Anunt de atribuire numarul 111123/11.07.2011

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 119882 / 20.04.2011
Denumire contract: Servicii de transport pentru proiectul “Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman si Strategie comuna de dezvoltare a infrastructurii în judetul Teleorman si orasul Belene”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  0247/421132 , Fax:  0247/421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport pentru proiectul “Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman si Strategie comuna de dezvoltare a infrastructurii în judetul Teleorman si orasul Belene”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si serviciile de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport pentru proiectul “Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman si Strategie comuna de dezvoltare a infrastructurii în judetul Teleorman si orasul Belene”
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12,100 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 43    Denumirea: Servicii de transport pt. proiectul Elaborarea planului cadastral pt.drumurile judetene din jud.TR
V.1)   Data atribuirii contractului    6/8/2011
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PALACE TOUR S.R.L.
Adresa postala:  STR.SFANTU DUMITRU,NR.2,BL.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200409 , Romania , Tel.  0251410101 , Email:  rezervari@palacetour.ro , Fax:  0251410101 , Adresa internet (URL):  www.palacetour.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13446.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12100.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 5280.44
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Servicii transport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera România – Bulgaria 2007-2013 Titlul proiectului:“Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman si Strategie comuna de dezvoltare a infrastructurii în judetul Teleorman si orasul Belene”
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  0247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  0247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.399
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
08.07.2011 16:51