Anunt de atribuire numarul 116987/25.10.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  0247/421132 , Fax:  0247/421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la obiectivul ,,Reabilitare DJ 701, limita jud. Dâmbovita – Gratia – Poeni – Silistea – Scurtu Mare – Slavesti – Ciolanesti – Zâmbreasca – Dobrotesti, Km 44+240–104+890 (55,450 km)”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 701, limita jud. Dâmbovita – Gratia – Poeni – Silistea – Scurtu Mare – Slavesti – Ciolanesti – Zâmbreasca – Dobrotesti, Km 44+240–104+890
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la obiectivul ,,Reabilitare DJ 701, limita jud. Dâmbovita – Gratia – Poeni – Silistea – Scurtu Mare – Slavesti – Ciolanesti – Zâmbreasca – Dobrotesti, Km 44+240–104+890 (55,450 km)”
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2,580,551.09 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10047    Denumirea: Lucrari suplimentare la obiectivul Reabilitare DJ 701lim.jud. Dâmbovita–Dobrotesti,Km 44+240-104+890
V.1)   Data atribuirii contractului    10/7/2011
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC TEL DRUM SA-SC EURO CONSTRUCT TRADING' 98 SRL
Adresa postala:  str.Libertatii, nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  0247/316976 , Email:  teldrum@adslexpress.ro, teldrum@artelecom.net , Fax:  0247/316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2580551.09     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional, AXA 2: ”Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale” Domeniu de interventie 2.1: „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura”
VI.2)   Alte informatii
Informatii procedura initiala:numar anunt de participare in SEAP:77098/12.05.2009, in JOUE:2009/S91-130969/13.05.2009,numar anunt de atribuire in SEAP:73932/11.12.2009, in JOUE: 2009/S240-342602/12.12.2009, valoare contract initial:107.000.556,95 lei inclusiv TVA.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  0247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  0247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.399
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
24.10.2011 11:35