Anunt de atribuire numarul 71953/09.11.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 84762 / 17.08.2009
Denumire contract: Servicii de audit pentru proiectul Reabilitare DJ 543 , limita judetului Olt-Prundu-Lunca km 16+200 - 23+050

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de audit pentru proiectul Reabilitare DJ 543 , limita judetului Olt-Prundu-Lunca km 16+200 - 23+050
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, audit financiar, consultanta in domeniul fiscal
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de audit pentru proiectul Reabilitarea DJ 543, limita judetului Olt-Prundu-Lunca, km 16+200-23+050
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11,305 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 163    Denumirea: Servicii de audit pentru proiectul Reabilitare DJ 543 lim.jud.Olt-Prundu-Lunca
V.1)   Data atribuirii contractului    10/9/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    7
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUDIT EXPERT CONT S.R.L.
Adresa postala:  SAT VALEA LUPULUI , Localitatea:  Valea Lupului , Cod postal:  707410 , Romania , Tel.  0232/253549 , Email:  paraschivasavoaia@yahoo.com , Fax:  0232/253549
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50263.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11305.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMÂNIA – BULGARIA
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
09.11.2009 15:03