Anunt de atribuire numarul 73304/02.12.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 86968 / 18.09.2009
Denumire contract: Produse pentru implementarea proiectului „Reabilitare DJ 543 , limita judetului Olt Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse pentru implementarea proiectului „Reabilitare DJ 543 , limita judetului Olt Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse pentru implementarea proiectului „Reabilitare DJ 543 , limita judetului Olt Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
30121100-4 - Fotocopiatoare (Rev.2)
30190000-7 - Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
39130000-2 - Mobilier de birou (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21,806.75 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 190    Denumirea: Produse pentru implementarea proiectului Reabilitare DJ 543-LOT 1
V.1)   Data atribuirii contractului    12/2/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Elsaco Electronic S.R.L.
Adresa postala:  Str. Pacea (Ocolitor), FN , Localitatea:  Botosani , Cod postal:  RO-710137 , Romania , Tel.  0231507060 , Email:  elsaco@elsaco.com , Fax:  0231507061 , Adresa internet (URL):  http://www.elsaco.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22628.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21806.75     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMÂNIA – BULGARIA – Proiectul ,,Reabilitarea DJ 543, limita judetului Olt-Prundu-Lunca, km 16+200-23+050”, Cod PERSEUS RO 2006/018-445.01.01.04
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
02.12.2009 15:08