Anunt de atribuire numarul 117326/02.11.2011

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 122645 / 04.06.2011
Denumire contract: Servicii de promovare, auditare si supervizare lucrari pentru implementarea proiectului „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”,Lot 2 – Promovare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  0247/421132 , Fax:  0247/421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de promovare, auditare si supervizare lucrari pentru implementarea proiectului „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”,Lot 2 – Promovare
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Alexandria, jud. Teleorman, Consiliul Judetean Teleorman,
Directia managementul proiectelor cu finantare internationala
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de promovare, auditare si supervizare lucrari pentru implementarea proiectului „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”,Lot 2 – Promovare
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29,376.68 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 67    Denumirea: Servicii de promovare pentru implementarea proiectului Reabilitare Spital Jud. de Urgenta Alexandria
V.1)   Data atribuirii contractului    10/7/2011
V.2)   Numarul de oferte primite    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TACT S.R.L.
Adresa postala:  ALEEA NEGOIU,NR.4,AP.30 , Localitatea:  Cluj-Napoca , Cod postal:  400676 , Romania , Tel.  0246/450129 , Email:  oana@imaginetact.ro , Fax:  0246/450129 , Adresa internet (URL):  www.imaginetact.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29376.68     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 “Îmbunatatirea infrastructurii sociale” Domeniul de interventie 3.1 „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate”
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  0247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  0247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.399
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
31.10.2011 11:49