Anunt de atribuire numarul 124257/08.05.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 132215 / 21.12.2011
Denumire contract: Servicii pentru elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman

Tip legislatie: OG 34
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala , Tel.  +4 0247311201/348 , In atentia:  Radu Gabriela , Email:  g_radu2003@yahoo.com , Fax:  +4 0247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Drumurile judetene din judetul
Teleorman conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Analiza documentelor cartografice, textuale si tehnice preluate de la OCPI Teleorman si CJT - Analiza documentelor juridice - Raportul asupra constatarii in urma analizei documentelor - Recunoasterea terenului - Stabilirea limitelor imobilelor-drumuri judetene prin masuratori la teren si realizarea proceselor verbale de vecinatate - Intocmirea documentatiei cartografice aferente sistemului informational al drumurilor judetene - Intocmirea documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara a drumurilor judetene pe fiecare UAT si receptia planului cadastral aferent drumurilor judetene la nivelul judetului Teleorman - Realizarea aplicatiei GIS si a planului topografic digital
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4,324,748.58 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
535/13.01.2011
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S246-375870 din 18.12.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S248-403737 din 24.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47    Denumirea: Servicii pentru elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman
V.1)   Data atribuirii contractului    02.04.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRIMUL MERIDIAN SRL
Adresa postala:  str. Vintila Voda, nr. 50, jud. Olt , Localitatea:  Slatina , Cod postal:  230115 , Romania , Tel.  +4 0249516995 , Email:  office@primer.ro , Fax:  +4 0249515035
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4324748.58     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 313893.04
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
intocmire documentatii cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera România – Bulgaria 2007-2013
VI.2)   Alte informatii
Nu este cazul.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic si contencios
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +4 0247311201/+4 0247317432/399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
07.05.2012 13:34