Anunt de atribuire numarul 68358/14.09.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 82763 / 20.07.2009
Denumire contract: Servicii pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare DJ 543, limita judetului Olt - Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare DJ 543, limita judetului Olt - Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport în vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare DJ 543, limita judetului Olt - Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
79530000-8 - Servicii de traducere (Rev.2)
79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28,678.62 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 48    Denumirea: Servicii de transport pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare DJ 543 ''
V.1)   Data atribuirii contractului    8/31/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRANSVALADY SRL
Adresa postala:  Str. 1 Mai , bloc B15, Scara A, Ap.3 , Localitatea:  Alexndria , Cod postal:  140074 , Romania , Tel.  0723.242.696 , Fax:  0247.319.293
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13606.46     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13606.46     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 53    Denumirea: Servicii de realizare banere, afise, pliante, placi temporare, placi permanente Reabilitare DJ543'
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLAROM ADVERTISING SRL
Adresa postala:  Sos Nicolina , nr. 74 , bloc 991, sc. A, ap.21 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700684 , Romania , Tel.  0332.805.873
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9272.48     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6702.53     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 52    Denumirea: Servicii organizare conferinte pentru implementarea proiectului Reabilitare DJ543
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLAROM ADVERTISING SRL
Adresa postala:  Sos Nicolina , nr. 74 , bloc 991, sc. A, ap.21 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700684 , Romania , Tel.  0332.805.873
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2520.42     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2419.63     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 47    Denumirea: Servicii de supervizare lucrari pentru implementarea proiectului Reabilitare DJ543
V.1)   Data atribuirii contractului    8/31/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PFA IORDAN STELA
Adresa postala:  str.Bucuresti, nr.60, bl.805, sc.B, et.3, ap.63 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140067 , Romania , Tel.  0347806420
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5183.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5000.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMÂNIA – BULGARIA – Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria. Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport si a accesibilitatii în zona de frontiera Titlul proiectului: „Reabilitare DJ 543, limita judetului Olt, Prundu-Lunca, km 16+200-23+050” COD PERSEUS RO2006/018-445.01.01.04
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
14.09.2009 13:32