Anunt de atribuire numarul 72087/12.11.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 83481 / 05.08.2009
Denumire contract: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Reteaua drumurilor judetene din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
104,460,935.13 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S150-219454 din 07.08.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S149-218076 din 06.08.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 164    Denumirea: Acord cadru Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pt. dr. judetene
V.1)   Data atribuirii contractului    10/15/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  0247316976 , Email:  teldrum@adslexpress.ro, teldrum@artelecom.net, costache_mirela@yahoo.com , Fax:  0247316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 104506970.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104460935.13     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 48
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este in SEAP.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  (+4) 021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  (+4) 021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
11.11.2009 10:49