Anunt de atribuire numarul 65983/31.07.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 75776 / 16.04.2009
Denumire contract: Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea,în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mîrzanesti, judetul Teleorman

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea,în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mîrzanesti, judetul Teleorman
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Barajele aflate pe pârâul Vîjistea în localitatile Vitanesti, Mîrzanesti, Rasmiresti din judetul Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea,în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mîrzanesti, judetul Teleorman.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247212-9 - Lucrari de consolidare a barajelor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2,761,997.5 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26    Denumirea: Reabilitare baraje aflate pe paraul Vijistea in loc Vitanesti,Rasmiresti,Marzanesti, ,jud. Teleorman
V.1)   Data atribuirii contractului    6/17/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  0247316976 , Email:  teldrum@adslexpress.ro, teldrum@artelecom.net, costache_mirela@yahoo.com , Fax:  0247316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4322523.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2761997.50     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMÂNIA – BULGARIA – Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria. Prioritate 3: Protectia si Dezvoltarea Durabila a Mediului Titlul proiectului:”Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea, în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mîrzanesti, judetul Teleorman” Cod Perseus:Phare CBC RO 2006/018-445.01.03.05
VI.2)   Alte informatii
Deoarece atasarea in SEAP a documentatiei de atribuire nu este posibila din motive tehnice , intrucat aceasta contine si proiect tehnic,caiete de sarcini, parte desenata, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens un exemplar din documentatia de atribuire, conform prevederilor art.40 alin.(2) din OUG nr.34/2006, modificata si completata.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
31.07.2009 12:48