Anunt de atribuire numarul 40020/02.09.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 51581 / 07.05.2008
Denumire contract: Proiectarea (PT, DE) si executia lucrarilor Reabilitare DJ 503, limita jud.Giurgiu - Draganesti Vlasca, km 35+900-38+890 (2,99 km)

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea (PT, DE) si executia lucrarilor Reabilitare DJ 503, limita jud.Giurgiu - Draganesti Vlasca, km 35+900-38+890 (2,99 km)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DJ 503, limita jud.Giurgiu -Draganesti Vlasca, km 35+900-38+890
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea (PT, DE) si executia lucrarilor Reabilitare DJ 503, limita jud.Giurgiu - Draganesti Vlasca, km 35+900-38+890 (2,99 km).
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.1)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4,601,733.74 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei (proiectare si executie) 70 %
Descriere
2. Siguranta in exploatare (proiectare) 6 %
Descriere
3. Durata de serviciu (exploatare) estimata (proiectare) 2 %
Descriere
4. Solutii de rezolvare din punct de vedere functional (proiectare) 15 %
Descriere
5. Durata de realizare a documentatiei (proiectare) 2 %
Descriere
6. Durata de executie (lucrari) 5 %
Descriere
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 51    Denumirea: Proiectare(PT,DE) si executia lucrarilor Reabilitare DJ503 lim.jud.Giurgiu-Draganesti Vlasca
V.1)   Data atribuirii contractului    7/23/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  0247316976 , Email:  teldrum@adslexpress.ro, teldrum@artelecom.net, costache_mirela@yahoo.com , Fax:  0247316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4609310.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4601733.74     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 116000.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Proiectare (PT,DE) lucrari de reabilitare DJ503 lim.jud.Giurgiu-Draganesti Vlasca, km 35+900-38+890 (2,99 km)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
01.09.2008 09:44