Anunt de atribuire numarul 20663/08.01.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 35723 / 10.10.2007
Denumire contract: Realizare expertiza tehnica, proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie pentru obiectivul „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie –august, în judetul Teleorman’’

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizare expertiza tehnica, proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie pentru obiectivul „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie –august, în judetul Teleorman’’
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: 1.pod pe DJ703 km 120+281, peste paraul Lunca, la Ciolanesti, l=7,00m
2. pod pe DJ703 km 138+642, peste paraul Cainelui, la Vartoape, l=24,20m
3. pod pe DJ703 km 140+746, peste paraul Cainelui, la Vartoape, l=22,40m
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare expertiza tehnica, proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie pentru obiectivul „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie –august, în judetul Teleorman’’
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232230-5 - Servicii de proiectare a podurilor
74231900-6 - Servicii de expertiza
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
70,160 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1 Pretul ofertei 70 %
2 Solutia tehnica 15 %
3 Rezistenta si stabilitate la sarcinile statice, dinamice si seismice 2 %
4 Siguranta in exploatare 6 %
5 Durata de serviciu (exploatare) estimata 2 %
6 Costul estimativ al lucrarii 5 %
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101    Denumirea: Realizare expertiza tehnica, proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie
V.1)   Data atribuirii contractului    12/3/2007
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CATINGA SERV SRL
Adresa postala:  str.Grigore C. Moisil, nr.4, bloc 6, scara 3, etaj 6, ap.11, sector 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  023794 , Romania
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70160.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Phare 2005 RO 2005/017-690.01.03 ,,Masuri impotriva dezastrelor provocate de inundatii’’.
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/ 3104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021/ 3104642 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
08.01.2008 11:08