Anunt de atribuire numarul 113879/25.08.2011

 

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt: 124994 / 30.06.2011
Denumire contract: Servicii de asistenta tehnica pe perioada de garantie a lucrarilor pentru proiectul „Reabilitare DJ 506, Cervenia –Vitanesti –Babaita, km 17+400– km 58+000”
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  0247/421132 , Fax:  0247/421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
  AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  Nu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
  Servicii de asistenta tehnica pe perioada de garantie a lucrarilor pentru proiectul „Reabilitare DJ 506, Cervenia –Vitanesti –Babaita, km 17+400– km 58+000”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: DJ 506, Cervenia –Vitanesti –Babaita, km 17+400– km 58+000
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Servicii de asistenta tehnica pe perioada de garantie a lucrarilor pentru proiectul „Reabilitare DJ 506, Cervenia –Vitanesti –Babaita, km 17+400– km 58+000”
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Nu
II.2)   VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
 
14,000 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)   Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)   Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
  Nu
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
  Contract nr: 56    Denumirea: Servicii de asistenta tehnica pe perioada de garantie a lucrarilor pt. proiectul Reabilitare DJ506
V.1)   DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    8/2/2011
V.2)   NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    1
V.3)   NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL
 
IORDAN STELA -P.F.A
Adresa postala:  str.Bucuresti, nr.60, bl.805, sc.B, et.3, ap.63 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140067 , Romania , Tel. 0347806420
V.4)   INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
  Valoarea: 15000.00     Moneda: RON    Fara TVA
  VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
  Valoarea: 14000.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
  Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
  Nu
VI.2)   ALTE INFORMATII
VI.3)   CAI DE ATAC
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
 
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  0247406016 , Email: tribunaltr@just.ro , Fax:  0247317322
  Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania ,Tel.  0247/311201, int.399
VI.4)   DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
  25.08.2011 09:41