Anunt de atribuire numarul 73932/11.12.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 77098 / 12.05.2009
Denumire contract: Reabilitare DJ 701, limita judet Dâmbovita -Gratia-Poeni – Silistea – Scurtu Mare-Slavesti- Ciolanesti- Zâmbreasca –Dobrotesti , km 44+240-104+890, (55,450 km)

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare DJ 701, limita judet Dâmbovita -Gratia-Poeni – Silistea – Scurtu Mare-Slavesti- Ciolanesti- Zâmbreasca –Dobrotesti , km 44+240-104+890, (55,450 km)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 701, limita judet Dâmbovita -Gratia-Poeni – Silistea – Scurtu Mare-Slavesti- Ciolanesti- Zâmbreasca –Dobrotesti , km 44+240-104+890, jud.Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare DJ 701, limita judet Dâmbovita -Gratia-Poeni – Silistea – Scurtu Mare-Slavesti- Ciolanesti- Zâmbreasca –Dobrotesti , km 44+240-104+890, (55,450 km);Reabilitarea a 7 poduri existente si demolarea si construirea a 4 poduri noi.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
107,000,556.95 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S75-108375 din 18.04.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S91-130969 din 13.05.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 169    Denumirea: Reabilitare DJ701 Lim.jud.Dambovita-Gratia-Poeni-Silistea-Dobrotesti,km44+240-104+890(55,450km)
V.1)   Data atribuirii contractului    10/30/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC TEL DRUM SA -SC EURO CONSTRUCT TRADING' 98 SRL
Adresa postala:  str.Libertatii, nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  0247/316976 , Email:  teldrum@adslexpress.ro, teldrum@artelecom.net , Fax:  0247316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 116333519.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 107000556.95     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional, AXA 2: ”Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale” Domeniu de interventie 2.1: „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura”
VI.2)   Alte informatii
Deoarece atasarea in SEAP a documentatiei de atribuire nu este posibila din motive tehnice (planse)autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire, conform prevederilor art.40 alin.(2) din OUG 34/2006, modificata si completata.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
10.12.2009 11:15