Anunt de atribuire numarul 126110/04.07.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 120946 / 06.05.2011
Denumire contract: Contractarea unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investitii publice de interes judetean

Tip legislatie: OG 34
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  +40 247421132 , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investitii publice de interes judetean
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Alexandria, jud. Teleorman, Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investitii publice de interes judetean.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20,158,403.93 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere accelerata
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S89-145644 din 07.05.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 74    Denumirea: Linie de finantare pentru proiecte de investitii in suma de 20.000.000 lei
V.1)   Data atribuirii contractului    24.05.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Adresa postala:  B-dul. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030016 , Romania , Tel.  0213149190 interior 5275 , Email:  valentina.zainea@bcr.ro , Fax:  0213126783 , Adresa internet (URL):  www.bcr.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20158403.93     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.06.2012 14:07