Anunt de atribuire numarul 120287/06.01.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 128738 / 23.08.2011
Denumire contract: Furnizare echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  +40 247421132 , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, jud. Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman” Lot 1 – Mobillier medical Lot 2 – Mobilier Lot 3 – Mobilier si echipament bucatarie Lot 4 – Articole sanitare
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192000-2 - Mobilier medical (Rev.2)
39100000-3 - Mobilier (Rev.2)
39141000-2 - Mobilier si echipament de bucatarie (Rev.2)
44411000-4 - Articole sanitare (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
315,877.6 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S162-267638 din 25.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 102    Denumirea: Furnizare echipamente si dispozitive medicale pt Reabilitare Spital Jud. de Urgenta Alexandria-Lot 4
V.1)   Data atribuirii contractului    28.12.2011
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOPLUS MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Odobesti nr.1, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  032151 , Romania , Tel.  3485282 , Email:  sorin.mocanu@tehnoplus.ro;voicu.pop@tehnoplus.ro , Fax:  3485343 , Adresa internet (URL):  www.tehnoplus.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 315877.60     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 “Îmbunatatirea infrastructurii sociale” Domeniul de interventie 3.1 „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate”
VI.2)   Alte informatii
Lot 1, Lot 2 si Lot 3 au fost anulate in conformitate cu prevederile art.209 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile si neconforme.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
05.01.2012 10:38