Anunt de atribuire numarul 70474/20.10.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 82981 / 27.07.2009
Denumire contract: Proiectarea (PT, DE, DT) si executia lucrarilor ,,Reabilitare DJ 611 lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sârbeni-lim.jud.Dâmbovita, km 6+800-16+180 (9,380 km)”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea (PT, DE, DT) si executia lucrarilor ,,Reabilitare DJ 611 lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sârbeni-lim.jud.Dâmbovita, km 6+800-16+180 (9,380 km)”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DJ 611 lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sârbeni-lim.jud.Dâmbovita, km 6+800-16+180
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea (PT, DE, DT) si executia lucrarilor ,,Reabilitare DJ 611 lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sârbeni-lim.jud.Dâmbovita, km 6+800-16+180 (9,380 km)”.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15,081,314.27 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei (proiectare si executie) 51 %
Descriere:
2. Solutia tehnica (proiectare) 25 %
Descriere:
3. Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor 7 %
Descriere:
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei) 7 %
Descriere:
5. Perioada de garantie de buna executie 2 %
Descriere:
6. Durata de realizare a documentatiei (proiectare) 3 %
Descriere:
7. Durata de executie (lucrari) 5 %
Descriere:
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 154    Denumirea: Proiectare(PT,DE,DT) si executie lucrari Reabilitare DJ611lim.jud.Giurgiu-Gratia-lim.jud.Dambovita
V.1)   Data atribuirii contractului    9/17/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  0247316976 , Email:  teldrum@adslexpress.ro, teldrum@artelecom.net, costache_mirela@yahoo.com , Fax:  0247316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17740117.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15081314.27     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 73530.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Se vor proiecta (PT,DE,DT) lucrarile de ,,Reabilitare DJ611 lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sarbeni- lim.jud.Dambovita, km 6+800-16+180 (9,380 km)''
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in Seap.Documentele:certificat de urbanism, studiu de fezabilitate (piese scrise si desenate), ridicarea topografica (piese desenate) si expertiza tehnica(piese scrise, desenate si fotografii), nu sunt in format electronic.Obiectul licitatiei include si proiectarea lucrarilor,iar in fisa de date a achizitiei este mentionat ca Propunerea tehnica proiectare (numai original) se introduce intr-un plic separat (primit de la Consiliul Judetean Teleorman) fara semne distinctive, iar in acesta se va introduce si un plic suplimentar (primit de la Consiliul Judetean Teleorman) cu elementele proprii de identificare. In acest sens, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentele si plicurile mentionate mai sus, conform prevederilor art.40 alin.(2) din OUG 34/2006, modificata si completata.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.10.2009 10:39