247/313434 , Fax:  0247/324613
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19426255.48     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Deoarece atasarea in SEAP a documentatiei de atribuire nu este posibila din motive tehnice (copii hotarari consiliu judetean, situatii creante si datorii, subregistru datorie publica)autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire, conform prevederilor art.40 alin.(2) din OUG 34/2006, modificata si completata.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
15.12.2009 13:52