Anunt de atribuire numarul 21820/16.01.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 38241 / 02.11.2007
Denumire contract: ,, Realizare studii de fezabilitate la unele poduri amplasate pe drumurile judetene''

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
,, Realizare studii de fezabilitate la unele poduri amplasate pe drumurile judetene''
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: 1.Pod pe DJ 504, km 41+450, peste râul Teleorman, la Cernetu
2.Pod pe DJ 504 B, km 18+191, peste pârâul Câinelui, la Garagau
3.Pod pe DJ 612, km 70+287, peste pârâul Tinoasa, la Sfintesti
4.Pod pe DJ 703, km 128+119, peste pârâul Câinelui, la Necsesti
5.Pod pe DJ 653, km 74+070, peste pârâul Calmatuiu, la Crîngeni
6.Pod pe DJ 653, km 89+086, peste pârâul Calmatuiu, la Calmatuiu
7.Pod pe DJ 653, km 109+937, peste pârâul Calmatuiu, la Zlata
8.Pod pe DJ 703, km 158+720, peste pârâul Câinelui, la Mavrodin
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
,, Realizare studii de fezabilitate la unele poduri amplasate pe drumurile judetene'', dupa cum urmeaza: 1.Pod pe DJ 504, km 41+450, peste râul Teleorman, la Cernetu 2.Pod pe DJ 504 B, km 18+191, peste pârâul Câinelui, la Garagau 3.Pod pe DJ 612, km 70+287, peste pârâul Tinoasa, la Sfintesti 4.Pod pe DJ 703, km 128+119, peste pârâul Câinelui, la Necsesti 5.Pod pe DJ 653, km 74+070, peste pârâul Calmatuiu, la Crîngeni 6.Pod pe DJ 653, km 89+086, peste pârâul Calmatuiu, la Calmatuiu 7.Pod pe DJ 653, km 109+937, peste pârâul Calmatuiu, la Zlata 8.Pod pe DJ 703, km 158+720, peste pârâul Câinelui, la Mavrodin
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232230-5 - Servicii de proiectare a podurilor
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
103,132.54 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 106    Denumirea: Realizare studii de fezabilitate la unele poduri amplasate pe drumurile judetene
V.1)   Data atribuirii contractului    12/21/2007
V.2)   Numarul de oferte primite    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI -INCERTRANS SA
Adresa postala:  Calea Grivitei, nr.391-393, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010719 , Romania , Tel.  0213162337 , Email:  incertrans@incertrans.ro , Fax:  0213161370 , Adresa internet (URL):  www.incertrans.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 103132.54     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
16.01.2008 14:07